(11.10 hodin)
(pokračuje Kalousek)

3. Vrchnímu státnímu zastupitelství Praha - prošetřit případnou trestněprávní odpovědnost jednotlivých osob.

III. Ukládá stálé komisi pro bankovnictví důsledně kontrolovat celý proces restrukturalizace aktiv IPB a o jeho průběhu pravidelně informovat Poslaneckou sněmovnu.

Dámy a pánové, já vám upřímně děkuji, že jste mě vydrželi poslouchat. Jsme připraveni v diskusi reagovat na vaše připomínky a dotazy. (Potlesk.)

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane poslanče, předsedo vyšetřovací komise. Otevírám všeobecnou rozpravu, do které se jako první přihlásil premiér Miloš Zeman.

 

Předseda vlády ČR Miloš Zeman: Vážený pane předsedo, vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, dnes u vchodu mě zastavila mladá, docela hezky vyhlížející dívka, která mně dala do rukou leták vztahující se tematicky k dnes projednávané zprávě. Z tohoto letáku v podstatě vyplývá, že byla provedena, jak několikrát zaznělo, nikoliv objektivně uznávám, v této zprávě loupež století, ale dar století, a sice tím, že Investiční a Poštovní banka, zdravý to a vzkvétající bankovní ústav, se dostal do spárů jakýchsi mafiánů, kteří ho ukořistili. Opakuji, že nyní cituji leták, necituji zprávu, vůči níž chci být objektivní. Nicméně vzhledem k tomu, že toto mínění převládá v některých politických vystoupeních a že tato kauza se stává spíše než předmětem chladné ekonomické analýzy předmětem politických vášní v nastupujícím předvolebním roce, dovolte mi, abych vám sine ira et studio velmi stručně popsal tři faktory, které pro předsedu vlády, jež musela problém IPB řešit, byly rozhodující.

Faktor č. 1. Česká vláda, resp. nejprve její předsednictvo bylo zhruba od počátku minulého roku informováno, a to zejména, ale nejenom vedením centrální banky, o hrozbě, kterou by propad nebo krach IPB mohl vyvolat vůči tehdy začínajícímu ekonomickému oživení. Tato hrozba byla kvantifikována na dvě až tři procenta hrubého domácího produktu. Chci dodat, že jsme měli informace, které se následně potvrdily, že zpráva auditora, která by byla publikována přibližně za 10 dnů po rozhodnutí vlády, to znamená 26. června, by konstatovala kapitálovou nepřiměřenost IPB, tzn. její pokles pod 8 %. Doufám, kolegyně a kolegové, že všichni víte, co to znamená. Znamená to, že by této bance byla odňata bankovní licence, nepřicházela by tedy v úvahu ani nucená správa, ani kooperativní řešení. Znamenalo by to, že by tato banka zkrachovala se všemi důsledky pro 3,5 mil., opakuji 3,5 mil. jejích klientů.

Faktor č. 2. Byl jsem informován, že dochází k tzv. tunelování, a to tunelování, které je realizováno prostřednictvím dnes již bývalého managementu IPB, vůči němuž mimochodem do této doby bylo podáno nesčíslně trestních oznámení a zahájeno osm trestních stíhání. Tunelování mělo celou řadu forem, nicméně v jedné z hlavních či převažujících forem spočíval převod tzv. bonitních aktiv na Kajmanské ostrovy, do již zmíněného fondu Triton i do fondů dalších. Den před rozhodnutím o uvalení nucené správy mně tehdejší guvernér Tošovský informoval o tom, že na Kajmanské ostrovy bylo údajně převedeno dalších 12 miliard korun těchto bonitních aktiv, čímž celkový objem tohoto zajímavého, chcete-li mořského tunelu dosáhl 72 miliard korun. Tento objem je nyní samozřejmě prošetřován, stejně tak jako jsou prošetřovány akce České pivo, akce Domeana a mimo jiné i v komisi správně zmiňované navýšení - nenavýšení základního kapitálu, které může být z dobrých důvodů považováno přinejmenším za podezřelé. Samozřejmě nechci suplovat činnost orgánů v trestním řízení, ale domnívám se, že tato informace ve spojitosti s třetím a posledním rozhodujícím faktorem pro mě byla důležitá.

Ten třetí a rozhodující faktor totiž byl oznámení představitele IPB pana Dilarda, které mně tlumočil tehdejší ministr financí Mertlík, podle něhož tzv. kooperativní řešení spočívající v tom, že IPB bude prodána za 1 euro, zdůrazňuji za 1 euro, nikoliv za 1 korunu, ale to je samozřejmě detail, s tím, že si IPB, resp. Nomura ponechá svoje kajmanské fondy, v podstatě znamenalo, že by stát dostal naprosto prázdnou slupku a bonitní aktiva by byla soustředěna mimo tuto banku a my bychom museli krýt všechny špatné úvěry, které, jak správně správa komise konstatuje, se v této bance nahromadily před vznikem této vlády, čehož je rovněž dobré si povšimnout.

Ten třetí faktor znamená, že pan Dilard měl podle tohoto informačního zdroje, jak víte, já vždy uvádím své informační zdroje, prohlásit, že když do pondělí 8 hodin ráno nevyhovíme tomuto návrhu, tzn. koupíme to za euro, ale oni si nechají své kajmanské a další fondy, Quarter main apod., takže sám na sebe vyhlásí konkurs, na což má teoreticky právo. Z toho logicky vyplývá, že by to skončilo stejně tak, jako kdyby auditor konstatoval kapitálovou nepřiměřenost.

Kolegyně a kolegové, v zájmu odstranění všech spekulací, které se kolem této věci odehrávají, požádám vládu ČR a ministra financí, který s tím již souhlasí, aby byly odtajněny všechny smlouvy, které se týkaly této záležitosti. Protože se domnívám, že všichni z nás mají právo jednat s plnou informací, i když některá probíhající šetření a jednání ukazovala, že odtajnění těchto smluv je realistické právě dnes. Z tohoto hlediska jsem připraven, bez ohledu, jak dopadne hlasování Poslanecké sněmovny, vyhovět jednomu z doporučení této komise.

Chci ale, abyste si všichni uvědomili, co této zemi hrozilo. Investiční a Poštovní banka byla bankou, která ovládala třetinu české ekonomiky. Krach této banky by znamenal závažný ekonomický otřes a dnes bychom zde nemluvili o růstu ekonomiky, o růstu investic, o růstu reálných mezd, dnes bychom zde mluvili o pokračující ekonomické krizi. Byly bezprostředně ohroženy majetkové zájmy 3,5 milionu subjektů, fyzických osob, právnických osob, samospráv, mimochodem tuším, že i Všeobecné zdravotní pojišťovny, která tam také měla svá konta, apod. Považuji za nutné konstatovat, že vláda tímto rozhodnutím zabránila ekonomickému otřesu a splnila svoji povinnost.

Děkuji vám za pozornost. (Potlesk.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP