(17.10 hodin)

(pokračuje Langer)

Odhlásil jsem vás, prosím, abyste se znovu zaregistrovali.

Vzhledem k tomu, že neregistruji žádná veta, můžeme o tomto návrhu hlasovat a rozhodnout.

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 48 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 48 byl tento návrh přikázán k projednání výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí a že lhůta pro jeho projednání ve výborech byla zkrácena o 55 dnů.

 

Děkuji paní navrhovatelce, i panu zpravodaji.

 

Dalším bodem bude bod číslo 7. Jen pro vaši informaci, kolegyně a kolegové, bych chtěl říci, že po bodu číslo 7 bychom měli pokračovat číslem 13, sněmovní tisk 773, poté sněmovním tiskem 873, což je bod číslo 19, pak sněmovním tiskem 886.

 

V tuto chvíli budeme ale projednávat bod

 

7.
Návrh poslanců Jiřího Havlíčka, Ladislava Šustra, Vladimíra Doležala,
Václava Brouska, Ladislava Korbela a Michala Krause na vydání zákona,
kterým se mění a doplňuje zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla)
/sněmovní tisk 817/ - prvé čtení

 

Stanovisko vlády jsme obdrželi jako sněmovní tisk 817/1.

Prosím, aby předložený návrh uvedl zástupce navrhovatelů poslanec Jiří Havlíček.

 

Poslanec Jiří Havlíček: Pane předsedající, vážení členové vlády, vážené poslankyně a poslanci, byl vám předložen tisk č. 817, návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, rozpočtová pravidla.

Předloženou novelou zákona bude umožněno, aby se souhlasem Ministerstva financí pro účely poskytování bezhotovostního platebního styku mohly příslušné úřady zřídit účet - buď Poslanecká sněmovna, nebo Senát, a samozřejmě i všechny ostatní organizační složky státu - a aby měly možnost vést příslušné účty u jiných bank nebo poboček zahraničních bank. Jak bylo uvedeno v důvodové zprávě, Živnostenská banka tam je uvedena pouze jako příklad.

Vláda uvedený návrh projednala a přijala usnesení, které zaslala Poslanecké sněmovně dopisem předsedy vlády Miloše Zemana ze dne 14. února 2001, č. j. 4920/01, a vy jste ho, paní poslankyně a páni poslanci, obdrželi v tisku, jak uvedl pan předsedající, č. 817/1.

S návrhem zákona vláda vyslovila souhlas za podmínky, že do něj bude promítnuta poslední novela rozpočtových pravidel, provedená zákonem č. 493/2000 Sb., o státních dluhopisových programech na úhradu schodku státního rozpočtu ČR za rok 1999 a na úhradu jištění státního dluhu splatného v roce 2001 a 2002 a o změně zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně souvisejících zákonů, a to v návaznosti na to, že tím bude odstraněna vnitřní rozpornost ustanovení § 33 a 45 rozpočtových pravidel.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, předložený návrh zákona má pouze jeden cíl, a tím je zjednodušit platební styk umožněním bezhotovostních plateb. Proto si vás jménem předkladatelů dovoluji požádat o propuštění zákona do druhého čtení.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane kolego. Nyní prosím, aby se slova ujal zastupující pana zpravodaje pro prvé čtení, kterým je pan poslanec Vlastimil Tlustý, pan poslanec Martin Kocourek.

 

Poslanec Martin Kocourek: Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně a kolegové, dovolte, abych vás informoval o usnesení rozpočtového výboru č. 417, které se týká návrhu poslanců Jiřího Havlíčka a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, tisk 817, v prvním čtení.

Chtěl bych říci, že rozpočtový výbor vzhledem k tomu, že na této schůzi by měl být projednán tisk kolegy Tlustého, tisk 847, který obsahuje podobný problém a obsahuje také trochu jiné řešení, rozpočtový výbor tedy předjednal tento tisk, který projednáváme nyní, tedy tisk 817, a přijal k němu následující usnesení:

1. Rozpočtový výbor konstatuje, že Poslanecké sněmovně jsou předloženy dva návrhy na změnu zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých zákonů (rozpočtová pravidla), a

a) návrh poslance Havlíčka a dalších, sněmovní tisk 817, doporučuje projednat v normálním režimu projednávání,

b) návrh poslance Vlastimila Tlustého, sněmovní tisk 847, společně s návrhem na projednávání podle § 90 odst. 2 jednacího řádu.

2. Doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby návrh poslance Havlíčka a dalších, sněmovní tisk 817, propustila do druhého čtení, zkrátila lhůtu k projednávání o 55 dnů a přikázala tento tisk rozpočtovému výboru, aby jej mohl projednat a předložit Poslanecké sněmovně jako komplexní pozměňovací návrh, který zahrne změny z obou tisků.

Na vysvětlení bych chtěl říci, že rozpočtový výbor vzhledem k tomu, že tento problém by se měl rychle vyřešit a vyjasnit, žádá o zkrácení této lhůty, ve které je připraven projednat jak předlohu kolegy Havlíčka, tak zapracovat náměty z tisku kolegy Tlustého, popř. zapracovat i podněty, které plynou z podmínečného souhlasu vlády. Rozpočtový výbor je připraven projednat tento tisk ještě tento týden, a to tak, aby druhé a třetí čtení mohlo proběhnout příští týden.

Já se v obecné rozpravě přihlásím s návrhem usnesení sněmovny na zkrácení lhůty a na přikázání.

Tolik moje úvodní zpráva.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Otevírám obecnou rozpravu, do které nemám žádnou přihlášku. (Poslanec Kocourek přichází k řečništi.) Já to chápu jako formální, pane poslanče, ten návrh na zkrácení.

 

Poslanec Martin Kocourek: Pane místopředsedo, s vámi vždycky raději formálně. (Veselost ve sněmovně.)

Já tedy navrhuji, aby lhůta k projednávání tisku 817 byla zkrácena o 55 dnů a aby tento tisk byl přikázán rozpočtovému výboru.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Vaši poznámku si, pane kolego, pečlivě poznamenávám. (Veselost ve sněmovně.)

Děkuji. Kdo se další hlásí do obecné rozpravy?

Protože se nikdo nehlásí, kdybych byl velmi formální, tak bych vás nyní požádal, abyste znovu vstal, pane kolego (k poslanci Kocourkovi) a předkládal jednotlivé návrhy, o kterých bychom měli rozhodnout hlasováním.

Budeme se tedy zabývat návrhem na přikázání. Organizační výbor navrhl přikázat novelu k projednávání rozpočtovému výboru. Má někdo jiný návrh?

 

Pokud ne, zahajuji hlasování s pořadovým číslem 49 a ptám se, kdo je pro tento návrh, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 49 z přítomných 123 pro hlasovalo 98, proti nikdo, návrh tedy byl přijat.

 

Padl návrh na zkrácení lhůty o 55 dnů. Vzhledem k tomu, že nevidím žádné veto, dám o tomto návrhu hlasovat.

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 50 a ptám se, kdo je pro zkrácení lhůty projednávání? Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 50 z přítomných 128 hlasovalo pro návrh 94, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že návrh byl přikázán k projednání rozpočtovému výboru, a lhůta pro jeho projednání byla zkrácena o 55 dnů.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP