(9.40 hodin)

(pokračuje Mlynář)

Konečně, abych doplnil zprávu, je pravdou, že v prosince 1999 informovala IPB radu, že svůj podíl v Domeaně převedla na GES Holding, a v tomto stanovisku opět zdůrazňuje, že tak činí dočasně, po dobu restrukturalizace IPB. Je to tedy další důkaz toho, že rozhodnutí o převodu podílu FTV Premiéra na Domeanu a posléze na GES Holding nebylo motivováno ustanovením bankovního zákona, ale jinými zájmy.

Druhá poznámka se týká toho, co se odehrálo po 1. lednu letošního roku, a to je také důvod, proč o tom vůbec mluvíme na plénu Poslanecké sněmovny, to je důvod, proč byl tento bod zařazen.

Rada, jak ze zprávy vyplývá, odsouhlasila navýšení základního jmění FTV Premiéra a změnu ve složení jejích společníků a výšky jejích vkladů. Tím, kdo navýšil, byla společnost GES Real Investment, s. r. o. Rada tak učinila, přestože věděla, že o vlastnictví společnosti Domeana se vede spor. Nevěděla to jen z novinových článků a informací veřejně dostupných. I z jejího chronologického přehledu ve zprávě, který nám předložila, na str. 2 pod bodem VI jasně vyplývá, že 3. listopadu Československá obchodní banka zaslala radě informaci, že podala žádost k Rozhodčímu soudu Hospodářské komory o určení majetkových vztahů k Domeaně. Tedy od 3. listopadu rada věděla, že probíhají soudní pře a spory o vlastnictví v Domeaně. Přesto 30. ledna souhlasila s tím, že se majetkové poměry v Domeaně změní, a to ne jen tak jednoduchým způsobem. Souhlasila nejen s navýšením základního jmění, ale i se složením společníků a výškou jejich vkladů. Fakticky tak, podle mého soudu, došlo ke stavu, že ČSOB, která se domáhá vlastnictví Domeany u soudu, pokud v tomto svém sporu uspěje, zjistí, že jednu z nejcennějších věcí, která ve společnosti Domeana je, už v tuto chvíli vlastní někdo jiný.

Pan premiér Zeman by to asi s otevřeností sobě vlastní nazval asistováním krádežím za bílého dne. Já musím říci, že se mi tento postup rady zdá v rozporu s tím, jaká je úloha rady. A úlohou rady je vykonávání státní správy v oblasti rozhlasového a televizního vysílání.

Musím polemizovat s tím, co zde řekl pan předseda Muchka a co je v závěru zprávy, totiž že rada vlastně nemůže nic konat. Rada se nenachází ve vzduchoprázdnu. Spolupracuje ve své práci s jinými orgány státní správy a není tomu tak, že jen bere na vědomí to, o co si jednotliví držitelé licence požádají, a že odpovědnost za majetkové změny je na obchodním soudu. Pak bychom radu nepotřebovali. Smysl zákona o rozhlasovém a televizním vysílání je přece v tom, že změna majetkových poměrů mezi držiteli licence i uvnitř nich je právě možná jedině za souhlasu Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, tedy za souhlasu státu.

Pokud bychom přijali filozofii, kterou rada naznačuje v závěru své práci, pak radu pro rozhlasové a televizní vysílání podle mého soudu vůbec nepotřebujeme a můžeme ji rovnou zrušit.

Položím panu předsedovi rovněž tři doplňující otázky. Chtěl bych se zeptat, proč rada zahájila správní řízení ve věci změny licence společnosti FTV Premiéra, o níž jsem mluvil, aniž by dříve řešila otázku nebo počkala na vyřešení otázky toho, kdo je vlastně skutečným vlastníkem společnosti Domeana.

Druhá otázka. Zkoumala rada při jednání o změně parametru licence televize Prima, z jakých zdrojů chce společnost GES Real Investment navýšit základní jmění společnosti FTV Premiéra o více než 500 milionů?

Třetí otázka: Prověřovala rada finanční, odborné a jiné předpoklady současných podílníků FTV Premiéra?

Poslední otázka se týká toho, proč rada rozhodovala v takovém spěchu. Z tiskové zprávy rady vyplývá, že dne 13. února, tedy před 14 dny, a poté, co obdržela předběžné opatření soudu a omezující nakládání s majetkem ve společnosti Domeana, si rada vyžádala odborný právní posudek. To je v pořádku a jistě legitimní. Má poslední otázka proto je, proč před rozhodnutím a souhlasem o změně vlastnických poměrů v FTV Premiéra si takovýto posudek nevyžádala, resp. pokud si ho vyžádala, zda nám jej může předložit.

Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji panu poslanci. Táži se, kdo se další hlásí do všeobecné rozpravy. Pan poslanec Pleva.

 

Poslanec Petr Pleva: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, já jsem původně vůbec nechtěl vystupovat, ale po tom, co jsem zde slyšel od kolegy Mlynáře, vystoupit musím.

My připravujeme, jak již říkal pan kolega Sobotka, nový zákon, i když se mýlil, to je novela, to není nový zákon o rozhlasovém a televizním vysílání, a je také pravda, že současný zákon nakládání s majetkovými podíly upravuje velmi vágně, velmi nedostatečně, vede to k různým výkladům a vede to potom k těmto sporům.

Kolegové si jistě vzpomínají, že jsme zákon o rozhlasovém a televizním vysílání propustili do druhého čtení za velkého souhlasu sněmovny, a v tomto zákoně jsme tedy souhlasili s principem, který je v tomto zákoně popsán, jak nakládat s majetkovými podíly, a to tak, že rada bude hlídat pouze tzv. monomediální koncentraci. Tudíž aby jeden vlastník neměl více než jednu celoplošnou televizní nebo celoplošnou rozhlasovou licenci, případně síť.

Další změny budou prováděny následujícím způsobem, podle nového zákona. Po dobu dvou let, to znamená po dobu, kdy subjekt, který vlastní licenci, vytvoří nějaké posluchače, nějaké diváky, bude moci do společnosti provozovatele vstoupit jiný kapitál pouze 34procentním podílem, po dvou letech potom již třeba i majoritou. Protože jsme říkali: rada má pouze hlídat, zda nedochází k monomediální koncentraci, otázka obchodních sporů je otázka rejstříkového soudu. A tady chceme vlastně radu obviňovat za něco, co má dělat obchodní soud.

Jestliže jsou dána nějaká předběžná opatření, jestliže se vedou vlastnické spory, pak obchodní soud nemá dát souhlas s navýšením základního jmění. Rada totiž nepovoluje navýšení, ona dává jen souhlas soudu, protože je, pokud speciální zákon stanoví, tak je vyžadován souhlas orgánu. Ale o tom meritorním musí rozhodovat obchodní soud. Proto prosím také uvažujme o této kauze z hlediska nově připravovaného zákona, z hlediska zásad, na kterých jsme se shodli tím, že jsme zákon pustili do druhého čtení a vyslovili jsme s těmito zásadami souhlas, a nehledejme teď za každou cenu hůl na psa, který se nám zrovna nelíbí.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji panu poslanci Plevovi. Přihlásil se ministr kultury Pavel Dostál.

 

Ministr kultury ČR Pavel Dostál: Vážený pane předsedo, děkuji za udělení slova. Dámy a pánové, ve své podstatě vše bylo téměř řečeno. Ve svém příspěvku bych se pouze snažil ještě upřesnit některé dotazy svých kolegů vůči panu předsedovi.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP