(14.20 hodin)

(pokračuje Maštálka)

Poslanecká sněmovna žádá vládu

a) o doplnění souhrnné zprávy o postupu integrace České republiky do Evropské unie, o vyhodnocení možných hospodářských důsledků integrace, o vyhodnocení dosažených výsledků jednání a důsledků pro občany a právnické osoby a jeho předložení Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky do konce května 2001;

b) další souhrnné zprávy o postupu integrace České republiky do Evropské unie zpracovávat s vyhodnocením ekonomicko-sociálních dopadů.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji panu poslanci Maštálkovi. Táži se, kdo další se hlásí do rozpravy.

(V sále je velký hluk.)

Vážení kolegové, nevím, jestli posloucháte návrhy na usnesení. Pan poslanec Payne byl velmi aktivní, čili prosím, aby poslouchal návrhy na usnesení, jestli odpovídají jeho pozicím, či ne.

Slovo má pan poslanec Exner.

 

Poslanec Václav Exner: Pane předsedo, členové vlády, dámy a pánové, uvědomuji si, že nepatrně zneužívám podrobnou rozpravu, chtěl bych ale využít této možnosti, že můžeme ještě v podrobné rozpravě hovořit, a upozornit pana místopředsedu vlády a ministra zahraničních věcí Kavana, že je sice správná jeho myšlenka, že otázka zásadního rozhodnutí o politice k Evropské unii měla být projednána v momentě, kdy byla podávána přihláška do Evropské unie v letech 1995 a 1996, ale bohužel se nic takového nestalo. Tato přihláška byla podána, aniž by kdy byla projednána v parlamentě.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Navrhujete něco, pane poslanče? Nenavrhujete. Táži se, kdo další se hlásí do podrobné rozpravy. Nikdo. Podrobnou rozpravu končím.

Nevím, jestli si navrhovatel nebo autor zprávy přeje vystoupit? Pan ministr Kavan si nepřeje vystoupit. Pan zpravodaj?

 

Poslanec Jaroslav Zvěřina: Vážený pane předsedo, vážená vládo, dámy a pánové, při projednávání padly dva návrhy na usnesení. Jedno předložil výbor pro evropskou integraci a je uvedeno v tisku 796/1, druhý návrh na usnesení předložil jménem poslaneckého klubu KSČM kolega Maštálka. Myslím, že v současné době zbývá rozhodnout o osudu těchto doprovodných usnesení a vzít na vědomí souhrnnou zprávu vlády.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Ano. Já dám hlasovat. Všechny jsem vás odhlásil a prosím o novou registraci vašimi kartami.

Máme zde dvě usnesení. Myslím, že můžeme nechat hlasovat o obou, jedno nevyučuje druhé.

 

Nejdříve dám hlasovat o usnesení výboru pro evropskou integraci, tak jak je uvedeno v tisku 796/1. Předpokládám, že ho máte všichni před sebou.

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh, ať stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 325 z přítomných 103 poslanců 69 pro, jeden proti. Návrh tohoto usnesení byl přijat.

 

Nyní budeme hlasovat o návrhu pana poslance Maštálky, který začínal slovy, že souhrnná zpráva neobsahuje vyhodnocení atd., jak to bylo uvedeno. Dám hlasovat o tomto návrhu usnesení.

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh, ať stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 326 z přítomných 107poslanců 21 pro, 60 proti. Návrh tohoto usnesení nebyl přijat.

 

Tím jsme ukončili projednávání bodu 87 a dostáváme se

 

k bodu 88.

 

Všeobecná rozprava proběhla současně s bodem 87. Otevírám rozpravu podrobnou, do které se jako první přihlásil pan poslanec Zahradil.

 

Poslanec Jan Zahradil: Pane předsedající, jak jsem avizoval, také předložím návrh dvou usnesení. Moje vůle k tomuto předložení byla ještě umocněna předchozím vystoupením pana ministra Kavana. Návrh je:

Poslanecká sněmovna žádá vládu, aby

1. předložila Poslanecké sněmovně analýzu zdůvodnění žádostí o jednotlivá přechodná období při jednání o vstupu České republiky do Evropské unie a analýzu zdůvodnění a dopadu případných stažení některých těchto žádostí;

2. předložila Poslanecké sněmovně analýzu předpokládaných ekonomických a sociálních dopadů vstupu České republiky do Evropské unie v krátkodobém a střednědobém časovém horizontu v závislosti na předpokládaném datu vstupu České republiky do Evropské unie.

O obou bodech lze hlasovat zároveň.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Ano. Děkuji poslanci Zahradilovi a táži se, kdo další se hlásí do podrobné rozpravy k bodu 88. Nikdo. Podrobnou rozpravu končím.

Prosím, aby pan zpravodaj zrekapituloval návrhy usnesení.

 

Poslanec Jaroslav Zvěřina: Vážený pane předsedo, vážená vládo, dámy a pánové, byl předložen jediný návrh na usnesení, a to kolegy Zahradila. Návrh má dva body. Pan kolega Zahradil navrhuje hlasovat o obou najednou, což je možné. Je otázka, jestli někdo navrhuje hlasovat po bodech. Nikoho takového nevidím. Můžeme rozhodnout o tomto návrhu.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Budeme hlasovat dohromady. Vidím zde žádost o odhlášení. Odhlásil jsem vás a prosím, abyste se znovu zaregistrovali svými kartami.

 

Budeme hlasovat o návrhu poslance Zahradila.

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh, ať stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 327 z přítomných 111 poslanců hlasovalo 51 pro, 37 proti. Návrh tohoto usnesení nebyl přijat.

 

Žádný jiný návrh nebyl předložen. Tím jsme ukončili bez jakéhokoliv usnesení projednávání bodu 88. Děkuji panu ministrovi, děkuji panu zpravodaji.

 

Dostáváme se k poslednímu bodu dnešního pořadu, kterým je

 

84.
Informace obsahující rozbor stavu vývozu a jeho podpory
/sněmovní tisk 764/

 

Předloženou informaci uvede ministr průmyslu a obchodu Miroslav Grégr.

(V sále je velký hluk, mnoho poslanců opouští jednací sál.)

Není to důvod pro totální neklid ve sněmovně!

***
Přihlásit/registrovat se do ISP