(9.10 hodin)

(pokračuje Krása)

Lze si představit i důchodový systém, který bude poskytovat pouze minimální státem garantované penze a další prostředky na stáří si bude muset každý občan opatřit individuálně v průběhu své pracovní kariéry. Ať již bude reforma důchodového pojištění provedena některým z výše popsaných způsobů či některou z dalších kombinací, tak to bude dlouhodobá záležitost s vysokými transformačními náklady. Předkladatelé navrhovaného zákona jsou hluboce přesvědčeni, že část transformačních nákladů musí být hrazena z prostředků získaných z privatizace, že není možné veškeré tyto prostředky utratit jen při sledování krátkodobých cílů.

Po zralé úvaze navrhujeme, aby částka vyčleněná na provedení penzijní reformy, nebo spíše na zahájení penzijní reformy byla ve výši 100 mld. Kč. Předkladatelé návrhu zákona jsou přesvědčeni, že částka 100 mld. Kč, kterou navrhují ponechat na účtu státních aktiv k zahájení transformace penzijního systému, je zcela reálná a umožní, aby Fond národního majetku ČR splnil i další úkoly, které mu ukládá zákon.

Dámy a pánové. Vláda jako u obdobného návrhu, který předkladatelé předložili na počátku letošního roku, vyslovila k předkládanému návrhu negativní stanovisko, i když předkladatelé respektovali většinový názor Poslanecké sněmovny a snížili navrhovanou částku k deponování na zvláštním účtu.

Jen pro úplnost je třeba ještě uvést, že sama vláda navrhuje uvolnit 40 mld. Kč z Fondu národního majetku v návrhu zákona o Sociální pojišťovně. Vláda však nepřichází s žádnou reformou penzijního systému a chce prostředky z privatizace použít pouze na úhradu dluhu důchodového účtu. V tom je základní rozdíl mezi vládou a předkladateli projednávaného návrhu zákona, protože předkladatelé chtějí pouze deponovat část jedinečných prostředků z privatizace až na dobu, kdy bude zcela jasno o způsobu reformy penzijního systému.

Dámy a pánové, věřím, že posuzovaný návrh propustíte do druhého čtení. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane poslanče. Nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Martin Kocourek.

 

Poslanec Martin Kocourek: Vážený pane předsedající, vážená vládo, vážené kolegyně a kolegové. Dovolte mi, abych jako zpravodaj k této poslanecké iniciativě sdělil svůj názor (na návrh?), který máme obsažen v tisku 733, což je návrh poslanců Václava Krásy a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákony kolem Fondu národního majetku a rozpočtová pravidla republiky.

Já bych chtěl zrekapitulovat, že předkladatelé tímto návrhem usilují o zapojení zdrojů Fondu národního majetku, tj. zdrojů z privatizace, do reformy důchodového systému. A dále bych chtěl připomenout, že předkladatelé tak chtějí dosáhnout této participace jednak prostřednictvím, vyčleněním určité položky v rozpočtu Fondu národního majetku, kde bude vytvořena rezerva 100 mld. Kč, která posléze bude převedena na speciální účet ve státních finančních aktivech. O těchto 100 mld. korun ve státních finančních aktivech na státním účtu musí být podle předkladatelů poté rozhodnuto speciálním zákonem. Tolik tedy rekapitulace.

Ve svém stanovisku bych chtěl uvést, že souhlasím s tím, aby Fond národního majetku, resp. zdroje z privatizace participovaly na důchodové reformě. Nicméně podle mne základním předpokladem k takovémuto postupu nebo úvaze je elementární shoda na tom, zda a jaká reforma důchodového systému má proběhnout, jaké má mít parametry a jaké má mít náklady či časová rozlišení.

V tomto ohledu se nyní nechci vyjadřovat k samotné reformě důchodového systému, neboť to není předmětem tohoto poslaneckého návrhu; je to předmětem speciální komise Poslanecké sněmovny, případně dalších, jiných speciálních zákonů. V této souvislosti, pokud není zcela jasno o reformě důchodového systému, musím vyjádřit pochybnosti o navrhované sumě 100 mld. Kč, neboť, jak jsem zmínil, zatím žádná jasná představa o reformě důchodového systému není, a není tedy ani nic jasné ohledně výše zdrojů, a tedy zda 100 mld. Kč rezervovaných pro tyto účely je hodně či málo, neboť to závisí na tom, na jakém typu reformy, případně důchodovém systému se dohodneme.

A za druhé. Z rozpočtového hlediska nebo z hlediska státních financí konkrétní návrh na konkrétní sumu převodu ze zdrojů Fondu národního majetku znamená také potenciální skrytý závazek vůči státnímu rozpočtu, resp. státním finančním aktivům, a tedy zvýšení skrytého státního dluhu potenciálně o dalších 100 mld. Kč.

V této souvislosti bych chtěl ale sněmovnu seznámit s tím, že podporuji, aby byl otevřen prostor do budoucna, aby Fond národního majetku, resp. jeho zdroje mohly participovat na důchodové reformě, nicméně si zatím nejsem jist, zda se to má vyjadřovat přímo v nějaké konkrétní sumě. Takže já doporučuji sněmovně, aby tento návrh propustila do druhého čtení, a ve druhém čtení se budeme podrobněji tímto návrhem a zejména tou konkrétní sumou zabývat.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane poslanče. Otevírám obecnou rozpravu, do které jsou přihlášeni místopředseda vlády pan Vladimír Špidla a pan poslanec Jiří Hofman.

 

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla: Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci. Návrh, který předkládá pan poslanec Krása, je vlastně variantou návrhu, který již byl několikrát zamítnut a z důvodů, podle mého názoru, velmi vážných.

Není spor o tom, že důchodová situace nebo resp. situace důchodů je předmětem vážných debat a je předmětem vážných úvah o reformě důchodového systému jako celku. Chci zdůraznit, že za reformu nelze považovat v tomto okamžiku nějaký náhlý zlom, protože by to ohrozilo životní situaci více než 2,5 mil. důchodců způsobem, který prostě nemůžeme přijmout. Součástí debaty, kterou bych nazval debatou o dlouhodobé reformě čili modernizaci systému, jsou i úvahy, jak využít prostředků z Fondu národního majetku. Vzpomínám si, ne zcela přesně, že bývalý poslanec Jozef Wagner v zákonu o velké privatizaci zablokoval určitou část, resp. vytvořil právní předpoklad a právní základnu pro to, aby část prostředků získaných velkou privatizací mohla být využita ve prospěch důchodového systému.

O této věci, podle mého názoru není sporu, ale v řadě případů je velmi složitá otázka míry a rozsahu. Musím jasně říci, že vláda předpokládá, že z privatizace se 40 mld. využije jako rezervní fond pro vznikající systém Sociální pojišťovny, to znamená, že vláda je v následujícím roce nebo v dalším roce odhodlána část prostředků přesunout.

Částka, která je uváděna v návrhu pana poslance Krásy, je částkou, která je nepřiměřeně vysoká a narušuje národohospodářskou rovnováhu státu. Je to částka, která by byla pasivně blokovaná, nemohla by být využita způsobem, který odpovídá národohospodářským potřebám. Z tohoto hlediska by zasahovala stabilitu ekonomiku státu a to je pro důchodový systém ta nejhorší situace. Důchodový systém se nemůže stabilizovat žádným finančním nebo ekonomickým trikem, důchodový systém je přímo závislý na celkové národohospodářské kapacitě sátu.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP