(16.10 hodin)
(pokračuje Benda)

Myslím si, že to je funkce, která má být obsazována po moudrém uvážení, a že tam tudíž nemusí být tyto podmínky.

A druhá změna, kterou chci navrhnout, se týká § 32c, která jen vychází z toho, že pokud by prošel v zákonu o soudech a soudcích onen návrh, který jsem dával, aby členy Rady pro odbornou způsobilost státních zástupců nejmenovala soudcovská rada Nejvyššího soudu, ale trestní kolegium Nejvyššího soudu, což by bylo pak potřeba promítnout i zde.

Tedy § 32c odst. 8 měl první větu tohoto znění: "Členy Rady a jejich náhradníky z řad soudců, advokátů a odborníků z oblasti práva jmenuje ministr spravedlnosti na návrh" - a teď nikoli soudcovské rady, ale - "trestního kolegia Nejvyššího soudu, České advokátní komory…" atd. To je tedy pouze změna, která navazuje na to, co jsem navrhoval v souvislosti se zákonem o soudech a soudcích, a tento návrh by byl nehlasovatelný, pokud bychom onu změnu neschválili v zákoně o soudech a soudcích.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji panu poslanci. Hlásí se ještě někdo jiný o slovo? - Ne-li, rozpravu končím.

Nebyly žádné návrhy, nepředpokládám také, že by chtěl pan ministr nebo paní zpravodajka vystoupit. Projednali jsme tedy bod č. 23, děkuji. Pan ministr spravedlnosti velmi uspěl v těchto třech bodech, ostatní jeho kolegové si z něho budou muset vzít příklad, polepšit se, aby dosáhli také takovéhoto skóre jako on.

 

Nyní se dostáváme - hned si to vyzkouší pan ministr Fencl - k bodu

 

56.
Vládní návrh zákona a o Státní zemědělské a potravinářské inspekci
a o změně některých souvisejících zákonů
/sněmovní tisk 1084/ - prvé čtení

 

Zdůrazňuji, že jsme se teď vrátili na zbytek dnešního dne k prvním čtením.

Prosím pana ministra Fencla, aby se ujal slova.

 

Ministr zemědělství ČR Jan Fencl: Vážený pane předsedo, ctěná sněmovno, dovolte mi přednést úvod k vládnímu návrhu zákona o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů.

Hlavními důvody, které vedly k přípravě této právní normy, jsou především změny v právních předpisech, které úzce souvisejí s činností Státní zemědělské a potravinářské inspekce, dále také potřeba harmonizovat příslušné předpisy úpravám Evropských společenství, dále jsou to změny v podnikatelských vztazích, jakož i nové územní členění státu. Tyto nové skutečnosti by si vyžádaly nové a významné úpravy stávajících zákonů č. 63/1986 Sb., o České a potravinářské inspekci, ve znění pozdějších předpisů. Současná právní úprava pocházející z roku 1986 je již zastaralou právní normou, na kterou by bylo obtížně aplikovatelné rozšíření kompetencí Státní zemědělské a potravinářské inspekce v souladu s požadavky předpisů Evropských společenství, a proto si dovoluji předložit zákon zcela nový.

Součástí navrhovaného zákona je zajištění kontrolní činnosti v návaznosti na nově vzniklé kraje. Zavádějí se nová oprávnění při vydávání osvědčení jakosti pro potraviny nebo suroviny určené k jejich výrobě, včetně čerstvého ovoce, čerstvé zeleniny nebo konzumních brambor, jakož i pro zápis označení původu a zeměpisných označení do rejstříku Úřadu průmyslového vlastnictví. Rozšiřují se kompetence v rámci dozorové činnosti Státní zemědělské a potravinářské inspekce, spolupráce s dozorovými orgány Evropského společenství, jakož i spolupráce s celními orgány při propouštění zboží na území České republiky, a udělují se kompetence ředitelům inspektorátů v souvislosti s udělováním osvědčení. V souladu s požadavky na provoz zkušebních laboratoří se zmocňuje Ministerstvo zemědělství k vydání vyhlášky, kterou se stanoví pravidla správné laboratorní praxe pro provoz těchto laboratoří. Dále jsou tímto návrhem zákona upraveny povinnosti výrobců, dovozců a osob uvádějících do oběhu saponátové nebo mýdlařské výrobky.

V návaznosti na tyto změny dochází k úpravě položek v zákoně o správních poplatcích, a to vložením nové položky 91a za vydávání osvědčení, a ke změně v zákoně č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích, ve znění pozdějších předpisů, kde je doplněna povinnost podnikatelů oznámit uvádění čerstvého ovoce, čerstvé zeleniny a konzumních brambor dozorovému orgánu Státní zemědělské a potravinářské inspekce. Rovněž je doplněn § 17 Sankce k jednotlivým ustanovením zákona č. 110/1997 Sb.

Úpravy zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích, týkající se povinnosti podnikatelů uvádějících do oběhu volně rostoucí a pěstované houby, včetně zjednodušení režimu schvalování potravin nového typu, jakož i zmocnění na vydání vyhlášek Ministerstva zdravotnictví byly provedeny na výslovnou žádost tohoto resortu v rámci vnějšího připomínkového řízení.

Návrh nového zákona o Státní zemědělské a potravinářské inspekci odpovídá ústavnímu pořádku a právnímu řádu České republiky, neodporuje mezinárodním smlouvám, jimiž je Česká republika vázána, ani závazkům vyplývajícím pro Českou republiku z Evropské dohody. Již nyní vytváří potřebné podmínky pro součinnost Státní zemědělské a potravinářské inspekce s obdobnými orgány Evropské unie a srovnatelný způsob dozoru nad výrobou a uváděním do oběhu potravin nebo surovin určených k jejich výrobě.

Návrh novely zákona byl projednán pracovními komisemi Legislativní rady vlády pro správní právo, finanční právo a obchodní právo, a byl doporučen ke schválení vládě. Vláda tento návrh novely zákona schválila 26. září 2001 svým usnesením.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, doporučuji vám schválit předložený návrh zákona o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a o změně některých souvisejících zákonů a propustit ho do dalšího čtení. Děkuji za vaši pozornost.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Prosím, aby se ujal slova zpravodaj pan poslanec Pešán.

 

Poslanec Jaroslav Pešán: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, vážené kolegyně a kolegové, zákon o Státní zemědělské a potravinářské inspekci, sněmovní tisk 1084, řeší jednu část státního dozoru v oblasti potravin, kterou do současné doby vykoná ČZPI vedle orgánů Státní veterinární správy a orgánů ochrany veřejného zdraví.

ČZPI byla ustavena na základě zákona ČNR č. 63/1986 Sb., ve znění zákona č. 110/1997 Sb., zákona č. 145/2000 Sb. a zákona č. 102/2001 Sb., ke kontrole povinností, zjišťování a odstraňování nedostatků fyzických a právnických osob, které vyrábějí nebo uvádějí do oběhu zemědělské, rybářské, saponátové nebo tabákové výrobky nebo potraviny, a zda tyto odpovídají ustanovením zvláštních právních předpisů.

Právě v oblasti těchto právních předpisů došlo k řadě změn, ať již to byly novelizace stávajících zákonů, které se týkají ČZPI, tak i schválení zákonů zcela nových, rovněž stanovících určité povinnosti této instituci. K tomu přistupuje celá řada závazků vyplývajících z mezinárodních smluv, jakož i určitá souvislost s komunitárním právem. To vše byly důvody pro předložení nového zákona, který by akceptoval všechny obecně popsané změny a upravil kontrolní činnost v souladu se závazky, které vyplývají z mezinárodních smluv, kterými je Česká republika vázána.

Součástí navrhovaného zákona, jak zde bylo řečeno, je i navrhovaná změna ve správních poplatcích, přičemž dochází rovněž k úpravě zákona o potravinách a tabákových výrobcích, kde byly upraveny podmínky týkající se hub při jejich uvádění do oběhu, ovoce, a podmínky a požadavky na zjednodušení procesu schvalování tzv. potravin nového typu.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP