(11.50 hodin)

(pokračuje Langer)

Děkuji panu ministrovi a panu zpravodajovi.

 

Dalším je bod číslo

 

45.
Vládní návrh zákona o pohřebnictví a o změně některých zákonů
/sněmovní tisk 819/ - prvé čtení

 

Z pověření vlády návrh uvede ministr pro místní rozvoj Petr Lachnit.

 

Ministr pro místní rozvoj ČR Petr Lachnit: Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, návrh zákona o pohřebnictví a o změně některých zákonů je předkládán proto, aby nahradil druhou část doposud platné vyhlášky č. 19/1988 Sb., o postupu při úmrtí a o pohřebnictví, to znamená postup od předání lidských pozůstatků pohřební službě a související činnosti. Jednotlivé oblasti jsou však upraveny většinou podrobněji, v širším kontextu a především aktuálně, jak to vyžadují současné provozní, ekonomické, sociální, kulturní i legislativně právní podmínky a zvyky.

Návrh současně řeší kompetenční zastřešení pohřebnictví ústředním orgánem státní správy. Tímto orgánem by mělo být Ministerstvo pro místní rozvoj. Ostatní kolegové se s radostí této cti zřekli.

Při přípravě zákona byla respektována skutečnost, že pohřebnictví je z pohledu sociálně kulturního značně citlivé a má své vlastní zákony nebo vnitřní život a vlastní vývojovou setrvačnost, vyžadující zachování takových principů a postupů, kterým veřejnost přivykla, jejichž změny by nebyly pozitivně přijímány, bez ohledu na případné odlišné zahraniční zkušenosti či uplatňované postupy.

Účelem, a tedy i obsahem navrhovaného zákona je podrobněji upravit podmínky provozování činností zajišťovaných v režimu živnostenského podnikání v oblasti pohřebnictví, včetně upřesnění kvalifikačních a věcných předpokladů požadovaných k udělení živnostenských koncesí. Dále vedle dosavadního provozování pohřebních služeb a krematorií nově upravit i podmínky k provádění konzervací a balzamací, podrobněji řešit podmínky přepravy lidských pozůstatků, včetně vystavování přepravních dokumentů požadovaných mezinárodními smlouvami. Dále úprava eticky citlivých otázek rozsahu a způsobu užití reklamy v pohřebnictví. Dále provozování veřejných pohřebišť vyčlenit z živnostenskoprávní úpravy a vymezit je jako službu ve veřejném zájmu, stanovit k jejímu poskytování příslušná pravidla a podmínky. Dále úplněji a jednoznačněji než dosud řešit podmínky užívání hrobového místa s podpůrným využitím občanskoprávních principů úpravy nájemních vztahů, umožnění provozování neveřejných pohřebišť při dodržování zásad souvisejících především s ochranou veřejného zdraví. Řešit výkon státní správy v pohřebnictví, potřebný především ve vztahu k dozoru nad provozováním pohřebišť.

Zakotvení navrhovaných principů v zákonné úpravě by mělo přispět k celkovému zvýšení úrovně služeb pohřebnictví, výrazně omezit nejrůznější spory vyplývající z nedostatků dosavadní právní úpravy a podpořit také prosazení potřebných etických principů. Přijetím navrhované úpravy by se také vytvořily vhodné výchozí podmínky pro to, aby české pohřebnictví bylo pozitivněji hodnoceno i v celoevropském kontextu jako země se standardní zákonnou úpravou tohoto oboru, vycházející z vlastních kulturně historických tradic.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane ministře. Nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení poslanec Václav Hanuš.

 

Poslanec Václav Hanuš: Vážený pane předsedající, vážená vládo, vážené kolegyně, vážení kolegové, vládní návrh zákona o pohřebnictví, tisk 819, lze hodnotit celkem kladně. Jsou v něm stanoveny všechny základní a nejdůležitější zásady práce v pohřebnictví. Ministerstvo pro místní rozvoj jako zpracovatel při přípravě tohoto zákona spolupracovalo se zástupci Sdružení pohřebnictví ČR. Pohřebnictví je v současné době upraveno vyhláškou Ministerstva zdravotnictví č. 19/1988 Sb., o postupu při úmrtí a o pohřebnictví.

Z věcného hlediska je možné konstatovat, že od doby platné úpravy v roce 1988 došlo ke změnám, které vyvolaly potřebu přijetí nové právní normy v této oblasti. Navrhovaná právní úprava je v souladu s ústavním pořádkem České republiky a neklade větší nároky na státní rozpočet.

Z výše uvedených důvodů doporučuji ctěné sněmovně propustit tisk 819 do druhého čtení. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane kolego. Otevírám obecnou rozpravu. Jako první uděluji slovo paní kolegyni Taťáně Jirousové.

 

Poslankyně Taťána Jirousová: Vážení kolegové, vážené kolegyně, vládní návrh zákona jako celek považuji za dostatečně komplexní a odpovídá řadě změn, ke kterým došlo v posledních letech. Základem je řada úprav překonaných právních norem, které se vládní návrh snaží zde zohlednit. Podstatným faktem je změna majitelů a provozovatelů pohřebních služeb. Zákon vychází i z úprav mezinárodních smluv a právních aktů Evropské unie.

V řadě ustanovení jsou vzpomínány okresní úřady. Ty však za 15 měsíců od navrhované účinnosti zákona zaniknou. Proto by bylo určitě správné zmínit krajské úřady či obce s přenesenou pravomocí a předejít brzké novelizaci zákona pouze z tohoto důvodu.

Z hlediska hygienického si myslím, že by bylo vhodné ukládat pozůstatky osob nakažených nebezpečnou chorobou v případě transportu do kovové, plastové nebo zinkové vložky. Je správné, že okresní hygienik u osob nakažených nebezpečnou chorobou může stanovit způsob pohřbení bez ohledu na vůli osoby sjednávající pohřbení. Tomu však plně neodpovídá ustanovení v § 21 bod 1 d). Považuji za nutné zakotvit v zákoně jasné ustanovení o zákazu pohřbívání takovýchto osob do hrobu.

V hlavě II. se § 6 zmiňuje o odborné přípravě provozovatelů pohřební služby, která má být prováděna podle vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Podle odborníků a po zkušenostech z minulosti je nutné dbát na důsledné provádění této přípravy. Proto by měl zákon ukládat vládě zajištění kontroly dodržování jak vyhlášky, tak i kvality přípravy.

Pokud se týká exhumace, je nutné stanovit způsob provozu na veřejném pohřebišti při exhumaci k zamezení možné nákazy. Zákon pojednává o zemřelých, nikde však neřeší nakládání např. s amputovanými částmi těla, pokud nemocnice nemá svou vlastní spalovnu.

Pokud se týká regulace reklamy v této oblasti, nemám žádných připomínek.

Doporučuji tento zákon podpořit a propustit do druhého čtení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, paní poslankyně. Táži se, kdo se dále hlásí do obecné rozpravy. Pan kolega Hrnčíř.

 

Poslanec Pavel Hrnčíř: Vážený pane místopředsedo, vážení členové vlády, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, předložený návrh zákona je zcela určitě potřebný, jak to již zaznělo ve více příspěvcích, neboť je citelně pociťována jeho absence. Zatím je tato problematika upravena pouze podzákonným právním předpisem, vyhláškou Ministerstva zdravotnictví. Řadu hřbitovů dneska spravují obce, které postrádají zmocnění některé vztahy upravovat formou hřbitovních řádů. Zákonem vůbec nejsou upraveny povinnosti poskytovatelů pohřebních služeb a vazby na další orgány, např. hygienickou službu, orgány činné v trestním řízení atp.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP