(9.50 hodin)

(pokračuje Mertlík)

Nicméně klást základní otázku, zda mít tento typ zdanění, či nikoli, je zcela mimo moderní pojetí státu v jakékoli podobě, ať liberální, či jiné.

Co se týče argumentace, která zde zazněla, myslím, že od poslance Němce, že je velmi problematické, aby vůbec existovala daň z nemovitostí, protože velká část nákladů, které vynakládají obce, se týká občanů nebo nemovitostí, tak potom si dovedu představit, že důsledným uplatněním tohoto principu bude návrh na daň z hlavy. Docela bych byl rád, kdyby kolegové z pravé strany této sněmovny k takovému návrhu dospěli, už proto, že poslední seriózní pokus zavést v Evropě daň z hlavy uplatnila před několika lety britská ministerská předsedkyně Margaret Thatcherová a byl to důvod, proč musela opustit Downing Street, budovu číslo 10, a nahradil ji tam John Major. Myslím, že to není špatný nápad. (Potlesk levé části sněmovny.)

Konečně, vážené dámy a vážení pánové, chci znovu podtrhnout to, co řekl několikrát například korektně pan kolega Beneš - tento návrh není o zvyšování daní, ale umožňuje místním samosprávám zodpovědně rozhodnout o tom, jakou daňovou základnu a jakou příjmovou základnu pro své obce chtějí mít. Tento návrh je tedy o zodpovědnosti za fungování státu na jeho nižší decentralizované úrovni. O tom nyní budeme hlasovat.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Slovo má nyní zpravodaj.

 

Poslanec Libor Ježek: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, v obecné rozpravě zazněl návrh na zamítnutí tohoto sněmovního tisku.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Slovo má pan poslanec Tlustý.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, dovolím si navázat na paralelu, kterou tu uvedl pan ministr Mertlík, a rozšířit ji pro dnešní hlasování. Dovolil bych si předpovědět, že kdyby pan ministr Mertlík uspěl a podařilo se mu prosadit tuto nemorální daň z nemovitostí, tak i on opustí, ovšem nikoli Downing Street číslo 10.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Budeme hlasovat o návrhu na zamítnutí.

Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 95 a ptám se, kdo je pro tento návrh, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Z přítomných 168 pro 86, proti 81. Návrh byl přijat.

 

Informace hlasovací policie - hlasování zpochybněno není. Konstatuji, že tento návrh zákona byl zamítnut.

 

Dalším bodem je

 

41.
Vládní návrh zákona o evidenci některých plateb pro účely správy daní
a o změně zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků,
ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích,
ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty,
ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 826/ - prvé čtení

 

Prosím pana ministra Mertlíka, aby hned poté, co se uklidní atmosféra v jednacím sále, tento návrh uvedl. Prosím kolegy Tlustého, Kühnla, ale i kolegy ze sociální demokracie, pana kolegu Bláhu, Kalouska. Děkuji.

Pane ministře, máte slovo.

 

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík: Děkuji. Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, vím, že návrh zákona, který nyní uvádím, je obdobně kontroverzní, jako byl ten minulý. Liší se zároveň tím, že není předkládán poprvé. Upozorňuji ještě a odkazuji na právě projednaný tisk o dani z nemovitostí, kde šlo o výsledek mnohaleté práce Ministerstva financí v kontinuitě několika vlád, různých politických stran, který byl nyní poprvé předložen, v tomto případě naopak jde o návrh, který byl zpracován až po příchodu vlády ČSSD do Strakovy akademie. Byl již jednou, asi před rokem, projednán v trochu odlišné podobě v Poslanecké sněmovně. Po zkušenostech s tímto jednáním jsme zpracovali novou upravenou podobu a předkládáme jako vláda tento návrh podruhé.

Smyslem zákona, který se skrývá pod složitým názvem zákona o evidenci některých plateb pro účely správy daní, je zavedení tzv. fiskálních registračních pokladen. Účelem zavedení fiskálních registračních pokladen je především posílení průkazní hodnoty evidence vedené pro účely správy daní a tím ztížení možnosti zatajování příjmů z podnikání, tedy daňových úniků.

Jsem hluboce přesvědčen o tom, že tato norma, podobně jako některé další normy, které byly a ještě budou předkládány vládou - namátkou bych uvedl např. návrh zákona zakotvující princip majetkových přiznání a některé další -, je přesně tím zákonem, který v naší soustavě zákonů upravujících správu daní a poplatků a výkon fiskální služby státu chybí.

Jsme svědky toho, kdy vedle specifického problému daňových nedoplatků permanentně bojujeme, podobně jako jiné země, s problémem, který je podstatně horší, a tím je samotné zatajování příjmů, tedy přímé daňové úniky.

Vláda navrhuje, aby Česká republika, podobně jako některé jiné země, např. Itálie, ale také řada zemí střední a východní Evropy - Maďarsko, Slovensko a další -, zavedla systém fiskálních registračních pokladen, který by měl především uchránit daňové poplatníky před tím, aby na jejich bedra nedopadaly zvýšené daňové náklady vyvolané tím, že někteří lidé, lidé nepoctiví, se řádnému placení daní vyhýbají. Je to zároveň ochrana obchodníků před nekalou konkurencí právě těch, kteří porušují elementární zásady řádného vedení svých obchodů. V situaci, kdy víme, že rozhodující část obchodníků, zhruba kolem 80 %, je vybavena podobným typem fiskálních daňových pokladen, je zcela jasné, že hlas těch, kteří proti tomu brojí, je hlasem těch, kteří nechtějí ztratit některé v zásadě neoprávněné výhody.

Vážené dámy, vážení pánové, minulý návrh zákona o fiskálních registračních pokladnách se setkal v Poslanecké sněmovně vedle kritiky řekl bych ideologické rovněž s kritikou, která se týkala řady podrobných ustanovení zákona. Snahou Ministerstva financí ve spolupráci se sociálními partnery, kde tento zákon byl velmi podrobně projednáván, existovala příslušná pracovní skupina v rámci tripartity, bylo, aby se tyto technické námitky odstranily a aby se zákon z hlediska technického dovedl do nejlepší možné podoby tak, aby nemohlo být sporu o tom, zda je nebo není dobře udělaný.

Vím, že existují i vůči definitivnímu tvaru určité námitky. Uplatňuje je např. společným dopisem předseda Hospodářské komory České republiky pan Somr spolu se zástupci zaměstnavatelských svazů a Svazu průmyslu a dopravy. Jde o věci, které nebyly dořešeny na pracovní úrovni a já jako zástupce předkladatele mohu s klidným svědomím prohlásit, že budeme schopni v rámci práce výboru a dalších čtení snažit se vyjít těm z těchto námitek, které jsou oprávněné, maximálně vstříc tak, aby základní účel zákona, tj. oddělit poctivé od nepoctivých a poctivé zvýhodnit, byl dodržen.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP