(9.40 hodin)

Místopředseda vlády ČR Pavel Rychetský: Vážené dámy a pánové, v rozpravě v rámci prvního čtení zazněla řada návrhů, které mají společné jedno jediné, a to je motivaci, potřebu Poslanecké sněmovny projednat návrh zákona o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků spolu s návrhem zákona o veřejných výzkumných institucích. Jde o to, nalézt způsob, jakým spojit projednávání tohoto návrhu zákona s návrhem zákona, který má přijít do Poslanecké sněmovny až na příští, tj. říjnové schůzi.

Chtěl bych zdůraznit, že nepovažuji za nezbytné spojit projednávání obou těchto osnov, protože teď máme před sebou komplexní návrh zákona, který řeší podpory z veřejných prostředků, kompetence orgánů státní správy a samosprávy, a zákon, který čekáme, bude jenom o příjemcích těch podpor. To znamená, že to bude zákon, který má říci, kdo smí dostat podporu z veřejných prostředků na výzkum nebo vývoj, už nikoliv, za jakých podmínek. To je v tomto zákoně.

Je pravda, že zdánlivě jednoduchý zákon by tady mohl být. Myslím, že není důvod neříci, proč v tuto chvíli tady ještě není zákon o veřejných výzkumných institucích. Je to prostě proto, že na příjemce té podpory máme jeden základní požadavek - nesmí dostat od státu nebo z veřejných prostředků peníze, které by použil v podnikání v jiné oblasti, k rozšiřování zisku.

Jsou tedy dvě možnosti. Tak jak ten zákon byl připravován, předložit zákon, který uloží každému, kdo chce získat podporu z veřejných prostředků, aby se transformoval na neziskovou právnickou osobu - patrně bychom museli novou vymyslet - anebo druhá možnost je, kterou považuji za pravděpodobnější a racionálnější, říci, že příjemcem podpory z veřejných prostředků může být jakákoliv právnická osoba, ale musí na sebe převzít dobrovolně veřejnoprávní omezení, například nesmí rozdělovat zisk, s veřejnou podporou nesmí podnikat, nesmí mít jiný předmět činnosti než výzkum a vývoj apod., ale neukládat jí, že nesmí být akciovou společností nebo společnosti s ručením omezeným, že tedy musí být nějakým typem veřejnoprávní korporace.

Z návrhů, které tady zazněly, se mi jeví nejracionálnější, protože si myslím, že ničemu nebrání, návrh pana zpravodaje v tuto chvíli přerušit první čtení do říjnové schůze, a na říjnové schůzi, když budeme mít už i ten druhý návrh zákona o veřejných institucích, dokončit první čtení obou těchto návrhů. S prodloužením lhůty na sto dní nesouhlasím, poněvadž tím bychom se dostávali až do prosincové schůze.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu ministrovi. Současně se omlouvám panu poslanci Matějů, protože v rozpravě padl jeho návrh na přerušení projednávání tohoto bodu ještě před uzavřením rozpravy, kterou jsem bohužel nedopatřením uzavřela.

Abych vyhověla proceduře, poprosila bych někoho z ministrů, který není předkladatelem tohoto návrhu, zda by mohl vystoupit a umožnit znovuotevření rozpravy. - Udílím slovo panu ministru Dostálovi.

 

Ministr kultury ČR Pavel Dostál: Vážená paní místopředsedkyně, dovolte, abych svým vystoupením otevřel opět rozpravu. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji, pane ministře. Znamená to tedy, že rozprava je v tuto chvíli otevřena, pan poslanec Matějů navrhl přerušit projednávání tohoto bodu před ukončením rozpravy.

Registruji ještě přihlášku pana poslance Miloslava Kučery staršího. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Miloslav Kučera st.: Vážená paní místopředsedkyně, můj návrh - a mám pocit, že i návrh pana kolegy Plevy - byl veden ušlechtilými úmysly, tj. docílit toho, aby se předkladatel a zpravodaj nějakým způsobem dohodli, aby tento zákon nebyl ve sněmovně blokován.

Pokud k této dohodě došlo, pak za sebe návrh na prodloužení na sto dnů stahuji, protože je samozřejmě daleko důležitější, aby se dohodl předkladatel se zpravodajem. Pokud jsou ve shodě s návrhem na přerušení do říjnové schůze, nic tomu samozřejmě nebrání.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Slovo má pan poslanec Matějů.

 

Poslanec Petr Matějů: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, jistě jste si asi všimli, že po celou dobu, co tu zněla diskuse, jsme s panem místopředsedou vlády také diskutovali, ačkoli to bylo neslušné vůči vystupujícím.

Chci říci, že i můj návrh na přerušení je veden snahou, abychom co nejrychleji a nejefektivněji se této složité normy zhostili, není to v mém zájmu, ani v zájmu institucí projednávání prodlužovat. Proto tedy návrh na přerušení, protože se domnívám, že v tu chvíli bude větší tlak na předložení oné normy, kterou očekáváme.

Nejde tedy o krok k prodlužování, ale spíše k urychlení. Jakmile totiž schválíme prodloužení o sto dní, obávám se, že se mimochodem dostáváme do konfliktu se schvalováním rozpočtu, protože budeme chtít, aby v tu chvíli už tu ten zákon v nějaké slušné podobě byl.

Takže odtud můj návrh na přerušení, nikoli na zdržování projednání. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Pane poslanče (k poslanci Matějů), mohu tedy váš návrh chápat jako návrh na přerušení projednávání tohoto bodu před ukončením obecné rozpravy a jeho odročení do příští schůze?

 

Poslanec Petr Matějů: Spíše do doby předložení zákona o veřejných výzkumných institucích.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Dobře, tedy do doby předložení návrhu zákona o veřejných výzkumných institucích.

 

O tomto návrhu rozhodneme ihned, a to v hlasování pořadové číslo 110, které zahajuji. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 110 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 175 vyslovilo 155 a 2 byli proti. Konstatuji, že projednávání tohoto bodu bylo přerušeno.

 

V tuto chvíli oznamuji, že pan poslanec Vidím má náhradní kartu číslo 15 a pan poslanec Vojíř náhradní kartu číslo 20.

 

Dalším pevným pevně zařazeným bodem je bod číslo

 

78.
Zpráva vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro objasnění rozhodování státu v IPB
od doby jejího vzniku do uvalení nucené správy a jejího prodeje ČSOB

 

Prosím, aby se slova ujal předseda vyšetřovací komise pan poslanec Miroslav Kalousek, kterému uděluji slovo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo.

Paní předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, komise vám odevzdává úkol, který jste jí uložili před méně než rokem, a to objasnit rozhodování státu v IPB od doby jejího vzniku do uvalení nucené správy. Ve snaze o maximální srozumitelnost materiálu je správa konstruována z následujících části: úvod, chronologický přehled, závěry, návrh usnesení a důvodová zpráva. Dále následují přílohy, na které se důvodová zpráva odvolává.

Logika verbálního přednesu velí - s vaším dovolením - přednést zprávu v tomto pořadí: úvod, zpráva, závěry a návrh usnesení. Část chronologická a část příloh nevidím jako účelné uvádět pro zvukový záznam.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pane poslanče, já se velice omlouvám, že vás v tuto chvíli přerušuji, ale poprosím vás o malé strpení. V úvodu tohoto bodu jsem se totiž bohužel dopustila chyby, protože o účast při projednávání tohoto bodu požádal guvernér ČNB, a já bych proto chtěla dát hlasovat podle § 52 odst. 3 o jeho účasti při projednávání tohoto bodu.

Ještě jednou se omlouvám panu poslanci Kalouskovi, že jsem ho přerušila hned na počátku jeho zprávy, nicméně se domnívám, že by nebylo logické, kdybychom o účasti pana guvernéra hlasovali až po přednesení základní zprávy.

Já vás všechny odhlásím a prosím o novou registraci.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP