(17.20 hodin)

(pokračuje Kohlíček)

Za prvé: Je pravda, že velvyslanectví ČR v Moskvě pronajalo soubor nemovitostí zvaný Český dům české firmě z Rakovníka?

Za druhé: Je pravdou, že tuto nájemní smlouvu nepodepsal velvyslanec pan Bašta, ale pan tajemník Srba?

Za třetí: Je součástí nájemní smlouvy předkupní právo a za jakou cenu?

Za čtvrté: Komu platí firma podnikající jako nájemce v Českém domě daně, není zneužíván exteritoriální statut Českého domu nájemcem? Jde o nákupy nezatížené daní, objednávání potravin pro soukromou firmu objednávkami s podpisem pověřeného subalterního pracovníka atd.?

Za páté: Je nájemce vybaven odpovídajícími živnostenskými listy a dalšími povoleními od moskevských úřadů?

Vážený pane ministře, o privatizaci majetku zastupitelských úřadů se v materiálech vlády ani Ministerstva zahraničních věcí nehovoří. Proto věřím, že znepokojující otázky výše položené budou uspokojivě zodpovězeny.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Prosím pana ministra zahraničí Kavana.

 

Místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí ČR Jan Kavan: Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážený pane poslanče Kohlíčku, zkusím odpovědět popořadě, tak jak jsem si to poznamenal.

Je pravda, že velvyslanectví ČR v Moskvě pronajalo soubor nemovitostí Český dům české firmě z Rakovníka? Co to tedy vlastně je Český dům v Moskvě - i když to myslím částečně vyplynulo z toho, co tu říkal pan poslanec. Jedná se o zařízení hotelového typu s restaurací a kancelářskými prostory určenými k pronájmu. Zařízení mohou v zásadě využívat pouze občané České a Slovenské republiky nebo cizinci v jejich doprovodu a za určitých specifických podmínek rovněž diplomaté třetích zemí. Toto zařízení sloužilo jako vedlejší hospodářství Ministerstva zahraničních věcí a přispívalo k plnění příjmové stránky rozpočtu Ministerstva zahraničních věcí.

Dne 4. října 2000 vláda přijala usnesení č. 963/2000 ve věci zrušení vedlejších hospodářství. Prioritou ve vztahu k Českému domu Moskva bylo zachování jeho funkcí vůči českým podnikatelským subjektům působícím v Ruské federaci, a to zejména ve vztahu k jejich bezpečnosti, tedy kontinuální pokračování proexportní politiky. Vybraná varianta dostala název, byť jak se ukázalo později nepřesný, ale jmenovalo se to privatizace činnosti Českého domu Moskva. A bylo zahájeno jednání s managementem Českého domu o dalším osudu vedlejšího hospodářství. Tehdejší vedení Českého domu projevilo zájem provozovat Český dům nadále, a to soukromě. Za tímto účelem založili akciovou společnost s názvem Hotel Český dům.

Mezitím byl ve vedení Ministerstva zahraničních věcí projednán záměr "privatizovat činnost Českého domu v Moskvě", tedy nikoliv vlastní majetek Českého domu. Materiál prošel řádným vnitroresortním připomínkovým řízením a odborným posouzením právního odboru. Poté byl projednán z věcného hlediska na Ministerstvu financí ČR, a to na odboru č. 45. Ministerstvo financí v této chvíli upozornilo, že použitý termín privatizace činnosti není správný, protože činnosti jako takové privatizovat nelze. Tedy v tomto případě se jedná o prostý nájem nemovitosti, kdy oprávněný třetí subjekt na základě smlouvy o nájmu zajistí provádění potřebných činností. Za splnění toho citovaného usnesení vlády Ministerstvo financí předpokládá pronajmutí Českého domu třetímu subjektu.

Toto bylo realizováno uzavřením smlouvy mezi Ministerstvem financí ČR a a. s. Hotel Český dům v souladu se zákonem č. 219/2000 Sb. Pronájem byl stanoven tak, aby pokrýval příjmovou stránku rozpočtu Ministerstva zahraničních věcí obdobně, jako to předtím plnilo vedlejší hospodářství Českého domu Moskva. To znamená pronájem za jeden rok činí 28 mil. korun.

Tedy jenom poznámku k té tichosti této privatizace, která vlastně nebyla privatizací, ale pronájmem provedeným v souladu s platnými zákony.

Za druhé: Je pravda, že tuto nájemní smlouvu nepodepsal velvyslanec pan Bašta, ale pan tajemník Srba? Není to tak, nájemní smlouvu nepodepsal ani velvyslanec Bašta, ani tajemník Srba, ale já jako ministr.

Za třetí: Je součástí nájemní smlouvy předkupní právo? Součástí nájemní smlouvy je předkupní právo na pronajaté nemovitosti bez uvedené ceny. Protože však pronajaté nemovitosti i nadále patří státu, a tudíž jako jiný státní majetek ani Ministerstvo zahraničních věcí jej nemůže prodat bez souhlasu vlády.

Za čtvrté: Komu platí firma podnikající jako nájemce v Českém domě daně atd.? Daně se samozřejmě platí českému státu. Pokud jde o zboží nezatížené daní, je používáno pro potřeby zastupitelského úřadu stejným způsobem, jako to bylo před nájmem této nemovitosti.

A za poslední: Je nájemce vybaven odpovídajícími živnostenskými listy a dalšími povoleními od moskevských úřadů? Založení firmy a. s. Hotel Český dům se řídilo právními předpisy ČR, tedy živnostenské povolení od moskevských úřadů se nevyžaduje.

Chtěl bych ještě závěrem upozornit, že celý postup vedení Ministerstva zahraničních věcí vůči Českému domu prošel, jak jsem už myslím řekl, vnitroresortním připomínkovým řízením a byl shledán správným i právním odborem Ministerstva zahraničních věcí a z věcného hlediska projednán na příslušném odboru Ministerstva financí.

Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji panu ministru zahraničí. Táži se pana poslance, zda chce něco dodat ke své otázce, ke své interpelaci.

 

Poslanec Jaromír Kohlíček: Já bych chtěl poděkovat panu ministrovi, protože velmi řekl bych slušně objasnil všech pět otázek.

Trošičku mimo tuto interpelaci možná je moje další otázka. Budou jiné nemovitosti v zahraničí, které jsou mimo zastupitelských úřadů, podobným způsobem provozovány? Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Prosím pana ministra.

 

Místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí ČR Jan Kavan: Mně v této chvíli není znám žádný další případ uvažovaného pronájmu. Říkám, nejde de facto o privatizaci, protože ten majetek zůstává majetkem českého státu, jak jsem zdůraznil. Ale v případě, že narazíme nebo zjistím, že ještě někde existují vedlejší hospodářství ve smyslu usnesení vlády ze 4. 10. loňského roku, která je rušila, tak samozřejmě budeme muset toto usnesení splnit a najít nějakou formu, která odpovídá zákonu. To, co se stalo Českému domu, je jedna z možných forem. Pokud najdeme jinou formu, která rovněž nebude v rozporu s platnými zákony, tak tak učiním. Ale v této chvíli o žádném dalším podobném případě osobně nevím.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Ano, děkuji panu ministru. Jako další je poslankyně Alena Páralová s interpelací na místopředsedu vlády Vladimíra Špidlu ve věci věcného záměru zákona o sociálních službách.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP