(11.40 hodin)

(pokračuje C. Svoboda)

Z tohoto důvodu si dovoluji navrhnout vrátit tento návrh zákona k projednání do výborů, abychom mohli případně vypracovat kvalitní jeden pozměňovací návrh, neboť návrhy, které byly předloženy, se dotýkají ještě dalších předpisů a je to velmi razantní zásah do stávající právní úpravy, tak si myslím, že to stojí za to, abychom tomu věnovali větší pozornost. Není tady žádné nebezpečí z prodlení, totiž že by se něco stalo, kdyby tento zákon nebyl schválen na této schůzi Poslanecké sněmovny, ale protože se - jak doufám - rýsuje dohoda v Poslanecké sněmovně, tak bychom to mohli bez problémů schválit na příští schůzi. Z tohoto důvodu si dovoluji podat tento návrh, požádat o velkorysost a myslím, že bychom tímto věc dobře vyřešili.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane poslanče. Hlásí se pan poslanec Němec, po něm potom pan ministr Bureš. Ještě pan poslanec Svoboda.

 

Poslanec Cyril Svoboda: Jenom aby to bylo přesně podle jednacího řádu Poslanecké sněmovny navrhuji opakování druhého čtení.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji. Pan poslanec Němec.

 

Poslanec Pavel Němec: Vážený pane předsedající, vážené dámy a vážení pánové, pouze pro případ, že by neprošel návrh pana kolegy Svobody, tak jak jsem avizoval ve druhém čtení, dovoluji si požádat sněmovnu o souhlas se zpětvzetím mých pozměňovacích návrhů uvedených pod číslem 1 s výjimkou bodu II. To znamená 1, všechny pozměňovací návrhy s výjimkou bodu II. Samozřejmě, že návrh by se nehlasoval, pokud projde návrh pana kolegy Cyrila Svobody na opakování druhého čtení, a tímto bych se současně vzdal, pokud by se třetí čtení konalo na této schůzi, svých stažených návrhů ve prospěch pana kolegy Koudelky.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji. Hovořit bude ministr spravedlnosti Jaroslav Bureš, poté pan poslanec Koudelka.

 

Ministr spravedlnosti ČR Jaroslav Bureš: Pane předsedající, paní poslankyně, páni poslanci, mně návrhové právo nenáleží podle jednacího řádu sněmovny, ale víte, že jsem zde zdůrazňoval, že základem projednávání ve druhém čtení je komplexní pozměňovací návrh ústavně právního výboru. Přednesený pozměňovací návrh, aby registr movitých zástav mohl být veden také tzv. soukromými exekutory, je svou věcnou povahou velmi vážný, vyžaduje velmi zásadní promyšlení všech právních, ale také technických souvislostí, a proto považuji za velmi potřebné a korektní, aby byla znovu otevřena diskuse v ústavně právním výboru.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane ministře. Hovořit bude pan poslanec Koudelka.

 

Poslanec Zdeněk Koudelka: Vážený pane předsedající, pouze že by neprošel návrh na vrácení do druhého čtení, navrhuji zpětvzetí svého pozměňovacího návrhu uvedeného pod písm. I2. Děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane poslanče. Kdo se dále hlásí do rozpravy? Pokud se nikdo nehlásí, tak přistoupíme k proceduře hlasování o návrhu pana poslance Cyrila Svobody, a to vrácení tohoto návrhu zákona k novému druhému čtení ve výborech a posléze i v Poslanecké sněmovně.

Samozřejmě chvilku počkám, protože po maratonu hlasování po předešlém zákonu se většina kolegů rozhodla občerstvit. Všechny vás odhlašuji, žádám vás o novou registraci.

 

Budeme hlasovat o návrhu na vrácení tohoto návrhu zákona do druhého čtení.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 482 z přítomných 160 poslanců pro 157, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Končím projednávání bodu 65 tím, že jsme jej vrátili zpět do druhého čtení.

 

Nyní přistoupíme k projednávání bodu č. 70, kterým je

 

70.
Návrh poslankyně Zdeňky Horníkové a dalších na vydání zákona, kterým se mění
zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování
v právních vztazích, ve znění zákona č. 492/2000 Sb., a některé další zákony
/sněmovní tisk 828/ - třetí čtení

 

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujala za navrhovatele poslankyně Zdeňka Horníková a zpravodaj výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí pan poslanec Miroslav Beneš.

Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 828/7. Otevírám rozpravu a táži se, kdo se do ní hlásí. Paní poslankyně Horníková.

 

Poslankyně Zdeňka Horníková: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, dovolte mi několik slov na úvod před třetím čtením tohoto zákona. Nejprve bych poděkovala všem třem výborům, které se zabývaly tímto zákonem, za naprosto věcné projednávání a doporučení Poslanecké sněmovně, aby novela zákona byla přijata tak, jak byla předložena, protože se jedná o poměrně složitou technickou novelu. Chci jim za to poděkovat.

Vám chci, vážené kolegyně a kolegové, připomenout: podaří-li se nám schválit tuto novelu zákona, tak se nám podaří vyřešit velmi dlouho se vlekoucí problém bytových družstev, konkrétně problém státních pozemků pod těmito bytovými domy, rodinnými domky a dalšími stavbami. Pokud se podaří schválit tuto novelu zákona, podaří se nám vytvořit stejný systém a stejný právní režim pro všechny, kteří v tuto chvíli užívají státní pozemky, bez ohledu na to, zda zde bylo zřízeno trvalé užívání, výpůjčka, nájem apod.

Jedna z největších výhod je, že kdykoliv získá družstevník byt, bytovou jednotku do vlastnictví, vždycky zároveň bude bezúplatně převeden i pozemek do jeho vlastnictví. Bezúplatně budou pozemky převáděny na základě darovací smlouvy.

Dále mi dovolte jenom krátkou poznámku k tolik diskutovaným státním pozemkům pod budovami dalších právnických osob. Myslím, že v tuto chvíli, podaří-li se nám převést tuto problematiku do zákona o státním majetku a podaří-li se nám přijmout pozměňovací návrh podaný panem kolegou Bendou, je každopádně zajištěno vydání těchto pozemků do vlastnictví, budou-li splněny řádně podmínky, to znamená, bude-li řádně prokázán veřejný zájem. Pokud tyto pozemky nebudou vydány do vlastnictví - a teď použiji jednu skupinu, která je nejvíce diskutovaná, je to skupina sportovců - má možnost i nadále pozemky bezúplatně užívat ke své činnosti, protože zákon o majetku České republiky toto umožňuje.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, paní poslankyně. Kdo se dále hlásí do rozpravy? Pan poslanec Kořistka.

 

Poslanec Zdeněk Kořistka: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, chtěl bych tady přednést legislativně technickou úpravu k tomuto tisku a dostal jsem tento návrh od naší legislativy, abych zde přečetl tuto úpravu. V případě přijetí mého pozměňovacího návrhu, kterým se vkládá nová část čtvrtá - Změna zákona o konkursu a vyrovnání, by se jeho článek 5 - Přechodná ustanovení - přesunul do společných ustanovení (čl. 4) v tisku 828. Tam by byl uveden jako bod 4 s úvodními slovy takto:

4 - změna uvedená v bodu v části 4. čl. 4 nabývá účinnosti a dále by text přechodného ustanovení pokračoval.

Děkuji.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP