(12.40 hodin)

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: O tomto návrhu rozhodneme v hlasování pořadové číslo 227, které zahajuji. Kdo je pro tento návrh, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 227 z přítomných 165 bylo 133 pro a jeden byl proti. Konstatuji, že rozprava byla otevřena.

 

Slovo má paní poslankyně Horníková.

 

Poslankyně Zdeňka Horníková: Děkuji, paní předsedající. Dovolte mi tedy, abych přednesla ještě tři legislativně technické pozměňovací návrhy.

První z nich - v části 3, usnesení výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí, novela občanského soudního řádu, se navrhuje v bodě 2 § 35 odstavec 1 písmeno i) vypuštění slov "ve věcech", neboť tato slova již obsahuje návětí § 35 odstavec 1. Proto je jejich vypuštění nutné z důvodu nadbytečnosti.

Druhá technická - v bodě F návrhu pana poslance Šplíchala je třeba vypustit kromě slov "vlastníků jednotek" i slovo "všech", aby změna jazykově a logicky navazovala na platný text zákona.

Další legislativně technický byl přednesen panem poslancem Kocourkem, čili v tuto chvíli byly předneseny všechny legislativně technické připomínky a návrhy.

Navrhovala bych, abychom nyní hlasovali nejprve o legislativně technických návrzích.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Paní zpravodajko, já vás nyní přeruším, protože pakliže se nikdo nehlásí s dalšími legislativně technickými pozměňovacími návrhy, v tuto chvíli mohu uzavřít rozpravu, což činím. Vy prosím navrhněte proceduru, kterou se budeme řídit.

 

Poslankyně Zdeňka Horníková: Navrhuji nejprve hlasovat o legislativně technických návrzích. Poté navrhuji Poslanecké sněmovně, aby za základ při hlasování byl vzat společný a ucelený návrh pod písmenem A, což je komplexní návrh výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí. Aby samostatně z tohoto komplexního návrhu byla hlasováno o bodech 1, 12 a 22. Dále navrhuji, aby bylo samostatně hlasováno v článku 2 o bodu 4. Dále navrhuji, aby bylo hlasováno o usnesení výboru jako o celku. Dále navrhuji, abychom orientačním hlasováním rozhodli mezi návrhy B8 a C11. Jsou to návrhy, které byly podány k článku 2. Orientační hlasování žádám proto, že se zde jedná o stejný důvod, jenom jsou zde předneseny dva termíny.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Promiňte, paní zpravodajko, vy jste říkala C11?

 

Poslankyně Zdeňka Horníková: C1. Jedná se o termíny, kdy začne platit přechodné ustanovení.

Dále navrhuji hlasovat o C2, což je článek 2. Poté bych navrhla hlasovat o jednotlivých pozměňovacích návrzích, jak byly předneseny jednotlivými poslanci, to znamená písmena B, C, D, E, F a G.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Paní poslankyně Rujbrová má slovo.

 

Poslankyně Zuzka Rujbrová: Pouze připomínám, že již ve druhé rozpravě jsme rozhodli o tom, že základem k projednávání bude materiál výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí. Domnívám se, že není zapotřebí o tom znovu samostatně hlasovat.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Paní poslankyně, myslím si, že nemáte úplně pravdu, protože pakliže se rozhodne, že budeme ve druhém čtení projednávat ve znění komplexního pozměňovacího návrhu, je to pouze o tom, že se podávají pozměňovací návrhy k tomuto komplexnímu pozměňovacími návrhu. Nicméně ve třetím čtení musí být schválen. Slovo má pan poslanec Bláha.

 

Poslanec Jan Bláha: V této chvíli bych se chtěl dotázat paní zpravodajky, jestli tím, že schválíme písmeno A a nebudou tam obsaženy změny, které upravuje např. písmeno B, které zasahuje do bodů 5, 9, 10 a 16, jestli pak o nich bude moci být hlasováno. Myslím si, že by se spíš mělo předejít, aby se schválily s tou změnou, pak se hlasovalo o celku.

 

Poslankyně Zdeňka Horníková: Já jsem přesvědčena, že o nich bude možno hlasovat, protože jsou to pozměňovací návrhy k usnesení, tudíž musí být hlasováno o nich a vzhledem k něčemu. Myslím, že procedura mnou navržená byla správná a hlasovat o nich samozřejmě lze.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Slovo má pan poslanec Kvapil.

 

Poslanec Tomáš Kvapil: Poté, co bylo odpovězeno kolegovi Bláhovi, bych ještě chtěl, aby se samostatně hlasovalo o bodu A9.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Ano, paní zpravodajka souhlasí. K dotazu kolegy Bláhy - pakliže Poslanecká sněmovna svým hlasováním o této proceduře schválí to, že budou pozměňovací návrhy hlasovatelné poté, co bude hlasován základní pozměňovací návrh, myslím si, že to tak je naprosto v pořádku.

 

Nyní tedy vzhledem k tomu, že se nikdo další nehlásí, můžeme rozhodnout o tom, zda se budeme řídit touto procedurou, a sice v hlasování 228, které zahajuji. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 228 byl tento návrh přijat, když se pro něj z přítomných 167 vyslovilo 148 a nikdo nebyl proti.

 

Paní zpravodajko, předkládejte prosím jednotlivé pozměňovací návrhy v souladu se schválenou procedurou.

 

Poslankyně Zdeňka Horníková: Jako první návrh, který předkládám k hlasování, je bod A1. Stanovisko zpravodajky je negativní, stanovisko předkladatelky pozitivní.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 229 byl tento návrh přijat, když se pro něj z přítomných 167 vyslovilo 96 a 50 bylo proti.

 

Na žádost z pléna vás všechny odhlašuji a prosím o novou registraci.

 

Poslankyně Zdeňka Horníková: Dále navrhuji hlasovat o bodu A9. Stanovisko zpravodajky je negativní, předkladatelka doporučuje.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 230 nebyl tento návrh přijat, když se pro něj z přítomných 155 vyslovilo 26 a 123 bylo proti.

 

Poslankyně Zdeňka Horníková: Dále A12. Stanovisko zpravodajky je negativní, navrhovatelka doporučuje.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 231 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 158 vyslovilo 76 a 77 bylo proti.

 

Poslankyně Zdeňka Horníková: Bod A22. Stanovisko zpravodajky je negativní, navrhovatelka doporučuje.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 232 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 161 vyslovilo 93 a 65 bylo proti.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP