(18.00 hodin)

(pokračuje Sehnalová)

Do § 6 odst. 6 doplnit nový bod C ve znění: "Technickým auditem byly zjištěny závažné nedostatky v oblastech uvedených v § 38 odst. 1." Doplněk je žádoucí vzhledem ke skutečnosti, že výsledek technického auditu nemá v návrhu zákona uveden žádný prvek regulačního charakteru, který je u činnosti charakteru přirozeně monopolního žádoucí.

Do § 4 odst. 6 se doplní na závěr věta: "O zrušení povolení k provozování vodovodu nebo kanalizace informuje ministerstvo příslušný živnostenský úřad spolu s podnětem ke zrušení živnostenského oprávnění." Odůvodnění: Důvodem návrhu na doplnění je skutečnost, že bez tohoto ustanovení není uzavřen sankční postih neodpovědného provozovatele vodovodu nebo kanalizace.

§ 6 odst. 8 zní: "Provozovatel je povinen ministerstvu oznámit změny podmínek pro vydání povolení k provozování vodovodu nebo kanalizace uvedených v odst. 2, jakož i změny ve výčtu vodovodů nebo kanalizací, pro které bylo vydáno povolení k provozování vodovodu nebo kanalizace, nejpozději do 15 dnů ode dne jejich změny." Důvodem změny textu jsou předešlé textové úpravy v § 6.

V § 13 odst. 5 navrhuji doplnit text následovně: "Ukazatele jakosti surové vody a jejich mezní hodnoty pro jednotlivé kategorie standardních metod úpravy surové vody na vodu pitnou, způsob a četnost měřených hodnot jednotlivých ukazatelů, definice jednotlivých standardních metod úpravy surové vody na vodu pitnou, sledované parametry, referenční metody, četnost odběru vzorků a analýz, možnosti odchylek od požadavků na jakost a způsob předávání výsledků stanoví prováděcí právní předpis." Důvodem je nutnost zmocnění pro stanovení možnosti odchylek v souladu s předpisem EU.

V § 20 odst. 4 doplnit větu: "O úhradě vodného a stočného ve dvousložkové formě včetně druhu stanovení pevné složky může také rozhodnout nejvyšší orgán právnické osoby, která je vlastníkem vodovodu a kanalizace a výkon hlasovacích práv ve dvoutřetinové většině drží obce." Doplněk je nutný vzhledem k tomu, že je žádoucí, aby u sdružení či společností mohla být bez větších problémů realizována jednotná cena vodného a stočného při zachování pravomocí obce o tom jednotně rozhodnout. To je důvodem přesného vymezení sdružení a společností k tak závažnému kroku s dopadem na obyvatelstvo obcí oprávněných. Umožnit rozhodování jiným subjektům než obcím není vhodné vzhledem k tomu, že nenesou přímou odpovědnost ve vztahu k obyvatelstvu.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, paní poslankyně. Nyní bude hovořit pan poslanec Aubrecht, připraví se pan poslanec Hrnčíř.

 

Poslanec Vlastimil Aubrecht: Vážený pane předsedající, vážený pane ministře, dámy a pánové, předkládám dva pozměňovací návrhy k návrhu zákona o vodovodech, kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, sněmovní tisk 740.

První návrh. V § 7 odst. 1 stávající text nahradit novým zněním: "Stavebník a vlastník vodovodu nebo kanalizace má právo v souladu s podmínkami stanovenými v územním rozhodnutí a stavebním povolení zřizovat a provozovat na cizích nemovitostech vodovody a kanalizace pro veřejnou potřebu. Toto právo se u staveb vodovodů a kanalizací zahájených po dni účinnosti tohoto zákona eviduje u nemovitosti zatížené jako právo věcného břemene." S odkazem na zákon o katastru nemovitostí a zákon o zápisu vlastnických práv.

Jednoduché odůvodnění. Změnou tohoto odstavce se zajišťuje povinnost zápisu liniové stavby vodovodu nebo kanalizace počínaje dnem účinnosti tohoto zákona a zahájením stavby vodovodu nebo kanalizace do katastru nemovitostí k jednotlivým pozemkům, pod jejichž povrchem jsou vedeny, jako právo věcného břemene, v souladu se zákonem 344/92 Sb., o katastru nemovitostí ČR, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 263/92 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 190/96 Sb., kterou se předchozí zákony provádějí. Dosud byl postup nejednotný. Tato úprava má ochránit od případných soudních sporů jak majitele věci nemovité, tj. vlastníka pozemku, tak majitele věci movité, to je vlastníka vodovodního nebo kanalizačního řadu, a to zejména v případě prodeje nebo převodu pozemku.

Druhý návrh. V § 35 odst. 4 stávající text nahradit novým zněním: "Pokuty jsou příjmem orgánu, který je uložil." Jednoduché odůvodnění. V případě, že bude schválena úprava navržená výborem pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí, znamená to přenos některých kompetencí na kraje, dojde k administrativním problémům převodu vybraných pokut do státního rozpočtu. Proto u většiny právních předpisů, kde pokuty může ukládat jak stát, tak popř. územní samospráva, je řešen tento problém obdobně, jak je navrženo v textu. V případě neschválení pozměňovacích návrhů tato úprava nebude činit žádné problémy, neboť veškeré pokuty bude vybírat stát, a tudíž budou příjmem státního rozpočtu.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane poslanče. Hovořit bude pan poslanec Pavel Hrnčíř, připraví se pan poslanec Rudolf Tomíček.

 

Poslanec Pavel Hrnčíř: Vážený pane místopředsedo, vážené paní poslankyně, páni poslanci, dovolte mi, abych nejprve učinil zadost výzvě pana místopředsedy a splnil roli zpravodaje v tom, že navrhuji provést legislativně technickou úpravu v usnesení výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí, sněmovní tisk 740/3, a to v bodu 14 § 18 přepsat správně na § 38.

Nyní mi dovolte, abych předložil celkem pět pozměňovacích návrhů, které se týkají zásadních stěžejních bodů předloženého návrhu zákona.

Za prvé, navrhovaný zákon ukládá vlastníkům vodovodů a kanalizací vést provozní evidenci, která obsahuje záznamy o vodních zdrojích, výkresovou dokumentaci vodovodů nebo kanalizací, nákladové listy, cenové kalkulace, plán kontrol jakosti vody a míry znečištění odpadních vod, provozní deník a provozní řády s tím, že některé údaje stanovené v prováděcí vyhlášce předkládá každoročně vždy do 31. ledna vodoprávnímu úřadu a ten po sumarizaci za své území předá vždy do 31. března ministerstvu, které vede ústřední evidenci. Vedení provozní evidence ze strany provozovatelů je zřejmě požadavkem důvodným. Nepovažuji však za nutné všechny vybrané údaje z provozní evidence zpracovávat a sumarizovat periodicky a následně předávat centrálnímu orgánu. Navrhuji proto zachovat provozní evidenci pouze u provozovatelů s tím, že vybrané údaje budou provozovatelé periodicky předávat pouze vodoprávním úřadům.

Vlastní text pozměňovacího návrhu: Vypustit ustanovení § 5 odst. 4 a 5. Vypustit v § 5 odst. 6 slova: "evidence vybraných údajů o vodovodech a kanalizacích včetně". Vypustit v § 29 ustanovení písm. a).

***
Přihlásit/registrovat se do ISP