Stenografický zápis 39. schůze, 30. října 2001


(Schůze zahájena v 14:13 hod.)

Předseda PSP Václav Klaus
Poslanec Jan Vidím
Poslankyně Jitka Kupčová
Poslanec Vojtěch Filip


133. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 925/ - třetí čtení

Poslanec Milan Cabrnoch
Místopředseda PSP Ivan Langer
Předseda PSP Václav Klaus
Poslanec Milan Cabrnoch


140. Vládní návrh zákona o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích) /sněmovní tisk 878/ - třetí čtení

Poslanec Dalibor Matulka
Poslanec Marek Benda
Poslanec Miloslav Výborný
Poslanec Václav Exner
Poslanec Miloslav Výborný
Předseda PSP Václav Klaus
Ministr spravedlnosti ČR Jaroslav Bureš


141. Vládní návrh zákona o řízení ve věcech soudců a státních zástupců /sněmovní tisk 877/ - třetí čtení

Poslanec Miloslav Výborný
Ministr spravedlnosti ČR Jaroslav Bureš
Předseda PSP Václav Klaus
Poslanec Miloslav Výborný


154. Návrh poslanců Pavla Němce, Vladimíra Doležala, Vojtěcha Filipa, Miroslava Kalouska, Svatomíra Recmana, Františka Vnoučka a Miloslava Výborného na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 955/ - třetí čtení

Poslanec Libor Ježek


159. Změna rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2001 - "Návrh na rozdělení částky 3,6 mld. Kč podle usnesení PSP ČR č. 1357 ze dne 8. 12. 2000 v rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2001" /sněmovní tisk 1063/

Poslanec František Vnouček
Poslanec Miroslav Kapoun
Poslanec František Vnouček
Předseda PSP Václav Klaus


12. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění zákona č. 492/2000 Sb., a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 974/ - druhé čtení

Poslanec Milan Urban
Poslanec Zdeněk Kořistka
Poslanec Radko Martínek
Poslanec Ivan Pilip
Poslanec Zdeněk Kořistka


134. Vládní návrh zákona o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 968/ - třetí čtení

Poslankyně Zuzka Rujbrová
Poslanec Miroslav Beneš
Poslankyně Zuzka Rujbrová
Poslanec Václav Exner
Poslanec Miroslav Beneš
Poslankyně Zuzka Rujbrová
Poslanec Miroslav Beneš
Předseda PSP Václav Klaus
Poslanec Václav Exner
Poslanec Miroslav Beneš
Předseda PSP Václav Klaus
Poslanec Václav Exner
Poslanec Miroslav Beneš
Předseda PSP Václav Klaus
Poslanec Václav Exner
Poslanec Miroslav Beneš
Poslanec Jaromír Kohlíček
Poslanec Miroslav Beneš
Poslanec Václav Exner
Poslanec Miroslav Beneš


68. Návrh poslanců Ladislava Skopala a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže) /sněmovní tisk 953/ - prvé čtení

Poslanec Ladislav Skopal
Poslanec Jaroslav Plachý
Poslanec Václav Grüner
Místopředseda PSP František Brožík
Poslanec Břetislav Petr
Poslanec Jaroslav Plachý
Ministr zemědělství ČR Jan Fencl
Poslanec Jaroslav Plachý
Poslanec Miloslav Kučera ml.
Poslanec Ladislav Skopal


109. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu přijetí změn ve Stanovách Mezinárodní agentury pro atomovou energii /sněmovní tisk 935/ - druhé čtení

Místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí ČR Jan Kavan
Poslanec Jiří Payne


103. Vládní návrh ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů a Listina základních práv a svobod, vyhlášená usnesením předsednictva České národní rady č. 2/1993 Sb., jako součást ústavního pořádku České republiky, ve znění ústavního zákona č. 162/1998 Sb. /sněmovní tisk 1078/ - prvé čtení

Místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí ČR Jan Kavan
Poslanec Miloslav Výborný
Poslanec Marek Benda
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Miloslav Výborný
Poslanec Jiří Payne
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec Dalibor Matulka
Poslanec Miloslav Výborný


71. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1079/ - prvé čtení

Ministr spravedlnosti ČR Jaroslav Bureš


55. Vládní návrh zákona správní řád /sněmovní tisk 1070/ - prvé čtení

Poslankyně Zuzka Rujbrová


69. Návrh poslanců Vlastimila Tlustého, Michala Krause a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 500/1990 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 958/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslanec Libor Ježek
Poslanec Svatomír Recman
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Karel Vymětal


74. Návrh poslanců Zdeňka Koudelky, Zdeňka Škromacha a Stanislava Křečka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 335/1991 Sb., o soudech a soudcích, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 436/1991 Sb., o některých opatřeních v soudnictví, o volbách přísedících, jejich zproštění a odvolání z funkce a o státní správě soudů České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1004/ - prvé čtení

Poslanec Zdeněk Koudelka
Poslanec Dalibor Matulka
Poslanec Zdeněk Koudelka


80. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 976/ - prvé čtení

Ministr kultury ČR Pavel Dostál
Poslanec Petr Pleva
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Miloslav Kučera st.
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Petr Pleva
Místopředseda PSP František Brožík

(Jednání skončilo v 18.59 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP