(11.20 hodin)

Poslanec Miroslav Beneš: Vážená paní předsedající, dovolte, abych vás požádal, abyste nechala hlasovat o pozměňovacím návrhu A1. Jak předkladatel, tak zpravodaj doporučují.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Pan poslanec Kühnl má náhradní kartu č. 5.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 84 a ptám se, kdo je pro návrh A1. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 84 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 164 vyslovilo 149 a nikdo nebyl proti.

 

Poslanec Miroslav Beneš: Vážená paní předsedající, dovolte, abych vás požádal, abyste nechala hlasovat o pozměňovacím návrhu A2. Stejně jako u předchozího je stanovisko zpravodaje i předkladatele souhlasné.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 85 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 85 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 164 vyslovilo 151 a nikdo nebyl proti.

 

Poslanec Miroslav Beneš: Paní předsedající, dovolte, abych vás požádal, abyste nechala hlasovat o pozměňovacím návrhu A3. Stanovisko předkladatele i zpravodaje je souhlasné.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 86 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 86 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 164 vyslovilo 137 a nikdo nebyl proti.

 

Poslanec Miroslav Beneš: Paní předsedající, nyní dovolte, abych vás požádal, abyste nechala hlasovat o pozměňovacím návrhu uvedeném pod písmenem B. Stanovisko předkladatele i zpravodaje je souhlasné.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 87 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 87 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 164 pro vyslovilo 155 a nikdo nebyl proti.

 

Pane zpravodaji, předpokládám, že o všech návrzích bylo hlasováno. Přikročíme tedy k hlasování o celém návrhu zákona. Upozorňuji, že k přijetí ústavního zákona je třeba souhlasu třípětinové většiny poslanců, tedy 120. Prosím o nastavení kvora.

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem poslanců Jiřího Vlacha a dalších na vydání ústavního zákona, kterým se mění zákon č. 347/1997 Sb., o vytvoření vyšších územních samosprávných celků a o změně zákona ČNR č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, podle sněmovního tisku 818, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 88 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 88 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 166 vyslovilo 158 a nikdo nebyl proti. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Dalším bodem je

 

9.
Návrh poslanců Petra Bendla, Miloslava Kučery st., Petry Buzkové, Ivana Langera
a dalších na vydání zákona o provozování rozhlasového a televizního vysílání
/sněmovní tisk 717/ - druhé čtení

 

O úvodní slovo prosím zástupce navrhovatelů poslance Miloslava Kučeru staršího.

 

Poslanec Miloslav Kučera st.: Vážená paní předsedající, kolegyně a kolegové, na téma zákona o provozování rozhlasového a televizního vysílání bylo toho za poslední rok v Poslanecké sněmovně řečeno tolik, že již v podstatě nevím, co nového bych mohl říci, čím novým bych vás omráčil, čím novým bych překvapil senzacechtivé novináře.

Pravdou zůstává, že se, zdá se, v tuto chvíli podařilo něco téměř neskutečného, že jsme došli k dohodě s předkladatelem dalšího sněmovního tisku, tj. ministerské novely předešlého zákona o rozhlasovém a televizním vysílání, natolik, že společnou prací v jednotlivých orgánech sněmovny, ve výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu, v podvýboru pro mediální legislativu a ve stálé komisi Poslanecké sněmovny pro sdělovací prostředky vznikl jeden společný materiál, materiál, který podle mého soudu odstraňuje za prvé základní nedostatek v této oblasti, to je předešlý devětkrát novelizovaný zákon nahrazuje jednou kompletní novou normou, a zároveň že byl splněn i požadavek, který byl vůči nám oprávněně vznesen orgány EU, to je, aby Česká republika i v tomto směru upravila svoje právo, svoje legislativní normy podle požadavků Evropské unie. O tom však nepochybně bude hovořit i pan ministr Dostál, neboť předpokládám, že budeme obě normy probírat společně.

Já chci v tuto chvíli poděkovat všem, kteří se na přípravě té verze, kterou jste dostali k dispozici, podíleli. Pan zpravodaj vám navrhne, který tisk by měl být vzat za základ projednávání, a bude-li potřeba, pak samozřejmě ještě v obecné rozpravě mohu za předkladatele vysvětlit některé detaily. Chci jen říci, že jako žádný jiný zákon, ani tento samozřejmě nemůže přinést stoprocentní spokojenost jedné, druhé, třetí či čtvrté zainteresované straně. Jsem ale přesvědčen, že Poslanecká sněmovna může v tuto chvíli s klidným svědomím tuto zákonnou normu projednat a může ji přijmout, samozřejmě i s případnými pozměňovacími návrhy, tak abychom konečně po dvou letech práce uskutečnili to, co se od nás v této oblasti, to je v oblasti mediální legislativy, právem očekává.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Kučerovi. Předložený návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu a stálé komisi Poslanecké sněmovny pro sdělovací prostředky. Návrh projednal také výbor pro evropskou integraci. Usnesení byla rozdána jako sněmovní tisky 717/2 až 4. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu pan poslanec Petr Pleva, který je současně zpravodajem stálé komise pro sdělovací prostředky.

 

Poslanec Petr Pleva: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, nebudu dlouho zdržovat, protože myslím, že v rámci rozpravy v prvém čtení padlo již mnoho argumentů. Jen bych chtěl stručně popsat, jak se tento návrh ještě v prvém čtení vyvíjel.

Velmi podrobně na několika zasedáních ho projednával podvýbor pro mediální legislativu, který také připravil komplexní pozměňovací návrh. Tento komplexní pozměňovací návrh dále zpracovával výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu a dále se jím také zabývala stálá komise pro sdělovací prostředky, která vlastně připravila nějakou poslední redakci tohoto komplexního pozměňovacího návrhu. A také proto si dovolím navrhnout, abychom tento komplexní pozměňovací návrh stálé komise pro sdělovací prostředky vzali jako základ dalšího projednávání a k tomuto návrhu aby byly vznášeny všechny pozměňovací návrhy.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP