(15.10 hodin)

(pokračuje Matulka)

Bohoslužbu žádnou reklamou a teleshoppingem stejně nikdo nenaruší, takže je to stejně špatně. Navrhuji tento odstavec vypustit.

Můj osmý pozměňovací návrh směřuje k § 50 odst. 1 a je to pozměňovací návrh k témuž tématu, ke kterému měl pozměňovací návrh pan ministr Dostál, leč já chci navrhnout pravý opak. Pan ministr Dostál navrhuje zvýšení procenta reklamy ve veřejnoprávní televizi. Ve svém vystoupení se zmínil o tom, jak je Česká televize na tom špatně, že vykazuje ztráty. Vážení přátelé, budiž, Česká televize vykazuje ztráty, ale jsem přesvědčen - a spolehlivě jsem přesvědčen - že tomu tak není proto, že by měla televize stanoveny nízké koncesionářské poplatky anebo že by měla Česká televize nízké příjmy z reklamy. Příčiny výsledku hospodaření ČT nejsou na příjmové straně jejich účetnictví, nýbrž na výdajové straně jejich účetnictví. Kus odpovědnosti za to máme i my. Trochu jedovatě chci připomenout debatu, kterou jsme vedli, a není to tak dávno, nad schvalováním výroční zprávy Rady ČT. A byl to náš klub a bylo to mými ústy, kdy jsme upozorňovali na to, že výroční zpráva České televize nemá být schválena, navrhovali jsme to vyřadit ze schůze, počkat, až bude doplněna i zpráva o hospodaření atd. Vzpomeňte si, jak se zachovala většina sněmovny včetně poslance a ministra Dostála tehdy. Nechtěli jste slyšet, nechtěli jste vidět. Dnes se argumentuje ubohým hospodařením ČT proto, aby se zvýšilo procento reklamy. Jsem přesvědčen, že koncesionářský poplatek je v současné době ani nízký, ani vysoký, je tak akorát snesitelný, ale nesnesitelná je výše procenta reklamy.

Proto navrhuji, aby v § 50 odst. 1 údaj 1 % byl nahrazen údajem 0,5 %, údaj 10 % u teleshoppingu nahrazen údajem 2 % a údaj 6 minut nahrazen údajem 3 minuty.

Poslední můj pozměňovací návrh směřuje k § 74, který mluví o účinnosti, ale vztahuje se k § 62 odst. 2. V § 74 je řečeno v prvním odstavci, ustanovení kterých paragrafů se posunuje až na moment platnosti smlouvy o přistoupení České republiky k EU. K tomuto výčtu ustanovení bych rád přidal právě ustanovení § 62 odst. 2, které hovoří o pozastavení převzatého vysílání, kde v odstavci prvém je určitý režim a v odstavci druhém je výjimka právě z tohoto režimu, pokud jde o televizní vysílání přejímané z členského sátu Evropského společenství. Domnívám se, že tato výjimka je v pořádku, ale také až ve chvíli, kdy my budeme členy EU. Jinak to nemá smysl.

Čili můj poslední pozměňovací návrh je, aby v § 64 odst. 1 za slova "ustanovení § 33 odst. 4 a 5" spojka "a" byla nahrazena čárkou a za údaj "§ 46" byl doplněn text "a § 62 odst. 2".

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane poslanče. Hovořit bude pan poslanec Zdeněk Mlynář, připraví se Ladislav Skopal. Vladimír - pardon, omlouvám se.

 

Poslanec Vladimír Mlynář: Vážený pane předsedající, Zdeněk tady nikdy neseděl. (Předsedající: Omlouvám se.)

Vážený pane předsedající, vážená nepřítomná vládo, vážení kolegové, podávám pozměňovací návrhy, a to k § 5 písm. n). Za slova "výroční zprávu Rady" doplnit "zápisy z jednání Rady, nebrání-li tomu zvláštní předpisy". Jde o pozměňovací návrh, který má za cíl, aby Rada pro rozhlasové a televizní vysílání zveřejňovala, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup, i zápisy z jednání rady a zvýšila se tak transparentnost jejího rozhodování. (Poznámka od stolku zpravodajů.) Prosím? "Zápisy z jednání rady, nebrání-li tomu zvláštní právní předpisy." Ano, děkuji.

V § 7 - Členství v radě - odstavec 11. Připojuji se k návrhu paní místopředsedkyně Buzkové.

V § 12 odst. 12 navrhuji doplnit písm. h), které zní: "opakovaně porušil ustanovení § 31". Jde o paragraf upravující, kdy ztrácí držitel licence nárok na prodloužení licence. Navrhuji doplnit tento paragraf o to, že tento nárok provozovatel ztrácí, pokud opakovně poruší ustanovení, kterým zákon vymezuje pravidla pro vyváženost a objektivitu.

V § 55 odst. 10 navrhuji vypustit v poslední větě poslední slova "a publicistických". Cílem návrhu je umožnit provozovatelům zejména rozhlasového vysílání, aby si mezi sebou mohli vyměňovat pořady zejména publicistického charakteru, protože zejména pro menší rozhlasové stanice je současná dikce navrhovaného zákona velmi omezující.

Prosím pana zpravodaje, aby si ponechal své připomínky na přestávku. Děkuji.

V § 68 - Ustanovení přechodná - navrhuji doplnit na konci poslední věty slova "s výjimkou § 12 odst. 8". Jde o to, že nárok na prodloužení licence by se podle mého názoru měl vztahovat až na ty licence, které budou uděleny podle tohoto nového zákona. Důvod je velmi jednoduchý. Domnívám se, že bychom během hry neměli měnit pravidla a že bychom až po přijetí tohoto zákona měli nárok na prodloužení licence vztáhnout na držitele licence podle tohoto zákona.

Konečně poslední pozměňovací návrh je rovněž k 68 odst. 8, kde se slova "se považuje za Radu podle tohoto zákona" mění na slova "se nepovažuje za Radu podle tohoto zákona". Cílem tohoto návrhu je, aby současná Rada pro rozhlasové a televizní vysílání nebyla považována za Radu pro rozhlasové a televizního vysílání podle nového zákona a byla zvolena nová.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane poslanče. Hovořit bude pan poslanec Ladislav Skopal, připraví se pan poslanec Miloslav Vlček.

 

Poslanec Ladislav Skopal: Děkuji, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych přednesl velice krátký pozměňovací návrh, který se netýká bezprostředně tohoto zákona, ale dost na něj navazuje. Jedná se vlastně o zrušení monopolu pošty při vybírání koncesionářských poplatků.

Navrhuji tedy novou část 13 s tím, že dosavadní část 13 se přečísluje na část 14. Tato část by se nazývala "změna zákona č. 252/1994 Sb., o rozhlasových a televizních poplatcích". V § 5 - Placení poplatků - by byl nový odst. 1 ve znění: "Poplatník platí rozhlasový poplatek Českému rozhlasu a televizní poplatek České televizi prostřednictvím České pošty nebo jiné osoby, kterou provozovatel ze zákona určí. Nezaplatí-li poplatník do konce kalendářního roku (?) měsíce následujícího po měsíci, v němž byl poplatek splatný, je poplatník povinen zaplatit dlužnou částku poplatku Českému rozhlasu nebo České televizi přímo, pokud není v tomto zákoně uvedeno jinak."

Vkládá se nový odstavec 2: "Poplatník platí rozhlasový poplatek Českému rozhlasu nebo televizní poplatek České televizi přímo, je-li k tomu provozovatelem ze zákona vyzván." Další odstavce se přečíslují.

Dále § 6 - Evidence poplatníků - odstavec 1 bude nový: "Evidence poplatníků vede pošta v provozovnách místně příslušných podle trvalého pobytu nebo sídla poplatníka nebo provozovatel ze zákona."

Děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane poslanče. Jako poslední písemně přihlášený je pan poslanec Miloslav Vlček.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP