(9.30 hodin)

Místopředseda PSP Ivan Langer: Vážený pane kolego Šafaříku, tlumočím vám vaši zpupnou připomínku.

Pan kolega Zuna, poté poslanec Martínek.

 

Poslanec Milan Zuna: Vážený pane předsedající, vážená vládo, vážené kolegyně a kolegové, úvodem chci říci, že u mě se jedná o střet zájmů, protože jsem spoluvlastníkem ideální části 35 % domu.

Jsem z Teplic a Teplice jsou snad jediné město v republice, kde byl totálně zprivatizován veškerý bytový fond. To znamená, že občané Teplic si od obce odkoupili nemovitý majetek, který po dobu 40 let utěšeně chátral. Jestliže si koupili tento majetek za několikrát zdaněné peníze, jestliže tento majetek zvelebují za opět zdaněné peníze a za tuto snahu mají platit ještě vyšší daně, říkám: Děkuji, nechci.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Pan kolega Martínek.

 

Poslanec Radko Martínek: Vážený pane předsedající, vážená vládo, kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych krátce reagoval na své dva předřečníky.

Jsem přesvědčený o tom, že debata o dani z nemovitostí je nezbytně nutná. Chtěl bych vidět toho člověka, který by mně tady v té ctihodné Poslanecké sněmovně sdělil, že současná struktura a současná daň z nemovitostí je v pořádku. V pořádku zcela určitě není.

Jiná otázka samozřejmě je, jak začlenit tuto daň do celé struktury daní. To znamená, jestliže se zvýší např. daň z nemovitostí, zda se bude uvažovat o dejme tomu korekci některých jiných daní. Myslím si, že to je záležitost zcela korektní a že bychom se jí měli velice vážně zabývat.

Jsem také přesvědčen, že debata o dani z nemovitostí je také debatou o dalším fenoménu naší daňové soustavy, o kterém tady je třeba diskutovat, a to sice o tom, zda tento ctihodný sbor, respektive Ministerstvo financí a vláda po schválení tímto ctihodným sborem je jediná, která bude stanovovat výši všech daňových zátěží v tomto státě, a to plošně.

Jsem přesvědčen o tom, že jestliže chceme hovořit zcela reálně o decentralizaci správy, chceme hovořit o tom, aby města a obce mohly samostatně a svobodně hospodařit v tom úseku, který mají svěřen, pak se zde musí vytvořit také určitý prostor pro to, aby si samy mohly určovat výši daní, to znamená, aby měly určité mantinely, ve kterých se budou moci pohybovat a stanovovat výši daní a nést za ni také odpovědnost. To je odpověď také na otázku nebo na sdělení mého předřečníka, který se tady rozčilil nad tím, že zprivatizoval byt a nyní by měl za to platit daň. Až se podívá - zřejmě to bude letos poprvé, protože letos bude platit určitou daň - a až zjistí, co bude platit, uvidí, že to je záležitost více než minimální. V podstatě ten papír bude možná dražší než to, co za něj zaplatí. Nicméně v tomto je přece také význam a smysl toho, aby obec mohla svobodně rozhodovat. Jestliže obec má určitou oblast svého prostředí, kde nemovitosti jsou ve velmi špatném stavu, a je zájmem obce, aby ten stav se změnil, právě tady tato variantnost jí dává možnosti, aby v tomto smyslu reálně působila.

Nevím, kdo z vás ví, jaká je v současné době reálná situace. Město prostřednictvím stavebního úřadu, pravda, může říci soukromému vlastníkovi, že jeho dům je v nepořádku, a může ho vyzvat k plnění. Pokud ovšem tento vlastník sdělí, že nemá finanční prostředky, tak tato výzva se obratem jako bumerang přesune na obec, která by za své prostředky měla tuto budovu nebo tuto záležitost řešit. Myslím si, že je to relikt, který je velmi pozoruhodný a kterým se doposud nikdo nezabýval.

Obecně by totiž mělo platit, že jestliže vlastním nějakou nemovitost, měl bych se o ni také starat a měla by být v určitém stavu. Omlouvám se, že zdržuji při této příležitosti, ale chci tím říci, že zájem Ministerstva financí, aby řešilo daň z nemovitostí, je myslím zcela legitimní, a je otázkou nás poslanců, abychom o této poměrně komplikované záležitosti byli také schopni uvažovat jinak než jenom v podstatě v tom úzkém vymezení, zda daň ano, či daň ne.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: To je velmi zásadní. Pan kolega Tlustý.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Vážený pane místopředsedo, vážená vládo, dámy a pánové, dovolte mi, abych jménem poslaneckého klubu ODS zřetelně sdělil, že poslanecký klub ODS považuje tento vládní návrh zákona o dani z nemovitostí za nemravný a nemorální a bude hlasovat pro jeho zamítnutí, a to proto, že se domníváme, že společnost by měla stimulovat a odměňovat pracovité, tvořivé a starající se, a neměla by je trestat.

Myslíme si, že nemá platit text staré písně, který zněl, že čeho pracovitý občan dosáhne, to mu erár sebere. Myslíme si, že by to mělo být přesně naopak. My považujeme za naprosto nepřijatelné, aby se stát zaměřoval svými výběrčími tendencemi právě na ty, kteří se o svůj majetek starají a kteří se snaží hodnoty této země zvelebovat.

Poslanecký klub ODS bude hlasovat pro zamítnutí tohoto návrhu zákona.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Pan kolega Němec.

 

Poslanec Pavel Němec: Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, dámy a pánové, dovolte, abych se krátce vyjádřil k projevu pana kolegy Martínka. Já bych s ním v jedné části souhlasil, a to v tom, že nejsme spokojeni se současnou strukturou daně z nemovitostí. Je třeba si ale uvědomit, že každý ze zcela jiného pohledu.

Jsem přesvědčen, že je třeba začít uvažovat o zrušení daně z nemovitostí. O zrušení daně z nemovitostí z toho důvodu, že daň z nemovitostí podle mého názoru nemá žádné opodstatnění v systému daní. Důvodů je hned několik. Já se pokusím říci alespoň některé z nich.

Prvním důvodem je to, jak už zde zaznělo, že daň z nemovitostí je placena z majetku, který je pořizován ze zdaněných peněz, stejně tak jako opravy nemovitostí. Ty náklady, které vstupují do pořízení a zvelebování nemovitostí, jsou zdaněny hned několikrát - jednak v dani z příjmu, jednak stavební práce jsou zatěžovány daní z přidané hodnoty. To je důvod první.

Pokud se na celou věc podíváme z pohledu obcí, je třeba říci, že konzumentem komunálních služeb zpravidla není nemovitost, ale obyvatelé té obce. Nevím, jaký je rozdíl. Jestli se v obci svítí, tak se svítí kvůli tomu, že v nemovitosti bydlí lidé, pokud je třeba udržovat veřejný pořádek, udržovat schůdnost a sjízdnost komunikací, pak je to kvůli obyvatelům té obce, nikoli z důvodu nemovitosti jako takové.

Jsem přesvědčen, že v našem daňovém systému daň z nemovitostí nemusí mít místo a že je třeba uvažovat o jejím zrušení. Právě z toho důvodu si myslím, že návrh vlády, tak jak je předložen, nejde tímto směrem, který by uvažoval o zrušení daně z nemovitostí. Proto podporuji zamítnutí tohoto návrhu zákona v prvním čtení.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Pan kolega Exner má slovo, poté pan kolega Filip. Či naopak?

 

Poslanec Václav Exner: Pane místopředsedo, pane předsedo, členové vlády, dámy a pánové, dovolte mi, abych poblahopřál předsedovi poslaneckého klubu Občanské demokratické strany, celému tomuto klubu a všem, kteří to podporují. Skutečně, byl tady objeven geniální princip. Ti, kteří něco mají, daně platit nemají. Ať platí daně ti, co nic nemají. Tím určitě naplníme státní rozpočet.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Pan poslanec Vojtěch Filip.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP