(18.20 hodin)

(pokračuje Tomíček)

Byl jsem upozorněn v rámci předjednávání na jeden fakt, že tato norma je příliš technická. Přece jenom důležitou roli hraje samozřejmě i odběratel vody, nicméně není tam o něm nijak výrazně moc zmínek, popř. není brán v potaz.

Dovoluji si navrhnout těchto několik drobných pozměňovacích návrhů.

Za prvé v § 36 odst. 3 doplnit nový bod b), který by zněl: "výši vodného a stočného v pravidlech pro jejich stanovení a způsob vyúčtování". Ostatní písmena by se přeznačila.

Dále v tomtéž § 36 vypustit odst. 5 a ten nahradit dvěma odstavci 5 a 6, které znějí takto:

"Vlastník vodovodu nebo kanalizace je povinen každoročně nejpozději do 30. června zveřejnit úplné informace o celkovém vyúčtování všech položek, které v uplynulém roce do vodného a stočného kalkuloval, a jejich skutečnost porovnat s položkami v pravidlech pro stanovení výše vodného a stočného pro daný rok. Vykázaný rozdíl je oprávněn vyúčtovat, přeplatek je povinen vrátit."

Odstavec 6 by zněl: "Vlastník vodovodu nebo kanalizace je povinen sdělit bezplatně odběrateli na jeho žádost údaje o jakosti dodávané pitné vody. Rozsah těchto údajů stanoví prováděcí předpis. Dále je povinen sdělit bezplatně odběrateli na jeho žádost údaj o kterémkoliv výdaji vstupujícím do vodného a stočného s odůvodněním jeho ekonomické oprávněnosti, jedná-li se o náklad, a přiměřenosti, jedná-li se o zisk. Další vyžadované údaje může sdělit odběrateli za úhradu nákladů, které mu vzniknou poskytnutím této informace."

Ostatní odstavce by se přečíslovaly.

V § 37 navrhuji zrušit odst. 3 a nahradit jej novými odstavci 3 a 4, které by zněly takto:

(3) "Dozor nad ochranou odběratele podle ustanovení tohoto zákona vykonávají úřady kontroly vodovodů a kanalizací zřízené při krajských úřadech a Česká obchodní inspekce."

(4) "Práva a povinnosti zaměstnanců a kontrolních úřadů kontroly vodovodů a kanalizací se řídí kontrolním řádem."

Naposled ještě v § 38, kde se hovoří právě o auditu již zde zmiňovaném, tak navrhuji vypustit odst. 5 v tomto paragrafu vládní předlohy a nahradit jej tímto textem:

"K provedení technického auditu ministerstvo určí alespoň dva technické auditory ze seznamu technických auditorů vedených na ministerstvu, z nichž jeden musí mít odborné zaměření na provozování vodovodů a kanalizací a druhý na vodohospodářské stavby. Ministerstvo zapíše do seznamu technických auditorů odborně způsobilou fyzickou osobu, která má vysokoškolské vzdělání se zaměřením na obor vodovodů a kanalizací a praxi nejméně 10 let v jejich provozování nebo autorizaci v oboru vodohospodářské stavby a praxi nejméně 10 let v oboru."

Ve své postatě tyto návrhy doplňují jenom text, který je ve vládním návrhu, a zpřesňují některé formulace. Samozřejmě bude na vás, na ctěné Poslanecké sněmovně, jak se rozhodne, nicméně jsem považoval za nutné tyto návrhy zde předložit. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Já vám také děkuji, pane poslanče. Hovořit bude pan poslanec Jiří Patočka, připraví se paní poslankyně Emmerová.

 

Poslanec Jiří Patočka: Vážený pane předsedající, vážený pane ministře, vážené kolegyně a kolegové, dovolil bych si přednést pozměňovací návrh k § 20 odst. 6, který se týká plateb za odvádění srážkových vod: rozšířit poslední větu o slova "objekty určené k rekreačnímu a přechodnému bydlení". Děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane poslanče. Hovořit bude paní kolegyně Emmerová. Jiné písemné přihlášky nejsou.

 

Poslankyně Milada Emmerová: Děkuji. Pane předsedající, vážení přítomní, dovolila bych si předložit ve druhém čtení drobné úpravy, které představují sladění zákona o ochraně veřejného zdraví s projednávaným zákonem o vodovodech a kanalizacích.

V § 82 odst. 2 ve větě druhé se za slova "městského hygienika" vkládají slova "na návrh příslušného krajského hygienika".

V § 84 odst. 1 se na konci písm. c) ruší čárka a doplňují se slova "nebo zvláštním právním předpisem".

V § 87 odst. 3 se za slovo "podle" vkládají slova "§ 81 odst. 2 a)".

Dále v § 88 odst. 2 se za slova "služebního průkazu" vkládají slova "nebo pověření".

V § 97 odst. 2 se slova - cituji - "výkonu státního zdravotního dozoru" - konec citátu - nahrazují slovy - cituji - "plnění úkolů orgánu ochrany veřejného zdraví a zaměstnanců uvedených v § 88 odst. 1" - konec citátu a za slova - cituji - "orgánem ochrany veřejného zdraví" - konec citátu - se vkládají slova - cituji - "a zařízením ochrany veřejného zdraví". Konec citátu.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, paní poslankyně. Táži se, kdo se dále hlásí do podrobné rozpravy. Pokud tomu tak není, podrobnou rozpravu končím. Táži se pana ministra, zda hodlá vystoupit. Nehodlá. Paní zpravodajka? Paní zpravodajka vystoupí.

 

Poslankyně Olga Sehnalová: Pane předsedající, já pouze velmi krátce shrnu průběh rozpravy. V rozpravě vystoupilo sedm poslankyň a poslanců se svými pozměňovacími návrhy. Návrh na zamítnutí nepadl, nepadl ani návrh na vrácení předkladateli k dopracování, proto můžeme vládní návrh zákona o vodovodech a kanalizacích, sněmovní tisk 740, propustit do třetího čtení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, paní zpravodajko. Končím druhé čtení tohoto návrhu zákona. Děkuji panu ministrovi i paní zpravodajce a přistoupíme k dalšímu bodu, kterým je bod č. 15, a to

 

15.
Návrh poslankyně Zdeňky Horníkové a dalších na vydání zákona, kterým se mění
zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování
v právních vztazích, ve znění zákona č. 492/2000 Sb., a některé další zákony
/sněmovní tisk 828/ - druhé čtení

 

Tento návrh jsme projednávali ve druhém čtení na 35. schůzi, kdy jsme po podrobné rozpravě návrh vrátili výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí k novému projednání. Zároveň jsme požádali ústavně právní výbor a hospodářský výbor, aby také tyto dva výbory návrh projednaly. Usnesení výboru byla rozdána jako sněmovní tisky 828/4 až 828/6.

Táži se nyní paní poslankyně Zdeňky Horníkové, zda chce v úvodu vystoupit. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Zdeňka Horníková: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, dovolte mi, abych využila práva předkladatele a ještě jednou vystoupila, přestože se jedná o opakované druhé čtení tohoto zákona, a to proto, že nad tímto zákonem se vedla poměrně široká debata.

Cílem předkladatele této novely bylo jednoznačně nalézt systémové řešení na řešení problematiky státního majetku, kterým jsou státní pozemky, a tuto problematiku řešit v zákoně o majetku České republiky, v zákoně 219, a přenést problematiku z občanského zákoníku do tohoto zákona. Cílem bylo jednoznačně sjednotit vlastnictví budovy a pozemku a cílem bylo převést státní pozemky do vlastnictví občana.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP