(14.30 hodin)

Ministr průmyslu a obchodu ČR Miroslav Grégr: Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dámy a pánové. V roce 1999 jsme vzali na vědomí dvě významné vládní informace o stavu vývozu a jeho podpory. V červenci to byla... (Odmlka na zjednání klidu ve sněmovně.)

 

Předseda PSP Václav Klaus: Vážení, opravdu prosím kolegy pana ministra z jeho politické strany, aby demonstrovali svou loajalitu k němu.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Miroslav Grégr: V červenci to byla informace obsahující rozbor stavu vývozu a jeho podpory, která byla zaměřena na proexportní aktivity Ministerstva průmyslu a obchodu a státem zřízených proexportních organizací, a následně v říjnu usnesení číslo 528 - dodatek k původní informaci. Ten ji rozšířil na proexportní aktivity ostatních resortů. Stejným usnesením zároveň Poslanecká sněmovna požádala vládu, aby aktualizovanou informaci obsahující rozbor stavu vývozové podpory předložila Poslanecké sněmovně k projednání do 31. října 2000.

Požadavek sněmovny vláda splnila a předmětnou informaci v řádném termínu předložila. Materiál byl zpracován obdobným způsobem jako oba již zmíněné z roku 1999, to znamená, že do podkladů jednotlivých resortů bylo zasahováno především formálně a stylisticky, po věcné stránce pouze v nezbytných případech.

Dokument je poměrně rozsáhlý, a to zejména z důvodu, že zatímco v roce 1999 postačilo některé proexportní nástroje pouze pojmenovat a popsat, nyní již musíme hovořit o jejich implementaci. Zpracovatel materiálu v neposlední řadě respektoval veškeré připomínky Poslanecké sněmovny, které vznesla v červenci a v říjnu 1999, kdy projednávala oba již zmíněné materiály analyzující oblast našeho exportu. Jsem přesvědčen, že se jedná o solidně a odpovědně vypracovaný materiál, který komplexně informuje o stavu vývozu a jeho podpory v naší zemi a splňuje zadání Poslanecké sněmovny formulované v usnesení číslo 528 z října 1999.

Hospodářský výbor informaci projednal dne 7. února t. r. a doporučil Poslanecké sněmovně vzít materiál na vědomí. Zároveň vznesl požadavek, aby v dalším rozboru stavu vývozu a jeho podpory, který předložíme do konce měsíce března roku 2002, byl obsažen i podíl komoditních burz a licenční správy. Tomuto požadavku samozřejmě vyhovíme.

Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, děkuji vám za vyslechnutí mé zprávy.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji panu ministrovi.

Tisk projednal hospodářský výbor a usnesení výboru bylo rozdáno jako sněmovní tisk 764/1. Prosím zpravodaje výboru poslance Karla Vymětala, aby nás informoval o jednání výboru a přednesl návrh usnesení Poslanecké sněmovny.

 

Poslanec Karel Vymětal: Děkuji. Pane předsedo, vážená vládo, dámy a pánové, hospodářský výbor projednal stav vývozu a jeho podpory na svém jednání dne 7. února a ocenil tento komplexní materiál vlády, který uvádí vládní proexportní aktivity a podíl jednotlivých resortů.

Hospodářský výbor po rozsáhlé debatě a po projednání s odbornou veřejností na jednání podvýboru pro obchod a cestovní ruch konstatoval, že jsou založeny správné tendence proexportní politiky v různých oblastech a lze očekávat postupně jejich pozitivní projev v dalším vývoji.

Hospodářský výbor dále konstatoval, že v analytické části jednotlivých resortů svůj podíl naprosto nedostatečně uvedlo Ministerstvo financí, které vůbec neuvedlo svůj podíl na vývoji exportu zejména v oblasti daňové politiky, účetnictví, platební morálky, celní politiky a celních režimů na hraničních přechodech i vnitrostátních celnicích.

Obdobně se zachovalo Ministerstvo obrany, které pouze uvedlo, že není oprávněno přímo obchodovat se zahraničními subjekty. Zcela vypustilo, že má dohodu s Ministerstvem průmyslu a obchodu a Ministerstvem zahraničních věcí o spolupráci v podpoře exportu, a nevyhodnotilo její účinnost. Pominulo roli vojenské diplomacie, pozapomnělo na svůj podíl v offsetových programech a cudně zamlčelo svůj legitimní vliv na vývoj českých zbrojařů, který může úspěšně buď podporovat, či naopak zcela dokonale mařit ve významných objemech.

Ostatní resorty poctivě analyzovaly své přínosy a vliv na český export.

Hospodářský výbor proto doporučuje Poslanecké sněmovně svým usnesením, které je uvedeno v tisku číslo 764/1, aby vzala na vědomí předloženou informaci vlády, a současně, aby požádala vládu České republiky, aby další rozbor stavu vývozu a jeho podpory předložila k projednání Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky v březnu 2002, a to včetně úplného podílu Ministerstva financí a Ministerstva obrany, jejichž rozbor byl uveden v současné zprávě nedostatečně.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji panu zpravodajovi. Prosím o relativní klid.

V této chvíli zahajuji všeobecnou rozpravu, do které se přihlásil právě dohovořivší pan poslanec Vymětal. Prosím, pane poslanče, nyní vaše vystoupení ve všeobecné rozpravě.

 

Poslanec Karel Vymětal: Děkuji za slovo, pane předsedo. Dámy a pánové, předložená informace vlády o stavu vývozu a jeho podpoře, jak vidím, v Poslanecké sněmovně nevyvolává tak velkou pozornost. Je mi to velice líto. Když jsme schopni věnovat jeden a půl hodiny času dnešnímu projednávání otázek kolem Televize Prima, domnívám se, že bychom mohli věnovat úměrné množství času projednávání této záležitosti.

Byl bych rád, kdybychom si všichni uvědomili, že v tomto bodě projednáváme objem vývozu, který se pohybuje kolem jednoho bilionu korun. Ano, jednoho tisíce miliardy korun. Zdá se, že máme tady v Poslanecké sněmovně přirozený zájem, když se jedná o problémy v řádech milionů; to jsme ochotni půl dne se věnovat těmto kauzám. Ale takovýmto objemům nějak zapomínáme věnovat pozornost.

Vzhledem k tomu, že dovoz je ještě o něco málo větší než ten jeden bilion korun, dá se tedy říci, že obrat českého zahraničního obchodu se pohybuje kolem dvou bilionů korun českých. Je podle mého názoru velice důležité vědět, že vývoz činí např. za rok 1999 přes 63 % hrubého domácího produktu. To ukazuje na to, že charakter hospodářství České republiky, který vznikl historicky a zdá se, že neměně, musí vyvážet své výrobky, protože jinak by byla jejich výroba neefektivní. Na druhé straně tato skutečnost ukazuje na velkou otevřenost naší ekonomiky, a ať si to přejeme, či nikoliv, naše ekonomika je velmi zranitelná, citlivá na jakékoliv posuny v Evropě a ve světě. Tato zranitelnost se ukazuje ještě významněji, když se podíváme na teritoriální směřování českého vývozu. Kolem 70 % vývozu v současnosti směřuje do zemí Evropské unie a cca 42 % celkového vývozu tvoří vývoz do Spolkové republiky Německo. Vývoz je tedy směřován do velmi úzkého teritoria a to může být pro ekonomiku České republiky velmi nebezpečné. Každý problém v tomto úzkém teritoriu znamená přímý okamžitý dopad do ekonomiky České republiky.

Podle mého názoru bychom se měli pokusit teritoriální strukturu českého vývozu diverzifikovat, abychom zmírnili možné negativní dopady, tak jako to bylo uděláno s dovozem plynu či ropy, abychom nebyli závislí jenom na úzkém směru dodávek. Bohužel k takovému ovlivňování toku českého zboží do zahraničí není příliš velká vůle. Ovšem je třeba si uvědomit v této souvislosti, že všeobecná snaha o úplnou liberalizaci zahraničního obchodu může vést při pokračování současného trendu ke katastrofickým důsledkům pro celou českou ekonomiku.

Historicky se, dámy a pánové, ukazuje jako omyl, že jsme opustili východní trhy, které dodnes jsou významnou oblastí, která je schopna absorbovat obrovské množství zboží všech komodit, a proto se také snaží exportéři všech vyspělých zemí na tomto trhu se etablovat. My naopak jsme toto teritorium vyklidili a chováme se, jako by nás vůbec nezajímalo. Je to hrubý omyl, na který mohou naši výrobci a exportéři jen a jen doplatit, a je v neprospěch naší ekonomiky.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP