(9.30 hodin)

(pokračuje Muchka)

Prostor Rady pro rozhlasové a televizní vysílání je však ohraničen pouze kompetencemi, které jí svěřuje zákon. Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji předsedovi Rady pro rozhlasové a televizní vysílání panu Martinu Muchkovi.

Zahajuji všeobecnou rozpravu, do které se jako první přihlásil pan poslanec Sobotka. Po něm vystoupí pan poslanec Mlynář. Já současně žádám pana poslance Sobotku, aby se jako první vystupující v rozpravě stal zpravodajem k tomu bodu.

A ještě konstatuji, že pan poslanec Marek Benda má náhradní kartu číslo 9.

Slovo má pan poslanec Sobotka.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Paní předsedající, dámy a pánové, já bych rád poděkoval předsedovi rady za zprávu, která nám byla rozdána do lavic a kterou zde dnes v úvodu dnešního jednání přednesl. Já se domnívám, že ta zpráva zmiňuje všechny body, které se objevily v návrhu, který jsem předkládal. Domnívám se, že popisuje určitým způsobem - někde podrobně, někde méně podrobně - motivy rady, které ji vedly k tomu, aby rozhodla takovým způsobem, jakým rozhodla.

Já bych se rád vrátil více k jedné části této zprávy, kterou pokládám za méně podrobnou, než jsou ty ostatní. Je to část úvodní, v níž je popsán ten postup rady, který volila ve věci převodu podílu ve společnosti FTV Premiéra v tom prvním období, to znamená v době, kdy se majetkový podíl v FTV Premiéra přesunul z Investiční a Poštovní banky na společnost Domeana a kdy se potom ze společnosti Domeana tento majetkový podíl dalším způsobem přesouval.

Tomuto období, které trvalo zhruba rok, je věnována ve zprávě následující pasáž: K úplnému vyjasnění vlastnických vztahů pak rada dospěla až správním řízením v létě roku 2000, když jednáním s vlastníky Domeany získala informace, které potřebovala k posouzení možných vlivů na vysílání. Nárok na tyto informace však nemohla rada přímo opřít o ustanovení zákona o vysílání týkajícího se vlastnických poměrů.

Já bych možná připomněl, že k tomu rozhodnutí o převodu podílu v FTV Premiéra z IPB na společnost Domeana došlo v polovině srpna roku 1999. Zpráva hovoří o tom, že k vyjasnění vlastnických vztahů z hlediska rady došlo poté v létě roku 2000. To znamená, že je tady jakési roční období, v němž - jak ze zprávy vyplývá - rada neměla zcela jasno o tom, jak vypadá vlastnické pozadí týkající se držitele licence FTV Premiéra, to je společnosti Domeana.

Podle mých informací, které mám, došlo v tomto období k dalšímu přesunu, který se týkal přesunu společnosti Domeana pod společnost GES Holding. Je to věc, která vlastně založila ten spor, který v současné době v oblasti majetkoprávní stále probíhá. Ale toho sporu bych se nechtěl v tomto svém vystoupení dotýkat, protože si myslím, že je to věc soudů, které by měly rozhodnout po právu. Nemyslím si rovněž, že stanovisko rady v tomto sporu tak, jak již ve zprávě bylo řečeno, bude tím rozhodujícím argumentem, podle kterého soud v tomto sporu rozhodne.

Chtěl bych se vrátit k tomu ročnímu období a položit možná panu Muchkovi několik doplňujících otázek na to, co v této zprávě a v tomto krátkém odstavci, který jsem zde citoval, zatím nemáme šanci najít.

Chtěl bych se zeptat, jakým způsobem rada komunikovala s vlastníky FTV Premiéra, jakým způsobem byla rada dohodnuta, pokud šlo o ten první převod, který se týkal převodu z IPB na společnost Domeana, s původními vlastníky licenční společnosti o tom, jak se do budoucna bude tato společnost pohybovat v majetkových strukturách, zda tato společnost bude součástí bankovního holdingu IPB, zda tato společnost bude přesunuta mimo rámec tohoto bankovního holdingu. Chtěl bych zeptat, jaké nástroje rada využila k tomu, aby pronikla do této majetkové struktury v onom ročním období mezi srpnem 1999 a létem roku 2000.

Myslím si, že je důležité, aby na tyto otázky bylo odpovězeno nejen z důvodu, abychom posoudili, zda rada konala zodpovědně a v souladu se zákonem, ale také proto, abychom posoudili, zda zákon v této věci je skutečně dostatečný. Myslím si, že je to důležité z toho hlediska, že nás čeká v krátké době jednání o novém znění zákona o rozhlasovém a televizním vysílání. A myslím si, že je důležité, pokud zjistíme, že rada nemá dostatečné nástroje k tomu, aby mohla mít zcela přesné informace o tom, jak vypadá majetkové pozadí a majetkové struktury držitelů vysílacích licencí v České republice, abychom případně v rámci této novely zákona o rozhlasovém a televizním vysílání pro toto vytvořili nový prostor. Čili rád bych se pana Muchky zeptal na tyto otázky, které jsem zde položil.

Pokud jde o další část zprávy, v níž pan předseda popisuje aktuální postup, který se týká konce roku 2000 a začátku roku 2001, rád bych se vrátil k důvodům, které vedly radu pro rozhodnutí o schválení toho převodu na společnost, která nabyla podíl v FTV Premiéra na jaře letošního roku. V této zprávě je řečeno, že mezi ty hlavní důvody patřila otázka stabilizace finanční situace, zprůhlednění vlastnické struktury provozovatele a vlivu na vysílání a otázka revitalizace a výrazného posílení regionálního televizního vysílání.

Chtěl bych se zeptat, jak dlouho byla radě známa řekněme obtížná situace, finanční situace, provozovatele tohoto televizního vysílání, v jakém časovém horizontu měla rada tyto informace a jakým způsobem se rada snažila přistupovat k řešení této situace, pokud jí byla tato obtížná situace dopředu známa.

Tolik moje otázky, které bych rád položil v souvislosti se zprávou, která byla přednesena. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Sobotkovi. Slovo má pan poslanec Mlynář.

 

Poslanec Vladimír Mlynář: Vážená paní předsedající, vážená vládo, kolegové, zprávu Rady pro rozhlasové a televizní vysílání jsme obdrželi včera v pozdějších hodinách, takže čas na její prostudování byl poměrně krátký. Nicméně z toho, co zde bylo řečeno, jasně plyne, že je třeba rozdělit události kolem televize Prima a postup rady na dvě části: na to, co se stalo do 31. prosince loňského roku, a na to, co se stalo po něm, tedy od začátku letošního roku.

Pokud jde o tu první část, ve zprávě se říká, že rada odsouhlasila převod podílu v FTV Premiéra z IPB na společnost Domeana proto, že tak nařizuje bankovního zákona. To je pravda, novela bankovního zákona skutečně stanoví, že banky nesmějí podnikat nebo mít majetkové účasti ve společnostech účastnících se televizních vysílání. Musím však říci, že první žádost IPB o povolení převodu obchodního podílu v FTV Premiéra na Domeanu pochází už z června 1997. Tehdy Rada pro rozhlasové a televizní vysílání její žádost zamítla.

V lednu 1998 přišla další žádost, která byla rovněž zamítnuta s odůvodněním, že platí pravidlo, které je zmíněno i ve zprávě, tedy tzv. pravidlo 51 %, tedy to, že původní nabyvatel televizní licence musí mít i po všech převodech v novém subjektu vždy 51 %. Podotýkám, že tuto věc (zákon?) žádným způsobem nestanoví. Tu si rada stanovila sama. Je to věc poměrně sporná. Budiž ale, stalo se tak. Důležité je, že v tom stanovisku z ledna 1998 je výslovně napsáno, že toto pravidlo bude rada uplatňovat i v budoucnu ve všech případech.

Na jaře 1999, tedy po novele bankovního zákona, požádala IPB o převod na FTV Domeanu potřetí, s odůvodněním, že jí jde vlastně o dočasnou formu převodu na subholding. Argumentovala, a to je doložitelné písemně, že se vlastně nemění držitel licence, tedy že není porušeno pravidlo 51 %. Na tomto principu a na základě této žádosti rada ten převod také skutečně schválila.

Popisuji to tak podrobně, protože se domnívám, že skutečnost je v rozporu s tím, co je ve zprávě uvedeno - totiž to, že rada souhlasila s převodem FTV Premiéra na Domeanu, protože to IPB zdůvodnila tím, že tam dočasně převádí svůj podíl v FTV Premiéra, nikoliv proto, jak je ve zprávě uvedeno, aby se vyhovělo smyslu bankovního zákona, totiž tomu, že banky a finanční ústavy nemají být majetkově účastny ve společnostech, které jsou držiteli vysílacích licencí.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP