(16.50 hodin)
(pokračuje Brožík)

Podrobíme proto tento návrh hlasování. Já vás všechny odhlašuji a žádám vás o novou registraci.

 

Budeme hlasovat o návrhu pana poslance Papeže.

Kdo souhlasí s tím, aby tento návrh zákona byl zamítnut, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Zahájil jsem hlasování. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 208 z přítomných 169 poslanců pro 81, proti 86. Návrh nebyl přijat.

 

Nyní se tedy budeme zabývat návrhem na přikázání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání zemědělskému výboru. Má někdo jiný návrh? Není tomu tak. Budeme tedy hlasovat o tomto návrhu.

 

Kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání zemědělskému výboru, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Zahájil jsem hlasování. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 209 z přítomných 168 poslanců pro 151, proti 3. Návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání zemědělskému výboru, a končím první čtení tohoto návrhu, končím bod 59.

Nyní přistoupíme k bodu

 

60.
Návrh poslanců Hany Orgoníkové, Miloslava Vlčka a Bohuslava Sobotky na vydání zákona,
kterým se mění zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů,
a zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí,
ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 1026/ - prvé čtení

 

Stanovisko vlády jsme obdrželi jako sněmovní tisk 1026/1. Prosím, aby předložený návrh uvedla zástupkyně navrhovatelů paní poslankyně Hana Orgoníková.

 

Poslankyně Hana Orgoníková: Vážený pane předsedající, vážení páni ministři, dámy a pánové, velice stručně uvedu, proč podáváme novelu zákona uvedenou ve sněmovním tisku č. 1026.

Zákonem č. 308 z roku 2000 Sb. bylo přímo do § 2a) zákona č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zapracováno osvobození prodeje nemovitostí ve správě Pozemkového fondu České republiky od daně z převodu nemovitostí. Toto osvobození však bylo realizováno nepřímou novelou zákona o Pozemkovém fondu České republiky, a nikoliv přímo v daňovém zákoně. Pokud mají být uvedené převody osvobozeny, je nutno úpravu daňového osvobození zapracovat přímo do zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů. Současně je nezbytné zpřesnit ustanovení daňového zákona, které navazuje na zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky -

 

Místopředseda PSP František Brožík: Promiňte, paní poslankyně. Já bych poprosil všechny, aby ztišili své hlasy v Poslanecké sněmovně. Pokud nechtějí poslouchat, ať opustí tento sál.

 

Poslankyně Hana Orgoníková: Děkuji, pane předsedající. Ale já se domnívám, že mluvím dostatečně hlasitě, a když to někoho nezajímá, nemusí poslouchat.

Musím tu poslední větu zopakovat: Současně je nezbytné zpřesnit ustanovení daňového zákona, které navazuje na zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích.

Musím říci, že tato právní úprava je rozsahem drobná, ale dopadem významná, a proto vás žádám o propuštění návrhu zákona do druhého čtení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, paní poslankyně. Nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Jiří Papež.

 

Poslanec Jiří Papež: Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych přednesl svou zpravodajskou zprávu o poslaneckém návrhu zákona na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 1026.

Paní navrhovatelka poměrně podrobně popsala předložený návrh relativně jednoduché a technické novely ve svém úvodním slově. Novela zpřesňuje stávající nedokonalé a nepřesné formulace v platných právních předpisech. Já doporučuji proto návrh propustit do dalšího čtení. Na rozdíl od organizačního výboru si však myslím, že svým obsahem je předložený návrh bližší problematice rozpočtového výboru, a proto doporučuji jeho přikázání právě tomuto, tedy rozpočtovému výboru. Jeho projednávání v zemědělském výboru pak považuji za nadbytečné.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu a táži se, kdo se do ní hlásí. Pokud se nikdo nehlásí, obecnou rozpravu končím.

Žádné návrhy na vrácení nebo zamítnutí nezazněly. Budeme se tedy zabývat návrhem na přikázání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání zemědělskému výboru. Má někdo jiný návrh? Pan zpravodaj předložil ve své zprávě, abychom přidělili tento návrh ještě rozpočtovému výboru. Takže budeme mít dvě hlasování.

 

Zahajuji první hlasování. Táži se, kdo je pro, aby předložený návrh byl přikázán k projednání zemědělskému výboru, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 210 z přítomných 171 poslanců, pro 51, proti 70. Návrh nebyl přijat.

 

Nyní budeme hlasovat o přikázání rozpočtovému výboru.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 211 z přítomných 172 poslanců pro 116, proti 15. Návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání rozpočtovému výboru. Končím prvé čtení tohoto návrhu zákona a děkuji předkladatelce paní poslankyni Orgoníkové i zpravodaji panu poslanci Papežovi. Končím projednávání bodu 60.

 

Přistoupíme k dalšímu bodu

 

61.
Návrh poslanců Taťány Jirousové, Vojtěcha Filipa a Jiřího Maštálky na vydání zákona,
kterým se mění zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky,
ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších
zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 940/ - prvé čtení

 

Stanovisko vlády jsme obdrželi jako sněmovní tisk 940/1. Prosím, aby předložený návrh uvedla zástupkyně navrhovatelů paní poslankyně Taťána Jirousová. Prosím, paní poslankyně. Já se ještě pokusím zajistit příznivější prostředí. Prosím i pány kolegy z KDU-ČSL - děkuji vám.

Prosím, paní poslankyně, můžete mluvit.

 

Poslankyně Taťána Jirousová: Vážený pane místopředsedo, kolegyně a kolegové, návrh uvedený v tisku 940 se zabývá dvěma okruhy problémů. Především je to problém posílení úlohy preventivní péče, která v poslední době pro nedostatek finančních prostředků zaostává, zajištění alespoň minima prostředků pro tuto tolik potřebnou činnost, jež je zdravotními pojišťovnami až dosud zajišťována víceméně na základě dobrovolnosti, neboť dotace do příslušného fondu jsou podmíněny kladným hospodářským výsledkem té které zdravotní pojišťovny. Dosavadní právní úprava kromě toho umožňuje zdravotním pojišťovnám blokovat příjmy pro fondy pro úhradu závodní preventivní péče a specifické zdravotní péče, nebo je používá k jiným účelům, pokud nebyl naplněn rezervní fond a dosaženo vyrovnané bilance hospodaření, což je v rozporu s účelem plateb do tohoto fondu.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP