(15.00 hodin)

(pokračuje Talíř)

V odstavci 3 se za slova "Poslanecká sněmovna" vkládají slova "a Senát".

V § 7 - Členství v Radě - odstavec 1 zní: Radu tvoří 13 členů, které jmenuje a odvolává předseda vlády, a to bezprostředně po obdržení návrhu. Návrh na 7 členů Rady podává Poslanecká sněmovna, návrh na 6 členů Rady podává Senát.

Odstavec 7 zní: Poslanecká sněmovna a Senát může navrhnout předsedovi vlády odvolání toho člena Rady z funkce, kterého navrhla, a který:

a) nevykonává řádně svoji funkci,

b) nesplňuje podmínky pro výkon funkce uvedené v tomto zákoně,

c) se dopustil jednání, které zpochybňuje jeho nestrannost nebo nezávislost.

Druhý pozměňovací návrh se týká § 68 - přechodných ustanovení - a zní: V § 68 se v odstavci 8 přidává následující věta: Do šesti měsíců od nabytí účinnosti zákona uvedou členové Rady své poměry do souladu s § 7.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji. Hovořit bude pan kolega Matulka, připraví se pan kolega Zdeněk Mlynář.

 

Poslanec Dalibor Matulka: Vážené dámy, vážení pánové, protože už nějakou dobu nejsem členem komise pro sdělovací prostředky, už jsem z toho poněkud vypadl, ale protože současně vím, jakou práci dalo připravit tuto předlohu, kterou dnes projednáváme, a vím, že to není jednoduché téma, rozhodl jsem se, že nevystoupím v obecné rozpravě, poněvadž jsem nepovažoval za nutné, abych tady mistroval tím, že budu překoktávat předem napsaný půlhodinový projev, ve kterém bych vlastně sděloval, co je obsahem předlohy, a ještě se v tom částečně mýlil. Proto vystupuji až nyní v rozpravě podrobné, kde mám několik pozměňovacích návrhů, a ze stejných důvodů, proč jsem nevystoupil v rozpravě obecné, nechci svými pozměňovacími návrhy nabourávat systém struktury předlohy, ale skutečně mé pozměňovací návrhy směřují toliko k jednotlivostem. Je jich celkem devět, ale jsou jednoduché a stručné.

Začnu pozměňovacím návrhem, který směřuje do § 20 odst. 1. Ten odstavec říká, že rada může omezit územní rozsah vysílání provozovateli vysílání v případě, že provozovatel nevysílá více než 90 dnů nebo efektivně nevyužívá přidělený kmitočet, a je z toho výjimka, že do této doby se nezapočítává doba, po kterou vysílání nebo efektivnímu využívání kmitočtu bránily odůvodněné technické překážky. Podle mého názoru zde ale není zřejmé, na čí straně technické překážky mohou být. Já si dovedu představit situaci, kdy prostě na straně provozovatele vysílání není k dispozici technické zařízení, které by bylo způsobilé na příslušném kmitočtu vůbec vysílat, takže se domnívám, že je třeba to odlišit a výjimku nepřiznávat pro případ, že technické překážky by způsobil provozovatel sám. Proto je můj pozměňovací návrh takový, aby v § 20 odst. 1 za slova "technické překážky" byla doplněna slova: ", které nenastaly na straně provozovatele vysílání."

Druhý pozměňovací návrh je detail. Navrhuji v tomtéž paragrafu 20 vypustit poslední odstavec pátý, neboť ho považuji za nadbytečný. Říká se v něm "jiným způsobem nelze územní rozsah vysílání měnit". Je to moje legislativní úvaha, možná nesprávná, když tak mě vyveďte z omylu, ale domnívám se, že § 20 je taxativním výčtem, a tudíž odstavec 5 je nadbytečný.

Třetí pozměňovací návrh směřuje do § 31 odst. 3, který hovoří o hlídání politické neutrality ve vysílání. Mám tam jediný návrh, a to ten, aby za slovo "zvýhodňována" byla doplněna slova "nebo znevýhodňována". Domnívám se, že zásada stejného metru a zásada neutrality by měla být ctěna na obě strany a že to je vlastně jen zpřesnění toho, co ten návrh má vlastně sledovat.

Čtvrtý pozměňovací návrh směřuje k § 32 odst. 1 písm. e), které mluví o tom, že provozovatel je povinen nezařazovat do vysílání pořady, které mohou vážně narušit fyzický, psychický nebo mravní vývoj dětí a mladistvých, zejména tím, že obsahují pornografii a hrubé samoúčelné násilí. Navrhuji vypustit slovo "samoúčelné", neboť se domnívám, že je těžko vykladatelné, co je samoúčelným násilím. Jestliže bude vysíláno, jak někdo podřízne svoji tchyni, můžeme vést spory o tom, jestli účelem bylo násilí nebo účelem bylo zbavit se tchyně. Domnívám se, že jednak výkladově by mohly nastat problémy, jednak se domnívám, že písm. e) je v pořádku a měla by být ochrana vůči veškerému hrubému násilí na televizních obrazovkách, takže slovo "samoúčelné" tam skutečně považuji spíše za škodlivé než ve prospěch věci.

Další můj pozměňovací návrh směřuje do téhož § 32. V odst. 1 písm. j) je podle mého názoru právní chyba. Toto písmeno zní tak, že provozovatel vysílání je povinen uchovávat záznamy všech odvysílaných pořadů nejméně po dobu 30 dnů ode dne jejich vysílání a poskytnout je radě za úhradu nutných nákladů. Já si to vykládám tak, že je povinen za úhradu poskytnout, i kdyby nutné náklady byly ve výši 20 Kč, tak je povinen poskytnout za úhradu. To asi neměli navrhovatelé v úmyslu. Proto navrhuji tuto úpravu, aby v § 32 odst. 1 písm. j) text za slovem "Radě" byl vypuštěn a nahrazen textem "; provozovatel vysílání má vůči Radě právo na úhradu nutných nákladů spojených s plněním této povinnosti", čili ne aby byl povinen, ale aby měl právo.

Šestý můj pozměňovací návrh směřuje rovněž do § 32. Zde navrhuji vložit nový odstavec 2 - ostatní odstavce přečíslovat. Nový odstavec 2 navrhuji v tomto znění: "Provozovatel vysílání je povinen zajistit, aby nebyla vysílána reklama či teleshopping, pokud by obsahovala skutečnosti uvedené v odst. 1, písm. b), c), d), e), f)." Trochu to vysvětlím. Můžeme vést spory o tom, jestli samotné vysílání reklamy je dostatečně pokryto odstavcem prvním § 32. Osobně se domnívám, že není pokryto, že přece jen vysílání reklamy či teleshoppingu je trošku něco odlišného od toho, co je pravidelně obsahem vysílání zajišťovaným provozovatelem vysílání, protože v reklamě to není vlastním jménem, není to pod vlastním názvem, není to s vlastním logem atd., a myslím si, že omezující opatření v písmenech, která jsem vyjmenoval, aby nebyla vysílána pornografie a násilí a takové věci, by se vztahovala i na vysílání reklamy, ale protože tímto zákonem nemůžeme zavázat každého, kdo si reklamu zadává nebo pronajímá vysílací čas, tento zákon směřuje k provozovatelům vysílání, pak to dávám jako pozměňovací návrh, který by odpovědnost za to vztáhl k provozovateli vysílání.

Další pozměňovací návrh směřuje do § 49. Jeden můj kolega řekl, že tímto pozměňovacím návrhem si vysloužím v pekle pochvalu, protože navrhuji z § 49 vypustit odstavec 6, který říká, že reklamou a teleshoppingem nesmějí být přerušovány bohoslužby. Odstavec navrhuji vypustit ze dvou důvodů. Jednak si myslím, že je zbytečný. O odstavec výše je řečeno cosi trochu jiného, ale přece jen je zde zmínka o náboženských pořadech a je tam režim, do jaké míry smějí být přerušovány reklamou nebo teleshoppingem. Domnívám se, že stačí takovýto režim stanovit. Navíc si myslím, že tento odstavec je stejně formulován špatně. Já jsem přesvědčen, že asi nemělo být úmyslem to, aby reklamou a teleshoppingem nesměly být přerušovány bohoslužby, ale asi přenos bohoslužeb.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP