(16.50 hodin)

(pokračuje Langer)

(Po pauze na zklidnění atmosféry v sále.) Prosím, paní kolegyně, ujměte se slova.

 

Poslankyně Zdeňka Horníková: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, dovolte mi, abych za skupinu předkladatelů přednesla návrh novely zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky.

Co vedlo předkladatele k vypracování této novely? Důvod je jediný, jednoznačný. V této zemi stále ještě existuje stav, který je potřeba napravit, a to je stav, kdy majitel pozemku a majitel nemovitosti není tentýž. Návrh novely zákona se tedy zabývá problematikou převodu pozemků ve vlastnictví státu do osobního vlastnictví podle platných zákonů. Těmito zákony je zákon o majetku České republiky, občanský zákoník a zákon o vlastnictví bytů. Předkládaná novela se tedy týká úpravy těchto tří zákonů.

V loňském roce Poslanecká sněmovna přijala zákon č. 103/2000 Sb., který přímo či prostřednictvím občanského zákoníku upravuje vztahy k pozemkům ve vlastnictví státu, na nichž jsou postaveny stavby ve vlastnictví nestátních organizací, pokud tyto subjekty měly k uvedenému pozemku ke dni 1. července 2000 právo trvalého užívání nebo právo výpůjčky, popř. nájmu. Zákon zajišťuje bezúplatný převod těchto pozemků do vlastnictví vlastníka stavby při splnění určitých podmínek, a to dnem 1. července 2001. Zároveň byly stanoveny lhůty pro splnění podmínek pro následující bezúplatný převod.

Praxe však bohužel ukázala složitost řešení celé této problematiky. Jasně se dnes ukazuje nemožnost naplnění některých podmínek pro převod, a následně tedy nepřevedení pozemků pro určité skupiny občanů. Kromě toho úprava občanského zákoníku neošetřuje případy změn vlastnických vztahů v době od účinnosti zákona č. 103/2000, tedy od data 1. července 2000.

Dále zákon nereaguje na změny v důsledku dalších převodů a přechodu vlastnictví bytů, např. úmrtí vlastníka nebo zánik společného jmění manželů. To znamená, došlo-li k takovéto nebo jiné změně po 1. červenci 2000, pozemek již nelze v režimu bezúplatného převodu převést. Tímto tedy zakládáme další nerovnost mezi spoluobčany.

Dalším značným problémem je rovněž rozsah pozemků, které mají přejít do vlastnictví. Uspokojivě nejsou řešeny ani převody pozemků pod domy tzv. nástupnických bytových družstev. I tento problém se týká celé řady občanů, a není tedy problémem ojedinělým. Stávající právní úprava vytváří pro současné správce majetku - tím je v Praze Ministerstvo financí a v ostatních částech republiky okresní úřady - při vypořádání pozemků neřešitelné situace, kdy např. k jednomu pozemku existuje několik právních vztahů, jako je nájem, věcné břemeno nebo vlastnictví různých subjektů. Proto je nanejvýš vhodné pro převod rozlišovat tyto právní vztahy a zabránit tak mnoha soudním sporům.

Dále podle stávající právní úpravy v mnoha případech hrozí nebezpečí, že ve vlastnictví státu zůstanou některé pozemky v bezprostředním okolí bytových domů. Stát tak bude mít povinnost o tyto pozemky pečovat, což přinese nemalé problémy.

To jsou jen některé z důvodů, které nás vedly k předložení novely. Celá problematika je pak podrobně popsána v důvodové zprávě.

Tato novela navrhuje odstranit alespoň některé nedostatky, které v tuto chvíli odstranitelné jsou. Již samotné řešení této problematiky podle předkladatelů novely nepatří do občanského zákoníku, ale do zákona o majetku státu a zákona o vlastnictví bytů. Proto se touto cestou také vydává. Považujeme ji za cestu systémovější a lepší. V přechodných ustanoveních se pak vypořádáváme se změnami, které novela přináší.

Cílem předkládané novely je zabránit problémům, které vzniknou po 1. červenci tohoto roku 2001, budou-li platit stávající právní úpravy. Je proto nezbytné, aby navržený zákon nabyl účinnosti před datem 1. července 2001, tedy nejpozději dnem 30. června 2001. Proto si dovolím jménem předkladatelů požádat, pane předsedající, aby projednávání této novely bylo zkráceno, aby byla projednána podle § 91 odst. 2 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny a aby projednání této novely bylo zkráceno o 55 dní.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji paní kolegyni Horníkové. Nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení poslanec Evžen Snítilý.

 

Poslanec Jiří Bílý: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, členové vlády, dovolte, abych přednesl zprávu zpravodaje pro sněmovní tisk 828, zákon, kterým se mění zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění zákona č. 492/2000 Sb., a některé další zákony. Navržený zákon řeší problémy, které vznikly přijetím zákona č. 103/2000 Sb., o vlastnictví bytu, a občanským zákoníkem.

Zákon č. 103/2000 Sb. ukazuje dnes nemožnost plnění některých podmínek pro převod, a následně tedy nepřevedení pozemku pro určité skupiny občanů. Občanský zákoník neošetřuje případy změn vlastnických vztahů v době od 1. 7. 2000, tzn. od účinnosti zákona č. 103/2000 Sb., např. úmrtí. Dále se rozšiřuje okruh osob, na něž má být převedeno vlastnické právo k pozemkům týkající se rodinných domů, ateliérů a garáží.

Doporučuji ctěné sněmovně tento sněmovní tisk 828 propustit do druhého čtení a přijmout zkrácenou verzi. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane kolego. Volal jsem pana poslance Snítilého, nicméně pro stenozáznam - mluvil pan poslanec Bílý.

Otvírám obecnou rozpravu, do které se mi nikdo nepřihlásil. Nicméně potřebuji si ujasnit s panem poslancem Bílým jeho vystoupení. V prezidiálce je jako zpravodaj pro prvé čtení uveden poslanec Evžen Snítilý. (Ten přichází k řečništi.) Pane poslanče (Snítilý), vyhovovala vám zpravodajská zpráva pana poslance Bílého? Takže nemusíte vystoupit?

Máte možnost vystoupit v rozpravě. Prosím, máte slovo.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP