(14.10 hodin)

(pokračuje Kavan)

Španělsko, Portugalsko - a musím říci, že byť některé aspekty neplnily tak, jak to od nich unie očekávala, neznamená to, že by Řecko výrazně neprofitovalo ze svého vstupu do Evropské unie. A samozřejmě z těch nově vstoupivších zcela evidentně profitovalo Finsko.

Není rovněž pravda, že by po vstupu kterékoli země došlo k odlivu investic, že by tam investice přicházely jen před vstupem a po vstupu se stěhovaly do nějakých tzv. stabilnějších zemí. Žádný takový precedent neexistuje.

Není rovněž pravda, že je chybou vlády - to mě tedy nesmírně zarazilo a musím se přiznat, že mi chvilku trvalo, než jsem ten argument pochopil - že se nyní navrhuje, že Česká republika bude mít kromě 12 míst v radě pouze 20 poslanců, kdežto některé státy, které mají stejný počet obyvatel, budou mít poslanců 22. Dověděl jsem se od pana poslance Payna, že to je důkaz neschopnosti vlády, která to špatně vyjednala. Musím říci, že tady jde o hluboké nedorozumění, protože my jsme ještě ani nezačali jednat. Vláda nikdy o počtu českých parlamentářů v Evropském parlamentu jednat nezačala. Není pravda, že to je podepsáno dokonce, jak říká pan poslanec, na věky věků. To už nelze změnit. Naopak, lze to změnit, až to jednání začne. To jednání skutečně začne a my jsme na něj dobře připraveni. Už jsem samozřejmě upozornil i naše kolegy v členských státech EU, jaká naše pozice - a jistě taková pozice bude i maďarská - bude, a musím vám už dnes říci, že řada členských států nás ve snaze získat stejný počet poslanců, jako mají země s podobným počtem obyvatel, podpoří. Ale nepředbíhejme, dejme možnost vládě, ať to vyjedná. Nic jsme nevzdali.

Pokud jde o celní unii se Slovenskem, o tom jsem tady už hovořil minulý týden. Je to samozřejmě jedno z přechodných období, kterého jsme se vzdali po dohodě se Slovenskem, i když je pravda, že Slovensko se ho vzdalo o něco dříve než my. Ale to jsou maličkosti. Není pravda, že to bude mít ten dopad, že drasticky, radikálně, významně či jakkoli klesne náš export na Slovensko a že uvolněný trh obsadí Evropská unie. Jaká Evropská unie? V tu dobu bude Česká republika členem Evropské unie. Jsem přesvědčen, že si naši pozici na slovenském trhu udržíme. Dopad EU bude především na jistý druh zemědělských produktů a tady jsem přesvědčen - a máme to projednáno jako princip se slovenskými kolegy - že je možné dosáhnout konkrétní specifické dohody tak, abychom na tom nebyli škodní.

Ano, samozřejmě, Evropská unie není Severoatlantická aliance, není to vojenská aliance, ale argumentovat tím, že vstup do EU nezvýší bezpečnost členského státu, považuji za nepochopení bezpečnostní dimenze EU, která tam zcela určitě je. Není náhodou, že žádný členský stát Evropské unie nebyl nejen napaden, ale nikdy ohrožen.

Ano, český občan má právo vědět, proč chceme vstoupit do Evropské unie, jaký to bude mít dopad i jak vyjednáváme. I proto v rámci komunikační strategie Ministerstva zahraničních věcí publikujeme řadu věcí, i proto vyjednáváme s televizí, aby se více programů dostalo do televize, i proto v jednotlivých městech naší republiky probíhají neustále kampaně. Nemohu za to, že někteří poslanci si ty materiály buď pořádně neprostudovali, anebo jim věnovali špatnou pozornost, anebo dokonce některé věty v nich obsažené špatně interpretují. Budu i nadále podporovat plnou informovanost českých občanů právě proto, že jsem příznivcem referenda o vstupu do EU. Ale k tomu referendu může dojít, to je přece pochopitelné, až poté, co ukončíme negociace a budeme moci občanům předložit výsledek těchto negociací, text smlouvy s vysvětlením, jaký to bude mít přesný dopad, a pak se zeptat, zda to pro ně bude přijatelné, nebo ne. Čili nyní hovořit o tom, že občané mají málo informací pro takovéto referendum, není zcela věcné.

S velkým zájmem jsem vyslechl řadu argumentů jak pana poslance Payna, tak pana poslance Grebeníčka. To jsou ovšem věci, které skutečně - znovu opakuji - nebyly v zadání, jimž jsme vyhověli předloženým materiálem, tou souhrnnou zprávou. To jsou skutečně věci, které si tento parlament měl vyřešit nejpozději na konci roku 1995 či v lednu 1996. Pokud si je nevyřešil, můžeme znovu o těchto otázkách hovořit, ale kritizovat nás za to, že v materiálu nebyla informace - a tu chtěl i pan poslanec Ransdorf - kam Evropa směřuje, kam jde ta integrace, a tvrdit, že jsme to dokonce obcházeli, tak to v žádném případě. Jsem ochoten se této diskusi věnovat, ale to nebylo to zadání, které jsme od parlamentu dostali.

Kritizovat nás za to, že tady nebyla informace, jakým způsobem vláda vytvoří nebo přispěje k vytvoření polštáře, aby ochránila nejohroženější skupiny obyvatel, a tím naznačovat, že nám nezáleží na sociálním dopadu… Záleží a budeme se snažit ten polštář vytvořit. Už dnes oceňuji, že 98 % strukturálních fondů je plně využíváno, a samozřejmě po vstupu finanční prostředky ze strukturálních fondů budou mnohonásobně větší a vláda, která v té době v České republice bude vládnout, doufám, bude moci těchto fondů a dalších prostředků využít právě k vytvoření tohoto polštáře. Ale je demagogické a neférové nás kritizovat, že to není v předloženém materiálu.

Pan poslanec Grebeníček tvrdí, že tu není vůle a ochota vlády ukazovat složitosti dopadu vstupu do Evropské unie. Ilustruje to na tom, že v předložené zprávě není nic nového. To považuji rovněž za neférové, neodpovídá to zadání, ale v materiálu v rámci komunikační strategie a v diskusi, kterou vedeme a nadále povedeme s občany, budeme ukazovat jak pozitivní, tak ten - jsem přesvědčen, že krátkodobý - méně pozitivní či negativní dopad vstupu do Evropské unie.

Měl bych toho ještě mnoho, ale respektuji váš čas i vaši trpělivost, takže v tuto chvíli skončím a vyhrazuji si právo se k některým věcem, pokud to bude nutné, vrátit v rámci podrobné diskuse.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji panu ministru Kavanovi. Končím tedy všeobecnou rozpravu a nyní přistoupíme k podrobné rozpravě. V této chvíli už odděleně o obou těchto bodech programu.

Vážení kolegové, teď se vracíme k bodu

 

87.
Souhrnná zpráva o postupu integrace ČR do Evropské unie
/sněmovní tisk 796/

 

Otevírám podrobnou rozpravu, do které mám jednu přihlášku, a to pana poslance Maštálky. Podrobná rozprava k bodu 87 začíná.

 

Poslanec Jiří Maštálka: Děkuji, pane předsedo. V souvislosti s vystoupením si dovolím předložit návrh usnesení Poslanecké sněmovny:

Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR konstatuje, že souhrnná zpráva o postupu integrace České republiky do Evropské unie, sněmovní tisk 796, neobsahuje vyhodnocení možných hospodářských důsledků integrace, vyhodnocení dosažených výsledků jednání ani vyhodnocení důsledků pro občany a právnické osoby, a to ani pro období před, ani pro období po případném vstupu.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP