(9.20 hodin)

(pokračuje Špidla)

Vzhledem k tomu, že rozsah, který pan poslanec Krása navrhuje, je neuvážený, jakkoli chápu potřebu část prostředků z FNM využít pro sociální systém, jakkoli tuto potřebu tedy chápu, nemohu než zásadně nesouhlasit s návrhem pana poslance, a proto navrhuji, aby návrh byl zamítnut v prvém čtení.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane místopředsedo. Slova se ujme pan poslanec Jiří Hofman, jiné přihlášky do rozpravy zatím nemám.

 

Poslanec Jiří Hofman: Vážený pane předsedající, vážená vládo, vážené kolegyně, vážení kolegové, zazněla zde velmi silná slova o takřka totální krizi důchodového systému v České republice. Já bych prostřednictvím pana předsedajícího poprosil nebo požádal pana poslance Krásu, aby nestrašil lidi. Já bych jeho projev ohledně totální krize chápal, kdyby seděl v ruské Dumě, kde se, jak víme, v Rusku nevyplácejí důchody po dobu měsíce, dvou měsíců atd.

Náš důchodový systém funguje prozatím přesně, výplaty důchodů jsou dodržovány, důchody jsou valorizovány, takže nemluvme o hluboké krizi důchodového systému, ale mluvme o tom, že tento důchodový systém, který funguje v České republice, má problémy s naplňováním objemu peněz, které jsou nutné k výplatě důchodů. A to má zase několik rovin, protože už na začátku tohoto volebního období této sněmovny zde byl návrh ministra práce a sociálních věcí na určitou změnu, záležející v přesunu částky z výběru pojištění na státní politiku zaměstnanosti, a tato sněmovna to odmítla. To byl jeden z podstatných důvodů, proč důchodový systém se dostával postupně do potíží finančního rázu a musel být doplňován ze státního rozpočtu.

Další problém, který v důchodovém systému byl, je ten, že je výrazná nerovnost mezi zaměstnanci, kteří vlastně tento systém drží ze svých daní, a osobami samostatně výdělečně činnými, které do tohoto sytému přispívají minimálně. Netýká se to jenom systému důchodového, ale také systému zdravotního.

Poprosil bych tedy jenom - nestrašme lidi tím, že systém je v totální krizi, nejsme v Maďarsku, nejsme v Rusku, nejsme v Polsku, jsme v České republice, a řešme rozumně problematiku důchodového systému, aby byl k prospěchu důchodcům, starým lidem. Apeluji proto na vás, poslance a poslankyně, že i vy jednou budete staří.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane poslanče, vaši žádost na pana poslance Krásu uplatním. (K poslanci Krásovi:) Pane poslanče, nestrašte lidi, všechno je v pořádku.

Kdo se dále hlásí do rozpravy? Pan poslanec Michal Doktor, prosím, pane kolego.

 

Poslanec Michal Doktor: Děkuji, pane předsedající, za slovo. Vážené kolegyně a kolegové, popravdě řečeno ani nechci příliš diskutovat k obsahu návrhu novely zákona a k tisku, který právě projednáváme. Chtěl bych jen poznamenat, že na vývoj demografických údajů v naší republice pohlížím pod zorným úhlem ekonoma. Je pravda, že absolutní úbytek počtu obyvatel v naší republice je minus třicet tisíc obyvatel ročně. Pouze rok 2000 ve srovnání s rokem 1999 - a to k 30. červnu - činil absolutní úbytek obyvatelstva 19 tisíc obyvatel.

Jako ekonom pohlížím na tento úbytek především tak, že obyvatelé a jejich rodiny jsou jedním ze základních prvků, které vytvářejí agregátní poptávku, která je oním stimulem ekonomického růstu, který pak v konečném výsledku tvoří i kvalitu důchodového systému.

Chtěl bych proto vyzvat pana místopředsedu vlády a ministra práce a sociálních věcí Špidlu k tomu, abychom si našli na půdě parlamentu čas na docela vážnou diskusi zabývající se tématem řízené imigrační politiky. Myslím si, že bychom měli najít odvahu sdělit našim spoluobčanům, z nichž někteří se potácejí v návalech xenofobie a rasové nesnášenlivosti, že dozrál čas k tomu, abychom uvažovali nad tématem, že chce-li si Česká republika zachovat ekonomický potenciál a ekonomickou dynamiku, jakož i solidní ekonomický rozvoj i v dalším století, že se bude muset váženě zabývat i tímto tématem.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji panu kolegovi Doktorovi.

Táži se, kdo se dále hlásí do rozpravy. Protože nikdo, končím obecnou rozpravu.

V obecné rozpravě zazněl návrh pana místopředsedy vlády a samozřejmě poslance Poslanecké sněmovny Vladimíra Špidly na zamítnutí tohoto návrhu zákona v prvním čtení. Návrh na vrácení ani jiné návrhy nezazněly.

Registruji, že pan poslanec Kráse si ještě přeje závěrečné slovo, takže, pane poslanče, můžete hovořit.

 

Poslanec Václav Krása: Já si dovolím, pane předsedající, říci jenom několik slov k předloženému návrhu zákona a k rozpravě, která zde proběhla.

Mně se zdá, že ten základní rozpor mezi oponenty tohoto návrhu a mezi navrhovateli je v tom, že navrhovatelé jsou přesvědčeni, že je nezbytné nejprve deponovat prostředky, protože shoda na tom, jak bude probíhat reforma penzijního systému, jaké bude mít transformační náklady, je záležitost dlouhodobá. Prostředky z privatizace, které postupně jsou deponovány ve Fondu národního majetku, jsou využívány současnou exekutivou především k tomu, aby byly uhrazeny současné náklady krátkodobé. V tom je tedy základ našeho rozporu, v tom je také základní nepochopení.

Nemohu souhlasit s panem místopředsedou vlády, že tento návrh byl několikrát zamítnut, že je neodpovědný a podobně. Především ten návrh byl zamítnut jen jednou, a to velmi těsnou většinou Poslanecké sněmovny. Myslím, že Poslanecké sněmovna dala předkladatelům jasný signál, že vlastně jediným problémem tohoto návrhu byla výše sumy, která má být deponována na zvláštním účtu státních aktiv, na čemž nebyla shoda, a proto byl tento návrh zákona zamítnut.

Debata o tom, zda strašíme občany nebo nestrašíme, myslím že nepatří k projednávanému bodu, že spíše bychom měli zahájit vážnou debatu v tom smyslu, jak na to upozornil pan poslanec Doktor, tedy o tom, jak se vůbec vyvíjí demografická situace našeho státu, jak se vyvíjí skladba obyvatel. Myslím, že to je debata, která by měla proběhnout v Poslanecké sněmovně, protože je důležité, aby politici znali důsledky demografického vývoje. Myslím si, že to ale nepatří k debatě o tomto zákoně.

To je tedy mé závěrečné slovo.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane poslanče. Chtěl bych jen připomenout, že největší ruch vychází z řad vašich kolegů, z Unie svobody. Proto bych znovu požádal všechny o ztišení atmosféry v Poslanecké sněmovně, pana poslance Vlčka také.

 

Budeme tedy hlasovat o návrhu pana místopředsedy vlády Vladimíra Špidly na zamítnutí předloženého návrhu zákona.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 118 z přítomných 175 pro hlasovalo 88, proti 86. Návrh byl přijat.

 

Vzhledem k tomu, že jde o tak těsný výsledek, dám kontrolorům sjetin několik minut na provedení kontroly hlasování

***
Přihlásit/registrovat se do ISP