(11.10 hodin)

(pokračuje Buzková)

Tato interpelace byla odročena před uzavřením rozpravy.

 

V tuto chvíli se vrátíme k návrhu pana místopředsedy Langera, aby bylo přerušeno projednávání interpelací a začaly se projednávat pevně navržené body před polední přestávkou, což jsou body 58, 9 a 10. Byl upřesněn ze strany Kanceláře Poslanecké sněmovny okamžik rozdání sněmovních tisků, a to tím způsobem, že tisky budou rozdány přesně v 11.15 hodin. To znamená, že od 11.15 hodin je možné začít projednávat třetí čtení VÚSC, a jak vládní, tak poslanecký návrh o provozování rozhlasového a televizního vysílání.

 

O procedurálním návrhu pana poslance Langera rozhodneme v hlasování číslo 83, které zahajuji a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 83 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 136 vyslovilo 96 a 10 bylo proti.

 

Myslím tedy, že v tuto chvíli bude rozumné přerušit bod "interpelace" vzhledem k tomu, že do 11.15 zbývají tři minuty, a je pravda, že ty tři body, které byly zařazeny před polední přestávkou, zaberou pravděpodobně větší časový rozsah a na odpolední část jsou již pevně zařazeny body jiné.

V tuto chvíli přerušuji bod "písemné interpelace" a v 11.15 hodin začneme projednávat

 

58.
Návrh poslanců Jiřího Vlacha a dalších na vydání ústavního zákona, kterým se mění
ústavní zákon č. 347/1997 Sb., o vytvoření vyšších územních samosprávných celků
a o změně ústavního zákona ČNR č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky
/sněmovní tisk 818/ - třetí čtení

 

Takže v tuto chvíli můžeme začít projednávat bod 58 schváleného pořadu schůze, kterým je sněmovní tisk 818 - třetí čtení.

 

Za prvé prosím o klid.

Ještě jednou prosím o klid. Kolegové, myslím, že je v zájmu všech, aby se všechny tři body projednaly před polední přestávkou, ale nehodlám začít s jednáním, dokud nenastane klid v jednacím sále. Prosím všechny poslance, aby se usadili na svá místa, a kdo si přeje diskutovat, aby tak činil v předsálí.

Prosím tedy, aby místo u stolku zpravodajů zaujal za navrhovatele poslanec Jiří Vlach a zpravodaj VSRŽP poslanec Miroslav Beneš. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 818/4.

Otevírám rozpravu a ptám se, zda se do ní někdo hlásí. Žádné přihlášky do rozpravy nemám, rozpravu končím.

Ptám se pana navrhovatele, zda si přeje vystoupit se závěrečným slovem. Je tomu tak. Hovoří poslanec Jiří Vlach a já ještě jednou prosím o klid.

 

Poslanec Jiří Vlach: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, chtěl bych v tomto okamžiku sněmovně poděkovat za vstřícnost při rychlosti projednávání a také popřát samosprávám v příslušných - věřím že ve čtyřech - krajích, aby si nových, lepších názvů užily.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. A nyní udílím slovo panu poslanci Benešovi, aby po případném závěrečném slově navrhl proceduru, podle které budeme hlasovat, a poté předkládal jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním se k nim vyjádřil.

 

Poslanec Miroslav Beneš: Paní předsedající, páni ministři, dámy a pánové, přidám se k poděkování za vstřícnost, přidám se k poděkování za vstřícnost i těm, kteří nejprve zpochybňovali změny názvů, a nyní doufám, že se vypořádáme s návrhem zákona poměrně rychle.

Paní předsedající, pozměňovací návrhy jsou obsaženy ve sněmovním tisku 818/4, jsou pod písmeny A a B. Myslím, že pod písmenem A můžeme rozhodnout jedním hlasováním.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Promiňte, páni kolegové, já vůbec neslyším proceduru, kterou navrhuje pan zpravodaj. Takže prosím o ztišení v sále.

 

Poslanec Miroslav Beneš: Takže jsou dvě možnosti: Buďto budu více křičet, anebo vy budete více mlčet. Myslím, že ta první varianta je daleko pravděpodobnější.

Paní předsedající, dovolte, abych navrhl proceduru. Nejprve abychom rozhodli o pozměňovacím návrhu, který je označen písmenem A ve sněmovním tisku 818/4, pak abychom rozhodli o pozměňovacím návrhu uvedeném pod písmenem B a pak abychom hlasovali o návrhu zákona jako o celku.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Ještě bych se zeptala: o návrzích pod písmenem A budeme hlasovat zvlášť?

 

Poslanec Miroslav Beneš: Navrhoval jsem, paní předsedající, abychom hlasovali en bloc, pokud nikdo nevznese námitku.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Dobře. Technicky pan poslanec Karel Vymětal.

 

Poslanec Karel Vymětal: Děkuji. Vznáším námitku. Žádám, aby bylo hlasováno po jednotlivých bodech A.

 

Poslanec Miroslav Beneš: Dobře, to znamená, paní předsedající, že budeme hlasovat o bodech A1, A2, A3 v pořadí, jak jsem říkal.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Ano, vzhledem k tomu, že budeme hlasovat opravdu postupně o několika pozměňovacích návrzích, není potřeba hlasovat o navržené proceduře.

V tuto chvíli prosím, aby všichni, kteří chtějí hlasovat, se hlasování zúčastnili. Upozorňuji, že závěrečné hlasování bude kvorem 120, to znamená, že bych velmi prosila všechny poslance, aby se dostavili do jednacího sálu.

Pane zpravodaji, předkládejte prosím jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním se k nim s panem navrhovatelem vyjádřete.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP