(16.20 hodin)
(pokračuje Pešán)

Rovněž byla doplněna sankční opatření a požadavek na doplnění zmocňovacích ustanovení v § 19.

Novelizovaný zákon rovněž reaguje na nové členění státu související s přijetím ústavního zákona č. 347/1997 Sb., o vytvoření vyšších územně samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů.

Dámy a pánové, tolik stručná charakteristika předloženého tisku 1084. Jako zpravodaj chci upozornit, že navrhovaný zákon má také celou řadu vážných nedostatků, z nichž jenom namátkou uvedu např. absenci výběrových řízení při výběru akreditovaných laboratoří či nemožnost přezkoumání rozhodnutí dle správního řádu při některých sankčních opatřeních, přestože může a zajisté bude docházet k citelným zásahům do podnikatelské činnosti. Poněvadž jsem ale v tuto chvíli přesvědčen, že zmíněné nedostatky se dají odstranit během projednávání ve výboru, tak navrhuji propustit sněmovní tisk 1084 do druhého čtení.

Dámy a pánové, děkuji vám za pozornost.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji panu poslanci Pešánovi. Otevírám obecnou rozpravu, do které nemám žádnou přihlášku. Jestliže se nikdo nehlásí, obecnou rozpravu končím.

Budeme se zabývat návrhem na přikázání. Mám obavu, že je nás tu málo. Pro jistotu vás odhlásím a prosím, abyste se znovu přihlásili.

 

Dám hlasovat. Kdo je pro přikázání zemědělskému výboru podle návrhu organizačního výboru, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 205 z 95 přítomných 89 pro, jeden proti. Návrh byl přijat.

 

Neptal jsem se, zda má někdo návrh na jiný výbor, ale skoro jsem ho nepředpokládal. Tímto přikázáním jsme ukončili projednání tohoto návrhu zákona.

 

Dostáváme se k dalšímu bodu pana ministra Fencla, kterým je

 

57.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 408/2000 Sb., o ochraně práv
k odrůdám rostlin a o změně zákona č. 92/1996 Sb., o odrůdách, osivu a sadbě
pěstovaných rostlin, ve znění pozdějších předpisů (zákon o ochraně práv k odrůdám),
ve znění zákona č. …/2001 Sb., a zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích,
ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 1083/ - prvé čtení

 

Prosím pana ministra o úvodní slovo.

 

Ministr zemědělství ČR Jan Fencl: Vážený pane předsedo, ctěná sněmovno, dovolte mi, abych krátce představil vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 508/2000 Sb., o ochraně práv k odrůdám.

Důvodem pro předložení tohoto návrhu zákona je upravit v našem právním řádu problematiku zpoplatňování trvalých ochranných práv k odrůdám a změnit právní úpravu v oblasti správních poplatků vztahujících se k ochraně práv k odrůdám tak, aby odpovídala novému zákonu č. 408/2000 Sb., o ochraně práv k odrůdám, který nabyl účinnosti 1. 2. 2001. Tento zákon plně nahradil stávající právní úpravu, provedenou již nevyhovujícím zákonem č. 132/1989 Sb., o ochraně práv k novým odrůdám rostlin a plemenům zvířat, ve kterém byla upravena celá problematika placení za správní úkony v oblasti udělování ochranných práv k odrůdám rostlin a plemenům zvířat a sazby za udržování těchto práv byly uvedeny v zákoně č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích.

V dosavadním znění zákona o ochraně práv k odrůdám nebyla řešena problematika správních poplatků vztahujících se k této oblasti s ohledem na tehdy připravovaný zákon, nového zákona o správních poplatcích a jeho koncepci. Podle nynějšího pojetí však v případě placení udržovacích poplatků za trvání ochranných práv k odrůdě nejde o správní poplatek ve smyslu zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ale o poplatek udržovací, jehož placení je projevem vůle držitele šlechtitelských práv nadále chránit odrůdu a zachovat si tak každoročním placením výlučné právo jejího využívání. Proto dochází k jejich oddělení od správních poplatků. Důvodem je nepochybně zvláštní povaha úkonů, které s udržováním ochranných práv k chráněné odrůdě souvisí.

Návrh zákona byl zpracován v souladu s vládním návrhem zákona o poplatcích za udržování patentů a dodatkových ochranných osvědčení pro léčiva a pro přípravky na ochranu rostlin a o změně některých zákonů, protože řešení problematiky zpoplatňování udržování patentů a dodatkových ochranných osvědčení pro léčiva a pro přípravky na ochranu rostlin a zpoplatňování trvání ochranných práv k odrůdám je obdobné.

S ohledem na výše uvedené doporučuji Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR přijetí tohoto vládního návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 408/2000 Sb., ke schválení, resp. k propuštění do druhého čtení. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane ministře. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro první čtení pan poslanec Pavel Pešek. Kolega Pešek není přítomen v Poslanecké sněmovně. Předseda zemědělského výboru také není přítomen v Poslanecké sněmovně. Prosím místopředsedu zemědělského výboru poslance Skopala, aby se ujal role náhradního zpravodaje.

 

Poslanec Ladislav Skopal: Děkuji. Pane místopředsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych řekl pár slov o vládním návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 408/2000 Sb., o ochraně práv k odrůdám rostlin a o změně zákona č. 92/1996 Sb., o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona z roku 2001 Sb. a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 1083.

Já si myslím, že pan ministr zcela jasně specifikoval potřebu tohoto zákona a úpravy těch zákonů, o kterých jsem tady hovořil. Požádal bych vás, kolegyně a kolegové, abyste tento zákon pustili do druhého čtení, tak aby ho zemědělský výbor mohl na svém jednání prodiskutovat.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane poslanče. Otevírám obecnou rozpravu a táži se, kdo se do ní hlásí. Pokud se nikdo nehlásí, obecnou rozpravu končím. Zřejmě nemá význam, aby pan ministr ještě jednou vystupoval.

Žádné návrhy v rozpravě nezazněly, budeme se tedy zabývat návrhem na přikázání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání zemědělskému výboru. Táži se, zda má někdo jiný návrh. Není tomu tak. Budeme hlasovat o přikázání zemědělskému výboru.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP