(16.30 hodin)
(pokračuje Brožík)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 206 z přítomných 115 poslanců pro 102, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání zemědělskému výboru. Končím prvé čtení tohoto návrhu zákona, končím projednávání bodu 57.

 

Budeme pokračovat bodem číslo

 

58.
Vládní návrh zákona o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském
a o změně některých souvisejících zákonů
(zákon o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském)
/sněmovní tisk 1010/ - prvé čtení

 

Z pověření vlády předložený návrh uvede opět ministr zemědělství Jan Fencl. Prosím, pane ministře, ujměte se slova.

 

Ministr zemědělství ČR Jan Fencl: Pane místopředsedo, ctěná sněmovno, dovolte, abych vám představil vládní návrh zákona o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském a o změně některých souvisejících zákonů.

Důvodem pro předložení tohoto návrhu zákona je potřeba samostatně upravit právní postavení a působnost Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského jako správního úřadu na úseku vydávání povolení, registrace, kontrolní činnosti a ukládání sankcí v oblasti specializovaných zemědělských činností. Zároveň je také nezbytné upravit působnost Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského jako instituce, která vedle své funkce správního úřadu vykonává některé další odborné úkony související s touto správní působností a vyplývající z jednotlivých zvláštních právních předpisů a která rovněž vykonává úkony metodické a zkušební.

Předkládaný návrh zákona má charakter zejména kompetenční normy s ohledem na skutečnost, že dosavadní právní postavení a působnost Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského jsou upraveny v sedmi specializovaných zemědělských zákonech. Návrh zákona rovněž obsahuje drobné novely, jejichž účelem je především sjednocení některých pojmů souvisejících zákonů, kterými jsou zákon č. 115/91, 156/98, zákon 408/2000 a 92/96.

S ohledem na výše uvedené doporučuji Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR přijetí tohoto vládního návrhu zákona o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském a o změně některých souvisejících zákonů, sněmovní tisk 1010, propuštění do druhého čtení. Děkuji za vaši pozornost.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane ministře. Prosím, aby se slova teď ujal pravý zpravodaj pro prvé čtení, kterým je pan poslanec Ladislav Skopal.

 

Poslanec Ladislav Skopal: Děkuji, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych pohovořil o vládním návrhu zákona o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském, sněmovní tisk 1010. Jedná se o zákon, který stanoví hlavně kompetenční práva a povinnosti, sjednocuje kompetence, které pro Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský vyplývají z několika zákonů. Myslím, že tento zákon zcela jasně určuje to, co má Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský z hlediska práv, zákonů a směrnic vykonávat, a je dobře, že je to v jednom zákoně zcela jasně specifikováno.

Požádal bych vás, abyste i tento zákon pustili do druhého čtení, aby se jím mohl zabývat zemědělský výbor. Děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane poslanče. Otvírám obecnou rozpravu a ptám se, kdo se do ní hlásí. Pan poslanec Jaroslav Palas. Pan poslanec Palas bere zpět přihlášku do rozpravy. Pokud se tedy nikdo do rozpravy nehlásí, obecnou rozpravu končím.

Žádný návrh na vrácení ani zamítnutí nezazněl. Budeme tedy hlasovat o přikázání výborům k projednání. Předseda Poslanecké sněmovny svým rozhodnutím navrhl přikázat předložený návrh k projednání zemědělskému výboru. Má někdo jiný návrh? Pokud tomu tak není, budeme nyní hlasovat o tom, kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán zemědělskému výboru.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 207 z přítomných 121 poslanců pro 98, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání zemědělskému výboru. Končím prvé čtení tohoto návrhu zákona, končím projednávání bodu 58.

 

Přistoupíme k bodu 59, kterým je

 

59.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 569/1991 Sb.,
o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 979/ - prvé čtení

 

Upozorňuji, že je navrženo, abychom s návrhem zákona vyslovili souhlas již v prvém čtení podle § 90 odst. 2. Z pověření vlády předložený návrh uvede ministr zemědělství Jan Fencl. Prosím, pane ministře, ujměte se slova.

 

Ministr zemědělství ČR Jan Fencl: Pane místopředsedo, ctěná sněmovno, předložený vládní návrh, kterým se mění zákon 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu, ve znění pozdějších předpisů, rozšiřuje zmocnění vlády rozhodnout o použití příjmů Pozemkového fondu na monitorování výskytu a laboratorní šetření bovinní spongiformní encefalopatie a na likvidaci tzv. specifického rizikového materiálu. Současně, a to je důležité, návrh řeší legislativní proces převodu mimorozpočtových prostředků Pozemkového fondu do rozpočtu Ministerstva zemědělství.

Dovolím si informovat sněmovnu, že důvod předložení tohoto materiálu ve směru uvolnění prostředků z Pozemkového fondu na financování testování bovinní spongiformní encefalopatie pominul. Vláda sice složitě, ale přece jen nalezla řešení a nalezla také řešení na financování testování od nového roku, tedy od příštího roku, takže tento problém pominul. Nicméně nepominul problém nalézt řešení legislativního procesu převodu mimorozpočtových prostředků Pozemkového fondu do rozpočtu Ministerstva zemědělství. Proto si dovoluji naznačit vhodný postup.

Za prvé se nedomnívám, že v tuto chvíli je účelné postupovat podle § 90 odst. 2, ale je potřeba tento materiál propustit do druhého čtení, aby příslušný výbor Poslanecké sněmovny ho mohl upravit a ponechat tam pouze tu procedurální záležitost. Tedy je potřeba, aby byl vyřešen problém, který bych formuloval takto: zakotvit do zákona o Pozemkovém fondu legislativní proceduru, která by umožňovala realizovat ustanovení v § 15 odst. 6 písm. a) tohoto zákona.

Děkuji za přijetí mého návrhu.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane ministře. Já jsem v úvodu tohoto bodu avizoval, že bychom tento návrh zákona měli projednávat ve zrychleném režimu, to znamená podle § 90 odst. 2 vyslovit souhlas již v prvém čtení. Váš návrh vlastně vyzněl, že bychom měli postoupit tento návrh do druhého čtení, takže nechám tuto záležitost na zpravodaji, kterého prosím, aby se ujal slova.

Chtěl bych sdělit sněmovně, že zpravodajem není Miloslav Kučera mladší ze zdravotních důvodů, ale pan poslanec Jiří Papež. Prosím, pane poslanče, ujměte se slova.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP