(16.30 hodin)

(pokračuje Chytka)

Tady ovšem, když chceme překvalifikovat přestupek na trestný čin, narazíme na jiný problém. Ten problém spočívá v tom, že každá služebna Policie České republiky má tabulky, kde se zapisují přestupky, a má tabulky, kde se zapisují trestné činy. Policie České republiky je samozřejmě hodnocena podle toho, zdali v policejném okrsku trestná činnost klesá, což je logické. Já si myslím, že je to správné. Je taktéž hodnocena u těch trestných činů, které nastaly, zda objasněnost roste. Je logické, že překvalifikujeme-li přestupek na trestný čin, pak alespoň na začátku počet těchto trestných činů ve větších městech půjde nahoru a zmenší se taktéž počet objasněných trestných činů.

Taktéž je mi celkem jasné, že se státním zástupcům a soudcům nelíbí, že by měli převzít a řešit přestupky, které prozatím řeší obce v přestupkovém řízení. Jistě mají mnoho složitějších a závažnějších trestných činů. Rád bych však upozornil Policii ČR, státní zástupce, soudce a koneckonců i nás, že jsme všichni placeni z daní. A občan platí daně státu mimo jiné proto, aby byl ochráněn jeho majetek.

Zaslechl jsem taktéž názor, proč se zabýváme takovou maličkostí, jako je sprejerství. Trávíme prý nad tímto problémem příliš mnoho času, který bychom mohli věnovat závažnějším, důležitějším a složitějším problémům.

Dovolte mi, abych s tímto názorem polemizoval. Osobně se domnívám, že pokud se nám nepovede tento trestní fenomén zastavit - a že jde o fenomén, svědčí dopisy všech primátorů všech statutárních měst, které zde samozřejmě citovat nebudu - pokud se nám nepovede zastavit tento typ vandalismu, pokud se nám nepovede ochránit majetek občanů, pak si myslím, že bychom se dnes již do ničeho složitějšího neměli pouštět.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Táži se pana poslance Václava Exnera jako zpravodaje ústavně právního výboru, zda se též chce vyjádřit.

 

Poslanec Václav Exner: Pane předsedo, členové vlády, dámy a pánové, připomínám jen, že stanovisko vlády k původnímu návrhu zákona bylo záporné. Stejně tak ústavně právní výbor navrhl zamítnutí tohoto návrhu zákona. Ani v pozměněné verzi, která nakonec byla Poslaneckou sněmovnou přijata, nedošlo ke změně podstaty toho, co bylo navrhováno. Proto v současné chvíli jako zpravodaj souhlasím se zamítnutím tohoto návrhu zákona.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Přeje si ještě někdo jiný vystoupit ze zpravodajů? Výbor pro vědu, poslanec Brtnický nebo petiční výbor. Ne-li, otevírám rozpravu a nejdříve žádám pana senátora Kuberu.

Promiňte, neviděl jsem, pane poslanče, že jste chtěl vystoupit.

 

Poslanec Miloslav Kučera st.: Vážený pane předsedo, vládo, dámy a pánové, od doby, kdy sněmovna ve třetím čtení schválila novelu trestního zákona proti sprejerům, se nic nového nestalo. Sprejeři dál ničí fasády, ničí vagony metra, vagony vlaků, ničí kamenné prvky, kamenná nábřeží, ničí i kulturní historické památky.

Myslím si, že se ani nestalo nic nového ve vůli něco podniknout proti této nebezpečné rozsáhlé vandalské činnosti. Proto se domnívám, že není důvod zamítnout schválenou novelu trestního zákona proti sprejerům.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Nyní tedy opravdu mohu předat slovo panu senátorovi Kuberovi.

 

Senátor Jaroslav Kubera: Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, cílem poslanecké novely trestního zákona je zabránit narůstání činnosti tzv. sprejerů, kterou jsou způsobovány značné materiální škody na majetku, násobené náklady na uvedení do původního stavu. Navrhovatelé se domnívají, že zpřísnění postihu odradí pachatele. Kromě právních aspektů, které jsou vyčerpávajícím způsobem popsány ve stanovisku legislativního odboru Senátu, existují ještě další aspekty, které rozhodně nelze pominout.

Problém sprejerů není specifickým problémem České republiky, protože až na výjimky zasahuje všechny státy světa. V této souvislosti není možné nepřipomenout, že ani státy s vysokou úrovní legislativy a dobře organizovanými represivními složkami se s tímto problémem nedokázaly vypořádat. Tím naivnější je představa, že to budeme právě my, kdo pomocí represe dokáže tento problém vyřešit. Potvrdil to ostatně i ministr vnitra, který konstatoval, že mnohem těžší je pachatele dopadnout než potrestat. Na druhé straně je ovšem evidentní, že tomuto jevu nemůžeme nečinně přihlížet. Pomoci může kombinace represe a prevence, protože u sprejerů není primární ničení majetku, ale spíše odpor ke konvencím a v neposlední řadě i adrenalinový syndrom. Kromě toho označení "spejeři" není přesné, protože jejich činnost se dělí od prosté čmáranice až po velmi složitá výtvarná díla. Jako zajímavá se ukázala komunikace se sprejery, i když její možnosti jsou omezené zejména ve velkých městech.

Důvodová zpráva k zákonu zdůrazňuje možnost ukládat alternativní tresty, ale problém je v tom, že právě alternativní tresty v podobě, ve které jsou u nás uplatňovány, nefungují, a tím neplní svůj účel. Obce totiž nemají možnost vzhledem ke složitosti související agendy odsouzené k alternativnímu trestu využívat.

Senátu byl návrh zákona doručen jako sněmovní tisk č. 635 a organizační výbor jej rozeslal jako senátní tisk č. 11 a přikázal návrh výborům ústavně právnímu, výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost a výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice.

Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost doporučil svým usnesením č. 20 vrátit návrh Poslanecké sněmovně s pozměňovacím návrhem. Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice doporučil svým usnesením ze dne 21. 2. 2001 návrh zamítnout. Ústavně právní výbor, který byl výborem garančním, doporučil svým usnesením ze dne 21. 2. 2001 návrh zamítnout.

V obecné rozpravě na plénu převažovaly argumenty pro zamítnutí návrhu zejména s ohledem na nesystémový zásah do trestního zákona, kdy současně všichni řečníci poukazovali na závažnost problému sprejerství a potřebu tento problém řešit. Vzhledem k tomu, že v průběhu rozpravy byl podán návrh posuzovaný návrh zákona zamítnout, hlasoval Senát o tomto návrhu. Návrh byl zamítnut poměrem hlasů 61 : 4 ze 72 přítomných senátorek a senátorů.

V souvislosti s projednáváním návrhu zákona přijal Senát toto doprovodné usnesení: Senát, vědom si nesystémovosti, a tudíž nepřijatelnosti poslanecké novely trestního zákona, zároveň vnímá rozhořčení občanské veřejnosti nad neustále se šířícím sprejerstvím, jež se stalo vážným celospolečenským problémem. Proto žádá vládu České republiky, aby všechny příslušné složky státní moci zintenzivnily s plným využitím již existujících zákonných možností boj proti této variantě vandalismu a aby byla zároveň urychlena příprava nového trestního zákoníku, který by umožňoval v tomto komplexním zákonném kontextu také efektivnější prevenci i postih všech forem vandalismu.

Děkuji vám za pozornost.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji pěkně panu senátorovi. Táži se, kdo se hlásí do rozpravy. Nehlásí se nikdo. Pak přistoupíme k hlasování. Rozpravu končím. Přistoupíme k hlasování - jednalo se o zamítnutý zákon - podle § 97 odst. 3 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP