(11.30 hodin)

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování číslo 474. Kdo je pro? Kdo je proti?

Ze 172 pro 143, proti 24. Návrh byl přijat.

 

Poslankyně Olga Sehnalová: Další pozměňovací návrh zemědělského výboru A25. Souhlasím, ministr neutrální, spíše ano.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování číslo 475. Kdo je pro? Kdo je proti?

Ze 172 pro 96, proti 71. Návrh byl přijat.

 

Poslankyně Olga Sehnalová: Pozměňovací návrh A26 zemědělského výboru je na straně 6 a rovněž souhlasím. Ministr neutrální, spíše ano.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování číslo 476. Kdo je pro? Kdo je proti?

Ze 172 pro 98, proti 58. Návrh byl přijat.

 

Poslankyně Olga Sehnalová: Nyní pozměňovací návrhy paní poslankyně Emmerové v jednom bloku I1 až I5 na straně 12 až 13. Souhlasím, ministr neutrální.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování číslo 477. Kdo je pro? Kdo je proti?

Z přítomných 172 pro návrh 167, proti jeden. Návrh byl přijat.

 

Poslankyně Olga Sehnalová: Nyní hlasujeme o pozměňovacím návrhu C pana poslance Severy, který je na straně 8. Souhlasím, ministr souhlasí.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování číslo 478. Kdo je pro? Kdo je proti?

Ze 172 pro 166, proti jeden. Návrh byl přijat.

 

Poslankyně Olga Sehnalová: Pozměňovací návrh A27 zemědělského výboru je na straně 6 a souhlasím s ním. Ministr souhlasí.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování číslo 479. Kdo je pro? Kdo je proti.

Ze 172 přítomných pro návrh 106, proti 64. Návrh byl přijat.

 

Poslankyně Olga Sehnalová: Poslední pozměňovací návrh, abych vás povzbudila, je A28 na straně 7. Je to pozměňovací návrh zemědělského výboru a vyslovuji s ním souhlas. Ministr souhlasí.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování číslo 480. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti?

Z přítomných 172 pro návrh 163, proti jeden. Návrh byl přijat.

 

Ptám se, kdo má připomínku k průběhu hlasování. Prosím, pane kolego.

 

Poslanec Vlastimil Aubrecht: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, trochu bych potřeboval zřejmě znát názor legislativy, protože neschválením návrhu E1, to znamená, že kanalizace se zapisují do katastru nemovitostí, zůstává původní znění, že se nezapisují, ale současně jsme schválili bod A6, který mluví o zřízení věcného břemene. Tak abychom se nedostali trochu do rozporu. (Hlasy ze sálu: A6 jsme neschválili.) Omlouvám se, mám chybu v záznamech.

 

Poslankyně Olga Sehnalová: Hlasovali jsme o pozměňovacích návrzích A5 až A7 a nebylo to přijato.

Domnívám se, pane předsedající, že všechny pozměňovací návrhy už byly hlasovány, a nyní nám zbývá vyslovit souhlas nebo nesouhlas se zákonem jako celkem.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Ještě přihláška pana kolegy Vojíře.

 

Poslanec Oldřich Vojíř: Pane předsedající, jen pro formalitu, udělal jsem chybu u bodu A2. Nezpochybňuji hlasování, jen pro záznam. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: To bylo to druhé hlasování v pořadí. Je námitka proti konstatování paní zpravodajky, že o všech návrzích již bylo hlasováno? Není námitka.

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, podle sněmovního tisku 740, ve znění schválených pozměňujících návrhů."

Ještě před hlasováním předseda poslaneckého klubu ODS pan Vlastimil Tlustý.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, velmi stručně. Poslanecký klub ODS nepodpoří tento návrh zákona. Tentokrát zavádíte, vážené kolegyně a kolegové, zpoplatnění dešťové vody a zavádíte nový místní poplatek, takže další zvýšení zátěže občanů této země. Děkuji vám. (Potlesk poslanců ODS.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Já jsem zvědav, kdy Poslanecká sněmovna přijme zákon, kterým zpoplatňuje objem prodýchaného vzduchu.

Přednesl jsem návrh usnesení, o kterém rozhodneme hlasováním.

 

Zahájil jsem hlasování číslo 481. Kdo je pro? Kdo je proti?

Z přítomných 172 pro návrh 97, proti 72. Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Chtěl bych velmi poděkovat paní zpravodajce, odvedla brilantní výkon. Děkuji panu ministrovi.

 

Poslankyně Olga Sehnalová: Já vám také, páni poslanci a paní poslankyně, pane předsedající, pane ministře, všem děkuji za spolupráci a trpělivost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: O slovo požádal ministr kultury Pavel Dostál.

 

Ministr kultury ČR Pavel Dostál: Pane místopředsedo, dovolte mi, abych pro steno uvedl, že u hlasování č. 420, tj. trestní řád, jsem samozřejmě hlasoval pro, ačkoli sjetina píše, že jsem se zdržel hlasování. Tedy hlasování č. 420, trestní řád, Pavel Dostál pro. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane ministře.

Dalším bodem by měl být bod 65, poté bod 70, 71, 76.

 

Bod 65 je

 

65.
Návrh poslanců Cyrila Svobody, Stanislava Křečka, Miloslava Výborného
a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 804/ - třetí čtení

 

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal za navrhovatele poslanec Cyril Svoboda, zpravodajkou ústavně právního výboru je kolegyně Eva Dundáčková. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 804/3.

Otevírám rozpravu. Pan kolega Svoboda.

 

Poslanec Cyril Svoboda: Vážený pane místopředsedo, vážená vládo, kolegyně a kolegové, tento návrh zákona byl doplněn o pozměňovací návrhy, které podstatným způsobem mění tuto právní úpravu, byť s úmyslem dobrým, to znamená rozšířit okruh těch, kteří mají sepisovat zápisy o smlouvách o zástavách. Ale tyto návrhy byly podány za prvé panem poslancem Němcem, potom panem poslancem Koudelkou, a aby tato novela mohla být kvalitně projednána a schválena, muselo by dojít k tomu, že bychom tyto návrhy museli navzájem doplňovat a křížit.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP