(12.30 hodin)
(pokračuje Buzková)

Myslím, že není potřeba legislativně technické doplnění. Myslím, že úplně stačí změna mého návrhu usnesení, které v tuto chvíli přednáším. Jen si musím najít přesné jméno toho zákona, abych ho mohla citovat.

 

Poslanec Tomáš Kladívko: Paní předsedající, je to v přijatých pozměňovacích návrzích pod bodem A1.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Už to tady mám, děkuji. Takže návrh usnesení bude znít: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 325/99 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/91 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákona o Bezpečnostní informační službě, ve znění zákona č. 160/95 Sb. a zákona č. 155/2000 Sb., podle sněmovního tisku 921, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

 

O tomto návrhu nyní můžeme hlasovat v hlasování pořadové číslo 226, které zahajuji, a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 226 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 165 vyslovilo 132 a nikdo nebyl proti. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Dalším bodem, který budeme projednávat, je

 

22.
Návrh poslanců Zuzky Rujbrové a Pavla Kováčika na vydání zákona, kterým se mění
zákon č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám
a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony
(zákon o vlastnictví bytů), ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 863/ - třetí čtení

 

Tento návrh za navrhovatele uvede paní poslankyně Rujbrová, které předávám slovo.

 

Poslankyně Zuzka Rujbrová: Děkuji, paní předsedající. Kolegyně a kolegové, v rozpravě ve druhém čtení k tomuto návrhu zákona došlo ke střetu mezi poslanci ODS a sociální demokracie o tom, zda byla špatná vláda, která zpracovala návrh loni přijatého zákona, nebo poslanci, kteří jej svými změnami přivedli do konečné podoby. Nemyslím, že bychom měli diskutovat o tom, kdo byl špatný, zda to byla vláda, která původní návrh zákona v roce 1994 předkládala, protože podstatné je, že máme snahu nějakým způsobem napravit to, co jsme my, parlament - a my máme odpovědnost - schválili. Chtěla bych jen apelovat na všechny, kteří v dobrém úmyslu předkládali návrhy na další změny, aby skutečně omezili ve svém hlasování své rozhodnutí na to, co je nutné, to je napravit chyby, které jsme udělali, abychom se nedopustili chyby další. Děkuji vám.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji a prosím zpravodajku výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí paní poslankyni Zdeňku Horníkovou.

 

Poslankyně Zdeňka Horníková: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, dovolte mi, abych jako zpravodajka provedla tuto sněmovnu hlasováním o tisku 863/3, který vám byl rozdán. Dříve, paní předsedající, než si dovolím navrhnout proceduru, ráda bych zareagovala na slova předkladatelky a chtěla bych dále říci, že tato sněmovna teď má v rukou nejen napravení toho, co pokazila, ale má možnost také udělit dostatek času k tomu, aby nápravu provedla. Takže budeme také hlasovat o dostatku času na provedení nápravy.

Nyní mi dovolte, abych navrhla proceduru -

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Paní poslankyně, ještě před procedurou musím otevřít rozpravu. V tuto chvíli otevírám rozpravu ve třetím čtení, do které se přihlásil pan poslanec Bláha. Připraví se pan poslanec Chobot.

 

Poslanec Jan Bláha: Vážená paní předsedající, vážený člene vlády, kolegyně a kolegové, dovolím si přednést dvě legislativně technické úpravy, které by se týkaly návrhu tisku 863/3 pod písmenem A, a to v bodě 6, který se týká § 5 odst. 5, který zní tak, jak je popsán, máte to před sebou, kde navrhuji slovo "byt" nahradit slovem "jednotku" a slova "v době" nahradit slovy "v budově".

Jde o to, že z legislativního hlediska a výkladu všech souvisejících zákonů se jedná o budovu, protože budova v podstatě už dříve byla dělena na jednotky ve smyslu bytových a nebytových prostor. Čili aby toto bylo v kontextu a v pořádku.

A druhá poznámka se týká úpravy, která je pod bodem 16 § 99, ale na ni navazuje bod 19 a v bodě 19 jde o legislativně technickou změnu, kde by se místo slov "podle § 9 odst. 3" dala slova "podle § 9A odst. 2", aby právě to rozúčtování navazovalo na to, co je ve vsazeném § 9. Jinak by to ztrácelo logiku. Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Slovo má pan poslanec Chobot.

 

Poslanec František Chobot: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, rovněž chci upozornit na opravu. Při podávání svých pozměňovacích návrhů jsem pod bodem č. 2 uvedl text: "bod 8 vypustit, ostatní body přečíslovat". Správně má být "bod 9 vypustit a ostatní body přečíslovat". Děkuji vám za pochopení.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Hlásí se někdo dále do rozpravy? Pan poslanec Kocourek.

 

Poslanec Martin Kocourek: Vážená paní předsedající, vážené kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych upozornil na můj pozměňovací návrh pod písmenem E1, kde jsem při předkládání omylem označil § 9 odst. 2. Správně má být označeno § 9 odst. 12. To znamená i ten text pozměňovacího návrhu by se týkal nového odstavce 12.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Hlásí se dále někdo do rozpravy? Není tomu tak, rozpravu končím.

Nyní prosím paní zpravodajku, aby navrhla proceduru, kterou budeme postupovat při hlasování.

 

Poslankyně Zdeňka Horníková: Vážená paní předsedající, nejprve bych pokračovala v rozpravě a přednesla bych další legislativně technické návrhy a o těchto bych doporučila hlasovat jako o prvních. Ještě bych chtěla doplnit -

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Paní zpravodajko, teď jsem uzavřela rozpravu, do které se už nikdo nehlásil. Obávám se, že zde nemáme přítomného žádného člena vlády, takže můžete navrhnout znovuotevření rozpravy. Já to nemohu udělat o vlastní vůli. Jestliže navrhnete znovuotevření rozpravy, budeme o tom hlasovat, jestliže se nedostaví do sněmovny některý z ministrů, který by to mohl udělat snazším způsobem.

 

Poslankyně Zdeňka Horníková: Vážená paní předsedající, je mi velice líto, že není přítomen žádný člen vlády, a prosím vás o znovuotevření rozpravy, aby mohly být předneseny legislativně technické návrhy.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP