(14.50 hodin)

(pokračuje Filip)

Nyní k tomu, co jsem už uváděl, a to je sankce za porušení zákona, a ta by se zařazovala do § 60 s tím, že by sankce byla uvedena tak, že by se doplnila tímto způsobem. Pokuta je tisíc až pět milionů korun v odstavci 4 a doplnila by se o text za § 31 odstavec 1. Znění tohoto textu by bylo toto: poruší povinnosti týkající se výroby a vysílání pořadů uvedených ve zvláštním zákoně, to znamená s odkazem na zákon o České televizi, případně o Českém rozhlase.

Poslední pozměňovací návrh by se týkal odnětí licence. Týká se provozovatelů podle licence. V § 63 by se písm. b), jak je teď koncipováno, nahradilo textem: zvlášť závažným způsobem opakovaně porušuje povinnost stanovenou v § 32 odst. 1 písm. a), c), d) a e) a za takové porušení povinností mu byla uložena opakovaně pokuta. Za opakované porušení povinnosti se považuje porušení povinnosti, za niž byla uložena pokuta vícekrát v průběhu jednoho kalendářního roku.

To jsou všechny návrhy, které se týkají mého vystoupení. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane poslanče. Hovořit bude pan kolega Miloslav Kučera st., připraví se paní poslankyně Vlasta Parkanová.

 

Poslanec Miloslav Kučera st.: Pane předsedající, mám jenom jeden drobný pozměňovací návrh, který vzešel v podstatě z diskuse nad zákonem ještě na poslední chvíli v kuloárech, protože panují dohady, co to vlastně je opakované porušení povinnosti v souvislosti s udělováním, případně odnímáním nebo případně prodlužováním licencí.

Navrhuji, aby do § 2 - Základní pojmy bylo zařazeno nové písmeno, v tuto chvíli by to bylo písmeno x), pokud nebude přepísmenkováno jinak. Cituji: "opakovaným porušením povinnosti porušení povinnosti, na něž byla vícekrát uložena pokuta ve dvou po sobě jdoucích kalendářních letech."

Děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane poslanče. Hovořit bude paní kolegyně Vlasta Parkanová, připraví se pan poslanec Jaromír Talíř.

 

Poslankyně Vlasta Parkanová: Dámy a pánové, předkládám drobnou změnu v hlavě II § 25 odst. 5 návrhu projednávaného zákona, ve znění předloženém komisí pro sdělovací prostředky, která se týká licenčního řízení provozování rozhlasového nebo televizního vysílání šířeného prostřednictvím družic a kabelových systémů.

Dovolte mi krátké zdůvodnění. Jsem přesvědčena, že licenční řízení musí zohlednit skutečnost, zda je udělována licence k vysílání v omezeném kmitočtovém spektru, nebo nikoliv. Není sporu o tom, že tam, kde existuje omezená nabídka vysílacích frekvencí, je třeba zavést nenárokové licenční řízení, na jehož kladný výsledek není právní nárok. To je případ řízení o udělení licence k provozování rozhlasového a televizního vysílání šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů.

Naproti tomu provozování rozhlasového nebo televizního vysílání šířeného prostřednictvím družic a kabelových systémů není limitováno omezeným množstvím kmitočtů. Z tohoto důvodu návrh komise správně konstatuje, že rada licenci nevydá pouze tehdy, pokud žadatel nesplňuje určité zákonem vymezené podmínky. V těchto podmínkách jsou pak uvedeny tři paragrafy předkládaného návrhu, z nichž jeden směřuje k bezúhonnosti žadatele, a to je § 13 návrhu, a dva směřují k programové nabídce, jedná se o § 31 a 32. Paragraf 32 vymezuje základní povinnosti provozovatelů vysílání, v nichž je provozovateli především zapovězeno propagovat válku, podněcovat rasovou nenávist apod. To je zcela v pořádku. Další podmínka se ale vztahuje k obsahu programu -

 

Místopředseda PSP František Brožík: Promiňte, paní kolegyně. Poprosil bych diskutující hloučky, aby ztišily intenzitu svých hlasů, jak napravo, tak nalevo. I klub KSČM bych poprosil, aby se ztišil. Děkuji. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Vlasta Parkanová: Děkuji. Další podmínka se vztahuje k obsahu programu, který je definován v § 31 a ukládá provozovateli dbát zásad objektivity a vyváženosti, aby v celku vysílaného programu nebyla jednostranně zvýhodněna žádná politická strana nebo názory jednotlivých skupin veřejnosti. Já se domnívám, že tam, kde reálně neexistují žádná technická či spíše fyzikální omezení pro vznik televizních či rozhlasových stanic, není žádný důvod k tomu, aby nemohly vznikat stanice, které budou výrazně názorově profilovány a svým vysíláním tak budou upřednostňovat určité názory před jinými. Nevidím důvod, proč by nemohly např. existovat stanice náboženské, národnostní, stanice liberální, konzervativní, socialistické, stejně jako je tomu u tištěných sdělovacích prostředků. Názorová pluralita v tomto případě nemusí být obsažena ve vysílání každého jednotlivého rádia či televize, ale v celé jejich škále a různorodosti, stejně jako je tomu u tištěných periodik.

Z toho důvodu navrhuji nové znění odstavce 5 paragrafu 25, ve kterém bude vypuštěn odkaz na § 31. Navrhuji odstavec 5 v tomto znění: "Rada licenci žadateli o licenci nevydá pouze tehdy, pokud žadatel nesplňuje podmínky podle § 13 odst. 3 nebo pokud navrhovaná programová skladba nesplňuje požadavky podle § 32 odst. 1."

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, paní poslankyně. Hovořit bude pan poslanec Jaromír Talíř, připraví se pan kolega Dalibor Matulka.

 

Poslanec Jaromír Talíř: Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, ve svém vystoupení v obecné rozpravě jsem odůvodnil pozměňovací návrh, který teď přednesu, nicméně mi dovolte, abych ještě několika slovy reagoval na závěrečné slovo předkladatele pana kolegy Kučery, protože vystoupil s kritikou v době, kdy já jsem neměl šanci už reagovat na jeho slova.

Jeho kritika spočívala v tom, že upozorňoval, že jsme nikdy nepředložili nějaký návrh nebo řešení systému prodeje licencí. Já věřím, že poslouchal moje vystoupení v rámci obecné rozpravy, kdy jsem říkal, že to je návrh koncepční, který nelze řešit pozměňovacím návrhem, který by změnil jeden či dva paragrafy, a že toto rozhodnutí se vlastně odehrává v roli zadání, které by muselo být buď výborem, nebo ve spolupráci s ministerstvem propracováno. Jistě si vzpomene, kolik lidí sedělo na přípravě zákona i v našem výboru, případně ve stálé komisi pro sdělovací prostředky. Znovu opakuji: hledali jsme nejprve politickou shodu. Není-li, je nám líto.

Nyní k pozměňovacímu návrhu, který se dotýká volby členů rady Poslaneckou sněmovnou a Senátem, resp. toho, kdo bude premiérovi vlády navrhovat ke jmenování členy Rady pro rozhlasové a televizní vysílání. Jsou to dva pozměňovací návrhy.

První se týká paragrafu 6, povinností rady, kde v odstavci 1 se v první větě za slovo "Poslanecké sněmovně" vkládají slova "a Senátu Parlamentu (dále jen Senátu)".

V odstavci 2 se v první větě za slova "Poslanecké sněmovně" vkládají slova "a Senátu".

Ve čtvrté větě se za slova "Poslanecká sněmovna" vkládají slova "a Senát" a slova "je oprávněna" se nahrazují slovy "jsou oprávněny".

V poslední větě se slova "kterou stanoví Poslanecká sněmovna" nahradí slovy "kterou stanoví příslušná komora Parlamentu".

***
Přihlásit/registrovat se do ISP