(15.20 hodin)

Poslanec Miloslav Vlček: Pane předsedající, dámy a pánové, dovolte, abych přednesl pozměňovací návrhy ke sněmovnímu tisku 717/3 a 780/2.

1. V § 2 odstavec 1 písmeno e) na začátku odstavce nahradit slovo "vysílání" slovem "šíření".

2. V § 2 odstavec 1 písmeno s) na konci odstavce nahradit slovo "stanic" slovem "zařízení".

3. V § 2 odstavec 1 písmeno t) toto písmeno vypustit, ostatní přečíslovat.

4. V § 2 odstavec 2 písmeno c) na začátku odstavce nahradit slovo "šíření" slovem "přenos".

5. V § 5 písmeno e) na konci odstavce vypustit část věty: "a přehledy využívání kmitočtů a kmitočtového spektra určeného pro rozhlasové a televizní vysílání".

6. § 5 písmeno j) vypustit, ostatní přečíslovat.

7. V § 18 odstavec 4 písmeno c) a f) vypustit text "soubor technických parametrů".

8. V § 20 odstavec 1 nahradit číslovku "90 dnů" číslovkou "6 měsíců".

9. V § 21 odstavec 1 písmeno b) a c) a v § 60 odstavec 2 písmeno c), d), e) a j) vypustit text "soubor technických parametrů".

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane poslanče. Táži se, kdo se dále hlásí do podrobné rozpravy. Pokud tomu tak není, končím podrobnou rozpravu.

Kdo z navrhovatelů a zpravodajů hodlá vystoupit se závěrečnými slovy? Pan poslanec Kučera nechce, pan poslanec Pleva také ne. Nezbývá mi tedy, než ukončit druhé čtení těchto návrhů, a tím i ukončit projednávání bodů 9 a 10 ve druhém čtení.

 

Podle schváleného programu budeme pokračovat bodem číslo

 

34.
Návrh poslanců Karla Sehoře, Jaroslava Plachého a dalších na vydání zákona,
kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 824/ - prvé čtení

 

Stanovisko vlády jsme obdrželi jako sněmovní tisk 824/1. Prosím, aby se slova ujal zástupce navrhovatelů pan poslanec Karel Sehoř.

 

Poslanec Karel Sehoř: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, moderní verze obchodního zákoníku byla zpracována v roce 1991. Takřka po deseti letech přivedla praxe a vývoj v Evropě naši vládu k novele tohoto zákona, která byla předložena sněmovně v tisku 476 a následně schválena. Ve Sbírce zákonů vyšla 25. října 2000. V té době byly otevřeny i jiné, související zákony, např. zákon o konkursu a vyrovnání, zákon o cenných papírech a také zákon o účetnictví, který nakonec nebyl sněmovnou přijat.

Z toho pramenily i některé nedostatky a hlavně nepřesné odkazy na ustanovení v souvisejících zákonech, nepřesnosti v požadavcích na obchodní listiny, některé terminologické chyby, technické nepřesnosti, nejasnosti u určení lhůt, nedokonalá vazba na novely jiných zákonů, nepřehledný zápis ustanovení apod. To vše je důvodem pro zpracování tisku č. 824, tedy další novely obchodního zákoníku, který nyní projednáváme.

Kromě již popsaných legislativně technických chyb se navrhovatelé věnují také některým věcným rozšířením a výkladovým problémům. Bezprostředním impulsem načasování této novely byl právě spor o výklad týkající se možností užívání dodatku o názvu firem fyzických osob nezapsaných do obchodního rejstříku. Autoři novely jsou toho názoru, že nic nebrání tomu, aby popsaný dodatek byl zapisován do živnostenských listů. Jednoznačné znění příslušného paragrafu by mělo tento problém vyřešit.

Nyní o některých výkladových problémech. Novela hovoří o rozhodujícím pro povinný zápis do obchodního rejstříku, že jde o objem, nikoliv o výnos či příjem. Fyzické osoby nezapsané v obchodním rejstříku mohou používat dodatek ke jménu a příjmení.

Postup při výměně akcií při nástupnické společnosti bez nových akcií je lépe popsán. Jde o upřesnění o obsahu záměru při změně právní formy společnosti. Upřesňuje se u zvýhodněných akcií, kdy je lze nabývat jen za vyjmenovaných podmínek. Jde o povolenou komunikaci osob jednajících ve shodě při převzetí akcií.

Působnost komise. Komise určuje zálohu pro průkaz solventnosti při nabídce, nejde tedy jen o přiměřenou zálohu jako dosud. Zabraňuje se kolizi orgánů řídící a řízené osoby. Upřesňuje se ochrana věřitelů při fúzi a některé další výkladové problémy jsou vyjasňovány.

Co se týká věcných rozšíření, vyjmenuji také několik příkladů. Jde o zákaz účasti ve statutárních orgánech, kdy by se neměl vztahovat nejen na ty osoby, které jsou zvoleny dvoutřetinovou většinou valné hromady jako dosud, ale i např. na krizový management. Umožňuje se nekrytí účetního období s kalendářním rokem v návaznosti na zákon o účetnictví. Řeší se nečinnost likvidátora určeného soudem při pověření právnické osoby. Zápis z valné hromady nemusí dělat jednatel či společník společnosti s ručením omezeným.

Zrušení paralelních soudních řízení o neplatnosti usnesení valné hromady. Vyjasňuje se, kdo nabývá rozhodnutím o privatizaci, a nemusí současně nabízet výkup menšinovým akcionářům.

Rozšíření převzetí nejen akcií, ale všech cenných papírů. Rozhodnutí o nabídce převzetí je třeba hlásit komisi. Nejde tedy jenom o to, informovat Komisi pro cenné papíry. Komise (se?) vyjadřuje tak, že stačí den odeslání, nikoli den doručení. Valná hromada bude rozhodovat o vydání jakýchkoli dluhopisů. Odstraňuje se problém s počtem členů dozorčí rady při kolísání počtu zaměstnanců kolem 50. Zavádí se nepřímá volba členů dozorčí rady. Upřesňuje se zodpovědnost členů dozorčí rady za způsobenou škodu atd.

Vláda s návrhem novely vyslovila souhlas s tím, že definovala své připomínky. Vláda v prvé řadě nesouhlasí s užíváním dodatku v názvech, jak bylo zde již popsáno. Údajně jí chybí definice dodatku. Autoři novely se v tomto případě s vládou neztotožňují. Souhlasí však s názorem, že je třeba promítnou dodatek i do § 13 A odstavec 1, případně dalších.

Dále vláda nepodporuje výjimky z § 31 A odstavec 1, ve kterém jde o to, že po dobu tří let členem statutárního orgánu právnické osoby nemůže být osoba, která se podílela na konkursu jiné firmy.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP