(17.00 hodin)

Poslanec Evžen Snítilý: Vážený pane předsedající, vládo, dámy a pánové, jsem rád, že jsem byl zbaven zpravodajství, protože budu mít méně práce.

V obecné rozpravě chci říci, co jsem měl připraveno jako zpravodaj. Tato novela zákona je diktována tím, že problémy je potřeba vyřešit. Proto souhlasím s tak dramatickým zkrácením lhůty k projednávání, protože jediný bod, o kterém se podle mne povede spor, je bod části druhé. V podrobné rozpravě při druhém čtení předložím svůj pozměňovací návrh. Jinými slovy - doporučuji řešení, které navrhuje navrhovatelka.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Kdo se další hlásí do obecné rozpravy? Prosím, paní kolegyně.

 

Poslankyně Miroslava Vlčková: Vážený pane předsedající, vážení přítomní, návrh novely zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, a s ním související návrh změny zákona o vlastnictví bytů a občanského zákoníku si podle důvodové zprávy klade za cíl odstranit alespoň některé nedostatky, které vznikly při aplikaci nového zákona o vlastnictví bytů zákonem 103/2000 Sb. a novelou občanského zákoníku zařazením ustanovení § 879c, 879d a 879e.

Návrh mění stávající úpravu řešení právních poměrů k pozemkům ve vlastnictví státu zastavěných stavbou ve vlastnictví osob, s nimiž měly tyto osoby k 1. 7. 2000 trvalé užívání. Podle dosavadní platné právní úpravy zakotvené v ustanovení § 879c občanského zákoníku se právo trvalého užívání a pozemku podle § 70 hospodářského zákoníku, zastavěného budovou nebo stavbou ve vlastnictví osoby, v jejíž prospěch bylo právo trvalého užívání zřízeno, a pozemku na něj navazujícího, jestliže takový pozemek souvisí s provozem této budovy nebo stavby, které trvá ke dni 1. 7. 2000, mění uplynutím jednoho roku ve vlastnictví osoby, v jejíž prospěch bylo zřízeno.

Obdobně se toto ustanovení vztahuje i na právo výpůjčky nebo nájmu, kterými bylo nahrazeno právo trvalého užívání pozemku, pokud bylo zřízeno ve prospěch bytového družstva nebo ve prospěch toho, komu byl převeden byt nebo nebytový prostor do vlastnictví podle § 23 zákona o vlastnictví bytů. Dnem 1. 7. 2001 mají tedy pozemky ve vlastnictví státu, jichž se dotýká uvedená právní úprava, přejít ze zákona do vlastnictví širokého okruhu subjektů, a to vlastníků stavby, je-li splněna podmínka práva trvalého užívání k 1. 7. 2000 a vlastník stavby o změnu práva požádá.

Předložený návrh zákona č. 219/2000 Sb. však naopak významně okruh subjektů, jemuž vznikne vlastnické právo k pozemkům, omezuje. Podle navržené změny zákona dojde k bezplatnému převodu pozemků do vlastnictví pouze omezenému okruhu subjektů, který tvoří pouze bytová družstva, družstva, jejichž předmětem činnosti je výstavba a správa garáží pro jejich členy, a dále fyzické osoby, které byty, rodinné domy, garáže či ateliéry získaly převodem z bytových družstev nebo výstavbou na domech bytových družstev.

Navržený způsob převodu vlastnického práva k pozemkům či vlastnickým podílům na pozemcích státu, které tvoří jeden funkční celek s vyjmenovanými objekty, formou obligatorního uzavření darovací smlouvy mezi státem a subjekty uvedenými v návrhu zákona je pro okruh oprávněných osob podle této novely výhodný a sjednotí a zjednoduší podmínky přechodu vlastnictví pozemků alespoň pro jednu skupinu subjektů. Proto lze přijetí návrhu změny zákona, kterým se mění zákon 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, v první části podpořit.

Naproti tomu není patrný důvod, proč by navrženou změnou zákona mělo být dotčeno a dokonce vypuštěno ustanovení § 879c a na něj navazující ustanovení § 879d a e občanského zákoníku, které umožňují ke dni 21. 7. 2001 vznik vlastnického práva k pozemkům ve vlastnictví státu při plnění zákonem stanovených podmínek ve prospěch daleko širšího okruhu subjektů. Právní režim přechodu vlastnického práva k pozemkům u subjektů, jichž se navrhovaná novela netýká, např. občanských sdružení vzniklých podle zákona 83/1990 Sb., na něž přešlo trvalé právo užívání pozemku uvedeného v § 879c občanského zákoníku, ale i dalších právnických osob, by se (po?) vypuštění ustanovení občanského zákoníku měl řídit ustanovením § 59 zákona č. 219/2000 Sb., což znamená, že dosavadní vztahy trvalého užívání podle § 70 hospodářského zákoníku by se dnem 1. 1. 2001 změnily na výpůjčku na dobu určitou, a to na tři roky.

V této tříleté době by příslušné organizační složky státu smluvně upravily s vypůjčiteli právní vztahy k vypůjčenému majetku a zákon jim dává i možnost za zákonem stanovených podmínek převést tento majetek nebo jeho část bezúplatně do vlastnictví vypůjčitele. V ostatních případech mohou využít jiné smluvní úpravy, a pokud se nedohodnou jinak, výpůjčka zanikne uplynutím stanovené doby bez náhrady.

Z uvedeného je zřejmé, že jde o naprosto jasné znevýhodnění těch subjektů, jimž by podle platné právní úpravy na základě jejich žádosti vzniklo vlastnické právo ze zákona již k 1. 7. 2001.

Vzhledem k tomu, že navrhovaná změna zákona v části 2 zcela bezdůvodně a podstatně zužuje a znevýhodňuje okruh subjektů, navrhuji část 2 vypustit a další části přečíslovat.

Děkuji za pozornost těm, kteří mi ji věnovali.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, paní kolegyně. Kdo se další hlásí do obecné rozpravy? Nikdo. Obecnou rozpravu končím.

Budeme se zabývat návrhem na přikázání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí a ústavně právnímu výboru. Má někdo jiný návrh? Nemá. Přistoupíme k hlasování.

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 46. Kdo souhlasí s přikázáním k projednání výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Z přítomných 162 pro návrh 93. Návrh byl přijat.

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 47. Kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání ústavně právnímu výboru? Kdo je proti?

Z přítomných 163 pro návrh 68, proti 28. Návrh nebyl přijat.

 

Nyní se budeme zabývat návrhem na zkrácení lhůty. Předkladatelka navrhla zkrátit lhůtu k projednání o 55 dnů, tedy postup podle § 91 odst. 2 zákona o jednacím řádu.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP