(18.10 hodin)

(pokračuje Hrnčíř)

Druhou oblastí je povolení provozovat vodovody a kanalizaci. Navrhovaný zákon podmiňuje vznik oprávnění provozování vod a kanalizací jednak živnostenským oprávněním, současně navrhovanou novelou živnostenského zákona v režimu živností ohlašovaných vázaných, jednak vydáním povolení k provozování konkrétního v žádosti uvedeného vodovodu či kanalizace s tím, že o vydání tohoto povolení má rozhodnout ministerstvo. Navrhovaná koncepce je podle mého názoru pochybná, neboť institut vydávání povolení ministerstvem svou podstatou znamená vydávání koncese a je tak v zásadním rozporu s povahou živností ohlašovaných podle živnostenského zákona. Ve svých důsledcích je pak v rozporu s právem Evropského společenství, které institut koncesovaných živností nezná.

Kromě uvedených aspektů je třeba vzít v úvahu i skutečnost, že realizace vládního návrhu vytváří na úrovni ministerstva rozhodovací monopol se všemi možnými negativními důsledky. Navrhuji proto oprávnění provozovat vodovody a kanalizace vázat pouze na splnění kvalifikačních podmínek v režimu živností ohlašovaných vázaných. Kromě toho navrhuji vyšší stupeň kvalifikace vyžadovat při vyšším počtu na vodovod či kanalizaci napojených fyzických osob.

Pozměňovací návrh. V § 2 vypustit odstavec 4. § 6 nahradit novým zněním - Oprávnění k provozování. Provozovat vodovod nebo kanalizaci může vlastník nebo jiná osoba na základě smlouvy uzavřené s vlastníkem, pokud je vlastník nebo jiná osoba oprávněna provozovat živnost provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu podle zvláštního zákona. Poznámka 12. Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

V § 29 vypustit písmeno b). V § 39 odstavec 3 vypustit v první větě slova "pokud jim na základě jejich žádosti ministerstvo nevydá povolení podle § 6 před tímto datem". V § 40 vypustit slova "§ 6 odstavec 10". V § 41 po doplnění přílohy č. 2 živnostenského zákona v písmenu a) doplnit na závěr slova "jde-li o vodovod nebo kanalizaci, kterou trvale užívá nejvýše tisíc fyzických osob". V písmenu b) doplnit na závěr slova "jde-li o vodovod nebo kanalizaci, kterou trvale využívá více než tisíc osob a nejvýše deset tisíc fyzických osob". V písmenu c) doplnit na závěr slova "jde-li o vodovod nebo kanalizaci, kterou trvale využívá více než deset tisíc fyzických osob".

Třetí pozměňovací návrh se týká smluv o dodávce vody a odvádění odpadních vod. Ustanovení § 8 odstavec 5 vládního návrhu stanoví povinnost vlastníka vodovodu nebo kanalizace uzavřít písemnou smlouvu o dodávce vody nebo odvádění odpadních vod s odběratelem. Legislativní vyjádření této povinnosti jako povinnosti absolutní však vyvolává pochybnosti. Vznik této pochybnosti je třeba vázat na žádost odběratele.

Z toho titulu navrhuji pozměňovací návrh - v § 8 odstavec 5 nahradit první větu novým zněním: "Smlouvu o dodávce vody nebo smlouvu o odvádění odpadních vod uzavírá vlastník vodovodu nebo kanalizace s odběratelem písemně." Odstavec 7 § 39 vypustit. V § 8 odstavec 5 vypustit větu druhou, neboť se překrývá s ustanovením § 8 odstavec 11 návrhu. O tomto návrhu bych prosil hlasovat odděleně, neboť s tímto návrhem nesouvisí.

Za čtvrté - k institutu technického auditu. Podle vládního návrhu má technický audit sloužit ke kontrole technického stavu vodovodů a kanalizací, oprávněnosti vynaložených provozních nákladů, jakož i pořizovacích nákladů a nákladů navrhovaného rozvoje vodovodů a kanalizací. Nevidím jediný důvod, proč by měl zákon upravovat takto specifickou oblast, kdo, proč a za jakých okolností by se měl domlouvat s kým na provedení technického auditu, ale chápu, že potřeba státu cokoli jakýmkoli způsobem regulovat je některými z nás vnímána pozitivně. Bohužel. Z tohoto důvodu kromě jediné mnou považované správné varianty A navrhuji i ústupovou variantu B, o které by se hlasovalo v případě, že by návrh A nebyl přijat. Varianta B odstraňuje aspoň jeden podstatný nešvar, a to, že by tento audit byl prováděn na základě objednávky auditorem, kterého vybere ministerstvo. Varianta B zabezpečí alespoň to, že ten, kdo audit platí, si vybere svého auditora, byť ze seznamu auditorů uvedeného ministerstvem. To, že by ministerstvo vybralo auditora, který by na cizí náklady jiného subjektu tento audit platil, považuji vskutku za špatné.

Tedy varianta A pozměňovacího návrhu: V § 29 vypustit písmeno c) a d). Vypustit § 38 a v § 40 vypustit slova "a § 38 odstavec 6".

Varianta B, o které by se hlasovalo v případě nepřijetí varianty A: V § 38 odstavec 5 slova "ministerstvo určí" nahradit "určí ten, kdo jej navrhl".

Dámy a pánové, poslední pozměňovací návrh, který se týká plánů rozvoje vodovodů a kanalizací. Navrhovaný zákon zavádí nový institut plánů rozvoje vodovodů a kanalizací s tím, že jej zpracovává např. kraj v samostatné působnosti pro své území nebo jeho část, při tom vychází z územního plánu. Tato koncepce vyvolává pochybnosti, zda je nutné takové plány pojímat a přijímat samostatně od územně plánovací dokumentace, zda je nutno pro ně stanovit odchylný režim. Podle mého názoru nic nebrání tomu, aby vodovody a kanalizace byly podle platného stavebního zákona pojímány jako veřejně prospěšné stavby. Pokud by tedy byla přijata vládní představa, může se stát, že např. kraj schválí územní plán a plán rozvoje vodovodů a kanalizace odchylně a nikdo nebude řešit kolize v těchto materiálech vzniklé. Proto předkládám pozměňovací návrh, který by tento plán rozvoje vodovodů a kanalizací řešil novelou a zahrnutím do stavebního zákona.

Pozměňovací návrh: Vypustit § 4. V § 26 a) vypustit text "v souladu s plánem rozvoje vodovodů a kanalizací". Vypustit v § 28 odstavec 1. Vypustit v § 39 odstavec 5.

Doplnit novou pátou část a nový § 44, který zní: Část pátá - Změna stavebního zákona. § 44 - zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, se mění takto: v § 2 písmeno i) se na závěr doplňuje text: "zahrnujících koncepce řešení, zásobování pitnou vodou včetně vymezení zdrojů vod pro tyto účely a dále koncepce odkanalizování a čištění odpadních vod".

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, děkuji za podporu těchto pozměňovacích návrhů.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane poslanče. Hovořit bude pan poslanec Tomíček, připraví se pan poslanec Patočka.

 

Poslanec Rudolf Tomíček: Děkuji. Vážený pane předsedající, dámy a pánové, dovolte mi, abych se pokusil doplnit předloženou novelu o několik postřehů, které by měl obsahovat tento tisk.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP