(17.10 hodin)

(pokračuje Recman)

Rád akceptuji odpověď, že to bude zpracováno v nejbližších dnech nebo týdnech a předloženo poslancům, protože když jsem se díval do legislativního plánu vlády na první pololetí letošního roku, tak legislativní plán vlády ani plán Ministerstva financí nepředpokládal projednání tohoto zákona, takže pro mě to jsou informace nové, relevantní. Mohu slíbit panu ministrovi, až ten zákon předloží, že se zákonu skutečně budu věnovat s maximální péčí a pozorností tak, abychom se po jeho projednání a schválení vyhnuli těm problémům, které způsobil minulý zákon č. 87/1995.

Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Mohu poprosit pana ministra financí?

 

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík: Děkuji, pane předsedo. Jenom velmi stručně k legislativnímu plánu vlády. Zákon byl v legislativním plánu vlády zařazen na druhé pololetí loňského roku. Bylo to splněno jeho předložením, v současné době je tedy jakési další kolo, nicméně je to situace, kdy už ten úkol nebývá znovu uváděn v legislativním plánu vlády, čili trvá jako nesplněný úkol z minulého pololetí. Chtěl bych podtrhnout to, že je v zájmu i Ministerstva financí a vlády, aby tento zákon spatřil světlo světa, aby byl důkladně projednán. Předpokládám, že budeme spolupracovat, a to se týká nejen pana poslance Recmana, ale i ostatních klubů.

Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Já teď pozvu ke stolku tazatelů paní poslankyni doc. Svobodovou. Než začne hovořit, chtěl bych ještě oznámit, že jako další vystoupí pan poslanec Kohlíček. Ano, pan poslanec Kohlíček je přítomen. Chtěl bych říci, že poslanec Langer stáhl své interpelace zapsané pod čísly 15, 22 a 24 - to je informace pro pány ministry, kterých se to týká. Současně bych chtěl říci, že poslanec Kvapil stáhl svou interpelaci č. 17 na ministra Lachnita, protože na své otázky dostal písemnou odpověď. Nemůžeme samozřejmě projednávat interpelaci č. 16, protože pan poslanec Jalůvka se včera večer vzdal svého poslaneckého mandátu, takže určitě už nemůže v tuto chvíli interpelovat.

Nyní hovoří paní poslankyně Svobodová.

 

Poslankyně Alena Svobodová: Děkuji, pane předsedo. Vážený pane ministře, obracím se na vás s požadavkem na vysvětlení vašeho postoje jako člena a místopředsedy vlády ČR k problému základní školy ve Spešově. Připomenu, že na schůzi Poslanecké sněmovny v únoru 1999 byl interpelován ministr školství Eduard Zeman ve věci náhlého uzavření této základní školy. Pan ministr přislíbil finanční zajištění opravy školní budovy. Zastupitelstvo města Blansko na zasedání v únoru 1999 tuto finanční podporu ve výši 3 miliony odmítlo s tím, že nemá dalších 400 tisíc Kč na dofinancování opravy, a potvrdilo uzavření školy. To byla jedna z příčin vyhlášení referenda na obnovení samostatnosti Spešova. Ta byla potvrzena rozhodnutím Ministerstva vnitra z října 1999.

Po několika osobních jednáních starosty Spešova Petra Kavana s poslancem Robertem Kopeckým a ministrem školství Eduardem Zemanem požádala obec Spešov ministra školství dopisem o finanční pomoc na opravu této budovy. Ministr školství sdělil písemně poslanci Kopeckému, že vás, pane ministře, naléhavě požádal dopisem z května 2000 o zajištění tří milionů a 750 tisíc Kč na opravu budovy se záměrem otevření školy v září roku 2000. Obec Spešov podala žádost o poskytnutí dotace ze státních prostředků na Ministerstvo financí cestou Okresního úřadu v Blansku v červenci 2000. Na základě výše uvedených skutečností nechala obec Spešov zpracovat prováděcí projekt a oprávněně předpokládala, že státní dotace bude v rozpočtu na rok 2001. Dodnes se tak nestalo.

Ptám se vás, pane ministře, jaká byla vaše reakce na zmíněnou naléhavou žádost pana ministra školství. Předpokládám, že pro dobré fungování vlády je koordinace mezi ministry nezbytná. Za druhé: hodláte tento problém řešit a jakým způsobem? Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji, paní poslankyně. Prosím znovu pana ministra.

 

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík: Vážený pane předsedo, vážené paní, vážení pánové, za prvé je třeba říci, že obec Spešov, která vznikla 1. 1. 2000 oddělením od města Blansko, mající necelých 600 obyvatel, je v situaci, kdy její budova základní školy, jak zde bylo řečeno, byla uzavřena vzhledem k havarijnímu stavu v lednu 1999 tehdejším rozhodnutím rady města Blansko. Víme o tom, že od počátku vzniku obce zastupitelstvo usiluje o opětovné otevření školy pro první až pátý ročník a po opravě budovy v ní hodlá umístit rovněž obecní knihovnu.

Žádost obce skutečně doporučil ministr školství, mládeže a tělovýchovy dopisem z května 2000. Zde bych si dovolil odpovědět na jednu ze dvou otázek. Nešlo o žádnou mimořádnou urgentní žádost, šlo o běžnou žádost, kterých dostává Ministerstvo financí velké množství. Tím nechci říci, že tato žádost není odpovědným způsobem posuzována, nicméně nešlo o jakousi situaci odlišnou od jiných.

Podstatné je rovněž to, a to zde nezaznělo, že z vyjádření Školského úřadu Blansko ze dne 10. července 2000 je patrné, že po otevření školy není jisté zajištění zákonem stanoveného minimálního počtu žáků na třídu, což je 13, viz zákon č. 29/1984 Sb., o soustavě základních a středních škol.

Druhou podstatnou věcí je to, že požadavky obcí na řešení investičních potřeb v oblasti základních škol dlouhodobě několikanásobně převyšují reálné možnosti státního rozpočtu, jsou tedy řešeny postupně podle skutečných rozpočtových možností. Žádost obce Spešov je relativně nová, je mnoho obcí se staršími žádostmi o podobné investiční akce. Z tohoto důvodu nebyla do návrhu státního rozpočtu na rok 2001 zařazena. Ministerstvo financí a ministerstvo školství bezesporu při přípravě rozpočtu na rok 2002 tuto akci znovu zváží.

Chtěl bych nicméně říci, a teď je to víc můj osobní názor než oficiální stanovisko Ministerstva financí, a za ministerstvo školství už vůbec nemohu hovořit, že máme podstatně vážnější a naléhavější případy škol s větším počtem žáků, než je tento konkrétní případ. Je to tedy také otázka ekonomické efektivnosti.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji panu ministrovi. Je paní poslankyně spokojená s touto odpovědí? Pane ministře, ještě si nesedejte.

 

Poslankyně Alena Svobodová: Já bych chtěla poděkovat panu ministrovi za odpověď, ale chtěla bych dodat, že je to sice malá škola, má pět tříd, nicméně po uzavření této školy děti musí dojíždět do základních škol ve čtyřech jiných obcích. Takže bych velmi poděkovala za to, že pan ministr řekl, že tuto situaci zváží, protože si myslím, že obec by si tuto školu zasloužila - tím spíše, že chce ještě v této škole provozovat knihovnu.

Chtěla bych ještě doplnit, že další zklamání bylo ze strany vedení obce i ve vztahu k vládě vysloveno nad tím, že tato samostatná obec nebyla zařazena do seznamu obcí v okrese Blansko v příloze zákona č. 147/2000 Sb., o okresních úřadech. Vím, že to nesouvisí s mou interpelací původní, nicméně je to další zklamání obce.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Prosím nyní pana poslance Kohlíčka, aby přednesl svou interpelaci na místopředsedu vlády a ministra zahraničí Kavana.

 

Poslanec Jaromír Kohlíček: Děkuji. Pane předsedo, vážení páni ministři, vážení kolegové, milé kolegyně, od své účasti na návštěvě delegace zahraničního výboru v Moskvě vím, že součástí Zastupitelského úřadu České republiky v Moskvě je také Český dům. Podle mých informací probíhají kolem tohoto objektu podivné operace, jejichž cílem je stavby s pozemky zprivatizovat. Protože podle mých informací jak nájemní smlouva s firmou provozující Český dům, tak způsob provozování hotelových služeb a restaurace - podle těchto nepotvrzených zpráv - je velmi nekonvenční, dovoluji si zeptat se za účelem objasnění a odstranění vzniklých pochybností na několik otázek.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP