(11.30 hodin)

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane poslanče. Hovořit bude pan poslanec Pešán, připraví se předseda výboru pan Jaroslav Palas, jako další pan poslanec Grůza.

 

Poslanec Jaroslav Pešán: Děkuji. Pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové. Já bych vás poprosil ještě chvilku o strpení. Vím, že už jste všichni naladěni na cestu domů. Nicméně, jak bylo uvedeno, předložený sněmovní tisk se skládá zhruba ze tří okruhů, které míní financovat, a dovolte mi přednést aspoň krátce moje stanovisko k těmto jednotlivým bodům.

Čili k té obsahové stránce věci - zlepšování podmínek pro chov hospodářských zvířat myslím je výlučnou starostí chovatele a zoohygienické standardy jsou dnes podmínkou vstupu na trh s masem. A rozdělíme-li chovatele na ty, kteří základní podmínky splňují, a ty, kteří nesplňují, tak ti první už investovali do splnění podmínek v očekávání, že se tato investice v budoucnu vrátí jejich lepším uplatněním na trhu. Investiční podporou druhé skupiny poškodíme perspektivní a zodpovědné podnikatele a zvýhodníme dosud zaostávající. V době dalšího poklesu spotřeby, a tedy i produkce hovězího masa by tento zásah následně myslím vyvolal další nezbytné dotace na vývoz nespotřebovatelného hovězího.

Zabránit znečišťování přírodního prostředí, myslím a zajisté mi dáte za pravdu, je každý hospodář povinen už dávno a ze zákona. A pokud Ministerstvo zemědělství formuluje dotaci jako zabránění dalšímu znečišťování, tak říká, že o současném znečišťování vod ví a chce selektivně zase některým subjektům pomoci je řešit. A myslím si, že takový přístup by Poslanecká sněmovna měla odmítnout a že by měl být nepřijatelný.

Klasifikace SEUROP je nezbytným nástrojem kvalitativního rozlišení při nákupu zvířat a myslím si, že by se dalo uvažovat o tomto titulu, ale za jiných podmínek a v jiném režimu. Jinak podotýkám, že samozřejmě ze zákona jsou zpracovatelé povinni klasifikaci SEUROP používat.

Co se týče zaměření na zaplacení účinného vnitřního systému kontroly a kvality v některých z těchto podniků, které to ještě nestihly zavést, tak zase musím zdůraznit, že se podle mého názoru jedná o nemístnou podporu méně perspektivních na úkor perspektivnějších.

Celá koncepce je chybná také v tom, že chce jednorázově a zcela náhodně podpořit právě rozpracované investiční akce, které s žádnou podporou při jejich přípravě nepočítaly.

Co se týče formální stránky návrhu - odkaz na účast v programu pomoci SAPARD při budoucím financování právě tohoto podpůrného programu TEST je před získáním akreditace jeho agentury v ČR myslím si nezodpovědným a matoucím příslibem. Naopak se lze právem domnívat z celého dosavadního průběhu programu SAPARD, že je přímo proti jeho cílům přímá podpora investic vedoucích k rozšiřování neprodejné produkce. A zkouška nanečisto před spuštěním tohoto programu připomíná předběžné zavedení cukerních kvót, které se posléze ukázalo jako protizákonné.

V neposlední řadě je tento návrh odvolávající se na zákon 252/1997 Sb., o zemědělství, mírně řečeno nesystémový a nestandardní, protože podle citovaného zákona schvaluje Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR každý takovýto program současně se státním rozpočtem. A já se musím ptát, jestli Ministerstvo zemědělství nevědělo v listopadu 2000, že bude třeba zlepšit zoohygienické standardy chovu, nevědělo, že desítky let trvající znečišťování vod je zděděným problémem socialistické velkovýroby, a nevědělo, že nejen zpracovatelský průmysl, ale celá ta horizontála, tj. produkce krmiv, chovu zvířat, zpracování živočišných produktů, zodpovědného obchodování a testování potravin nejsou na dostatečné úrovni.

Žádost o mimořádných 60 milionů věcně nesměřuje tudíž do centra našich problémů a formálně nesplňuje neopominutelnou zákonnou podmínku takového postupu. A nestandardnost postupu podtrhuje skutečnost, že návrh nebyl projednán zemědělským ani rozpočtovým výborem Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.

Proto se připojuji, kolegyně a kolegové, k návrhu kolegy Němce a dávám návrh na zamítnutí tohoto sněmovního tisku. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane poslanče. Hovořit bude pan poslanec Jaroslav Palas, připraví se pan poslanec Jan Grůza.

 

Poslanec Jaroslav Palas: Vážený pane předsedající, vážený pane ministře, dámy a pánové. Já sám si uvědomuji, že projednávání tohoto bodu probíhá svým způsobem nestandardním způsobem. Zemědělský výbor neměl možnost tu věc předjednat vzhledem k tomu, že vláda o tomto programu - programu TEST - rozhodla vpravdě několik dnů před zahájením jednání této Poslanecké sněmovny.

Ministerstvo zemědělství bylo motivováno při tvorbě tohoto programu Ministerstvem pro místní rozvoj, které má podobný program pro resort Ministerstva pro místní rozvoj. Cílem tohoto programu je v zásadě to, aby byla prověřena funkčnost platební agentury, abychom směrem k EU, k Bruselu deklarovali to, že tato agentura je funkční a že EU bez problémů může této agentuře věřit a že může prostřednictvím této agentury distribuovat do agrárního sektoru prostředky pocházející z programu SAPARD.

Já rozumím těm argumentům, které zde přednášejí jednotliví poslanci, ať už pan poslanec Pešán, pan poslanec Němec, nicméně jestli bychom zvolili alternativu či variantu, že bychom pozdrželi tento program do září a předjednali v září tento bod v zemědělském výboru, pak by nemělo smysl ten program spouštět, protože bychom nezvládli do konce roku tyto prostředky čerpat. Myslím si, že jsou to prostředky, které by byly jakoby navíc do systému zemědělství, protože jsou to prostředky z rezervy, která je vyčleněna v kapitole Ministerstva zemědělství - je to tuším 330 milionů - které jsou vyčleněny právě pro spuštění programu SAPARD.

Není pravdou ale, že by pouze bohatí zemědělci na tyto prostředky dosáhli. Já myslím, že zpracování nějakého rychlého projektu na hnojnou koncovku, jímku a tyto záležitosti je v silách každého zemědělce a že je schopen v této polovině roku, která před námi je, na tyto prostředky dosáhnout.

Nicméně jestli sněmovna zastává názor, že nejsme ochotni ten program pustit, pak se dohodněme na tom, že v září ten program projednáme ve sněmovně. Prosil bych proto, abychom a priori tento program neházeli pod stůl, protože já osobně si myslím, že je to program, který by pomohl zemědělcům, a není to program špatný. Já vám děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane předsedo. Hovořit bude pan poslanec Jan Grůza.

 

Poslanec Jan Grůza: Vážený pane předsedající, dámy pánové. Dovolte mi, abych v této chvíli předložil procedurální návrh na přerušení projednávání tohoto bodu a odročení projednávání tohoto bodu na nejbližší řádnou schůzi pléna.

Zdůvodním svůj návrh takto. Projednáváme svým způsobem bezprecedentní bod, který do této chvíle neprojednal garanční zemědělský výbor. Ke každé zprávě, ke každé diskusi, v podstatě k jakémukoliv materiálu tomuto plénu předloženému existují usnesení garančních výborů. K tomuto materiálu se doposud zemědělský výbor nesešel. A já teď nechci diskutovat o tom, jestli v průběhu pléna byla možnost, nebo nebyla, aby se sešel garanční výbor. Já se domnívám, že byla, ale nicméně skutečnost je taková, že v této chvíli nemáme usnesení garančního výboru.

Domnívám se, že očekávání zemědělské veřejnosti spojená s programy SAPARD jsou v této chvíli tak velká, že musíme skutečně na laboratorních vážkách zvažovat ty podmínky, za jakých rozpustíme na jednotlivé programy nějakých 60 milionů, což je částka velmi malá. Domnívám se, že musíme znát - a já bych o to velmi stál - musíme znát podrobná pravidla, podrobné zásady, podle kterých budou tyto prostředky případně rozděleny mezi jednotlivé žadatele, abychom nenadělali spuštěním tohoto programu bez patřičné přípravy více zlé krve, než když tento program počká, až bude řádně spuštěn program SAPARD jako takový.

Proto jsem předložil návrh na přerušení tohoto bodu a prosím, abyste mě podpořili.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane poslanče. Kdo se dále hlásí do všeobecné rozpravy? Pokud tomu tak není, všeobecnou rozpravu končím.

V rámci všeobecné rozpravy padly dva návrhy. Samozřejmě já ještě před hlasováním dám slovo panu ministru Fenclovi.

Já bych chtěl jenom připomenout, že tady padl, a pokud budeme tolerantní, budeme nejdříve hlasovat o přerušení projednávání tohoto bodu a jeho projednání na nejbližší schůzi.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP