(Jednání opět zahájeno v 17.00 hodin.)

 

Předseda PSP Václav Klaus: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, dalším bodem našeho programu jsou

 

100.
Ústní interpelace

 

První část proběhla minulý čtvrtek, nyní budeme pokračovat v dalších ústních interpelacích.

Vzhledem k tomu, že v závěru dopoledního jednání paní poslankyně Šojdrová stáhla svou interpelaci na ministra financí, začneme tento bod bodem 12, to znamená, že první vylosovaný je poslanec Svatomír Recman, který přednese interpelaci na ministra financí Pavla Mertlíka a zahájí tak blok odpovědí členů vlády. Připraví se poslankyně Alena Svobodová.

 

Poslanec Svatomír Recman: Pane předsedo, pane ministře, má interpelace se dotýká stále aktuální kauzy, a to družstevních záložen, kde tento finanční sektor prochází v posledních dvou letech hlubokou krizí.

Jsem přesvědčen o tom, že je potřebné tento stav změnit, změnit ho postupně po jednotlivých krocích, a to směrem k lepšímu. Jedním z takovýchto kroků bylo i schválení zákona č. 9/2001 o naplnění Zajišťovacího fondu družstevních záložen vydáním státních dluhopisů ve výši 6 mld. korun pro výplaty poškozeným klientům družstevních záložen. Dalším krokem, a právě tohoto kroku se týká moje interpelace, je vypracování zcela nového zákona o družstevních záložnách.

Poslanecká sněmovna na své 22. schůzi, která proběhla 29. února 2000, přijala usnesení, ve kterém požádala vládu - cituji - "o urychlené zpracování nového zákona o spořitelních úvěrních družstvech, a aby ho předložila Poslanecké sněmovně nejpozději do konce roku 2000". Od schválení tohoto usnesení uběhl přesně rok, a jaký je výsledek? Vláda návrh nového zákona do konce loňského roku Poslanecké sněmovně nepředložila, nepředložila ho ani do konce února letošního roku, dokonce vláda návrh tohoto zákona ani neprojednala.

Má interpelace se koncentruje do závěrečného dotazu. Pane ministře, jak vláda nebo Ministerstvo financí jako gestor předložení tohoto zákona hodlá naplnit usnesení Poslanecké sněmovny ohledně zpracování nového zákona o družstevních záložnách a termínu jeho předložení poslancům do Poslanecké sněmovny? Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji panu poslanci. Prosím pana ministra Mertlíka, aby odpověděl.

 

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík: Vážený pane předsedo, vážené dámy, vážení pánové, zejména pan vážený pane poslanče Recmane, velmi rád bych se s vámi shodl v tom, čím jste začal, že úkolem vlády je krok za krokem spolu s Parlamentem měnit poměry ve státě tak, aby se vrátily k normálním.

Bohužel v případě družstevnictví peněžního tahle situace jednoduchá nebude, protože jsme u nás založili systém, který neodpovídá příslušným směrnicím EU o tom, jak má vypadat bankovní sektor, a přesvědčit EU o tom, že naše kampeličky nejsou svou ekonomickou povahou banky, zřejmě není v lidských silách. To je základní důvod toho, nebo spíše pozadí toho, proč usnesení Poslanecké sněmovny nebylo dosud splněno. Vedle onoho usnesení Poslanecké sněmovny majícího doporučující povahu jsem vázán i usnesením vlády č. 663 ze dne 28. 6. 1999, které mi uložilo zhruba ke stejnému datu - dokonce o trochu dřívějšímu - tento návrh nového zákona zpracovat. Není tudíž splněno ani toto usnesení vlády a situace v tomto smyslu skutečně není dobrá.

Nicméně rád bych popsal stav, jaký dnes je. Ministerstvo financí ve spolupráci s dalšími orgány, zejména s ČNB a s Ministerstvem spravedlnosti - protože jde o poměrně složitou právní problematiku mimo jiné, která má obecné právní konsekvence, nejenom čistě finanční - zpracovalo návrh tohoto zákona. Ten byl předložen do připomínkového řízení, posléze Legislativní radě vlády a vládě, pro informaci byl rovněž zaslán do Poslanecké sněmovny výboru pro evropskou integraci Poslanecké sněmovny. Při projednávání návrhu novely ve vládě - rovněž v menší míře k tomu došlo při diskusi ve výboru pro evropskou integraci, což se stalo 16. 11. 2000 - bylo konstatováno, že novela, tak jak byla připravena Ministerstvem financí, není úplně kompatibilní s bankovní směrnicí Evropského společenství č. 2012 ES, a to zejména proto, že stanovovala měkčí kritéria pro základní kapitál, než požaduje směrnice Evropského společenství. To jsme jako zpracovatelé věděli a šli jsme záměrně do vlády s návrhem, který není v tomto smyslu zcela kompatibilní, s tím, že zároveň jsme uvažovali o nutnosti požádat o příslušnou výjimku Evropskou unii a dosáhnout tak stavu, jaký má například Irsko, Spolková republika Německo nebo Rakousko, které mají družstevní bankovní sektor rovněž neodpovídající příslušným směrnicím a této výjimky dosáhly.

Na zasedání vlády nicméně bylo rozhodnuto, že nemáme jít touto cestou, že máme zpracovat nový zákon - i toto byl nový zákon, šlo sice o novelu, ale o novou variantu toho zákona - , a to tak, aby byl plně kompatibilní s předpisy EU, včetně kapitálové přiměřenosti, kapitálové výše a dalších ukazatelů tohoto typu. V současné době je tento návrh zpracován s tím, že jej posuzuje ČNB, která podle příslušného usnesení vlády z konce loňského roku měla být zařazena do legislativního procesu tak, že by měla posoudit právě zpracování z hlediska obou bankovních směrnic EU.

Čili stav je takový, že zákon byl zpracován, dá se říci, že je v závěrečné fázi posuzování před vlastním připomínkovým řízením.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji panu ministru financí a táži se pana poslance Recmana, zda si přeje doplnit ve svém možném minutovém vystoupení svou otázku. Ano.

 

Poslanec Svatomír Recman: Pane předsedo, pana ministře, jsem rád, že obdobně jako já vnímá tuto složitost i vláda a Ministerstvo financí. Určitě se shodneme v tom, že je třeba ji řešit v kontextu norem EU, aby to bylo kompatibilní, protože zkušenosti EU jsou pozitivním příkladem pro nás, jak by kampeličky měly fungovat.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP