(17.30 hodin)

(pokračuje Lachnit)

Toto je naše odpověď na dotaz ve věci metodického vedení podřízených úřadů. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane ministře. Pan kolega Vilém Holáň zjevně využije svého práva položit doplňující dotaz.

 

Poslanec Vilém Holáň: Já nemám doplňující dotaz, spíš doplňující prosbu, aby pan ministr skutečně provětral to své ministerstvo. Já samozřejmě chápu, že na 30stránkový dopis nemůže odpovídat sám, ale když mu jeho podřízení připraví odpověď, v níž je napsáno, že některé ustanovení zákona nelze prakticky splnit, pak mé pochybnosti jsou velké. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Ještě pan ministr.

 

Ministr pro místní rozvoj ČR Petr Lachnit: Chtěl bych pro pana poslance dodat, že částečně jsou mně osobně známy určité skutečnosti uvedené kauzy, kdy jde o supermarket na území městského obvodu Ostrava-Poruba. Vzpomínám si na dobu, kdy tato záležitost byla schvalována samosprávnými orgány a rozhodnutí porubského zastupitelstva bylo kladné. Protože Magistrát města Ostravy neviděl důvod, proč to rozhodování zpochybňovat, proběhlo toto řízení bezrozporově. Někteří občané se vzpamatovali až ve chvíli, kdy - jak pan poslanec Holáň správně uvádí - zjistili, že určité dopravní vazby pro zásobování tohoto supermarketu mohou svým způsobem zatížit okolí, ve kterém oni bydlí. Ale znovu podotýkám, že celý samosprávný průběh tohoto rozhodování víceméně spadá na bedra zastupitelů městského obvodu Ostrava-Poruba. Pokud nastalo pochybení v celkovém záměru, tak skutečně se rozhodlo tam.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane ministře. Dalším interpelujícím je paní kolegyně Michaela Šojdrová, interpelovaným ministr životního prostředí Miloš Kužvart, a to ve věci poskytnutí dotace ze Státního fondu životního prostředí obci Bořenovice.

 

Poslankyně Michaela Šojdrová: Vážený pane předsedající, vážení páni ministři, kolegyně a kolegové, obrátila jsem se na ministra životního prostředí ve věci pomoci obci Bořenovice v okrese Kroměříž, která se dostala v poslední době do velmi svízelné situace. Tato obec se rozhodla v roce 1999 zlepšit životní podmínky svých občanů, zejména čistotu ovzduší, tím, že zavede plyn. Předpokládané náklady činily více než 6 milionů Kč. Pro obec, která je velmi malá, má 141 obyvatel, se ukázalo, že získat dotaci či půjčku je nereálné. Jihomoravská plynárenská, závod Kroměříž, vyčerpala možnost půjček až do r. 2003, čili odtud nebylo možné očekávat pomoc. Nakonec obec našla řešení pro zavedení plynu pomocí firmy Primaplyn připojením na zásobník kapalného propanu. V roce 2000 byla stavba dokončena s tím, že obec musí zásobník plynu do konce roku zaplatit nebo ho firmě Primaplyn vrátit. Tento zásobník stojí 475 500 Kč.

Obec se nyní nachází v bezvýchodné situaci. Státní fond životního prostředí odmítl žádost o dotaci s tím, že neodpovídá pravidlům směrnic, kterými se dotační politika Státního fondu životního prostředí řídí. Dne 23. 11. vám byl, pane ministře, zaslán dopis se žádostí obce o výjimku, která by umožnila uvolnění finanční pomoci. Domnívám se, že Ministerstvo životního prostředí by mělo zvážit, že jde v tomto případě relativně o nejúspornější způsob plynofikace, a i když ze zákona není na dotaci nárok, neumím občanům této obce vysvětlit, proč právě jejich obec nemůže patřit mezi ty, kterým stát pomůže, když jiné obce a města mohou být v jiných programech finančně dotovány.

Vážený pane ministře, předem děkuji za pochopení této žádosti a za vaši odpověď.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, paní kolegyně. Slovo má pan ministr Miloš Kužvart.

 

Ministr životního prostředí ČR Miloš Kužvart: Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, páni poslanci, byla položena úplně jednoduchá otázka, proč není možné této obci pomoci. Věřte mi, že pokud by to bylo v možnostech, rádi bychom pomohli. Nechci hovořit v první osobě jednotného čísla, že "já". Toto je záležitost státních prostředků a o nich pochopitelně rozhoduji na základě doporučení rady SFŽP. Ten proces je trochu složitější a já si ho dovolím velmi stručně popsat. Žádosti, které splňují pravidla nejrůznějších směrnic, jsou podávány, ale nikdy se nejedná o záležitost nárokovou, záležitost, na kterou by byl ze zákona nárok. To, co je zde před námi, problém obce Bořenovice se 141 obyvateli, problém obce, která je od hlavního plynového přiváděče velmi vzdálená, je věc, která ale ani neumožňuje onu požadovanou výjimku. Uvědomme si, že pravidla jsou zde dána, a bohužel zde je celá akce uzavřena. Celá akce nespadá pod žádnou ze směrnic, podle kterých se činnost SFŽP řídí.

Chtěl bych zdůraznit, že korespondence, která proběhla mezi SFŽP, obcí Bořenovice, mezi SFŽP a OÚ Kroměříž, vždy znovu a znovu zdůrazňovala, že není možné finančně se podílet z SFŽP na této akci, protože to neumožňuje příslušná směrnice SFŽP, a dokonce i bez ohledu na to, zda ten zásobník plynu již zkolaudován byl, či nikoliv. Chtěl bych říci, že příslušná pravidla hry umožňují podporovat pouze výstavbu veřejných částí přípojek a střednětlakých plynovodů. My jsme o tom obec informovali písemně již v září t. r. a znovu 1. listopadu t. r.

Já tuším, že interpelující poslankyni jsem tím nepotěšil, tím méně ani onu obec. Ale chtěl bych na závěr konstatovat, že přestože pociťuji závažnost tohoto požadavku, jsem upřímně rád, že mi příslušné zákony a směrnice SFŽP ony výjimky neumožňují udělovat. Představme si situaci, že takovýchto případů je celá řada. A ona jich je celá řada. A jakmile by tento velmi důležitý mimorozpočtový zdroj pro financování především - jak já říkám - té komunální ekologie, infrastruktury obcí byl podroben tomu rozhodování, to znamená těm dáme a těm nedáme, bez průhledných, jednoznačných, transparentních a zdůrazňuji stále přesně dodržovaných pravidel, patrně bychom se dočkali velmi špatných konců.

Chci konstatovat, že obec Bořenovice prokazatelně si svým projektem zlepšila stav životního prostředí, ale skutečně mi pravidla neumožňují této žádosti vyhovět. Velice lituji, ale není to možné. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Chce-li být někdo levně ekologický, nemá nárok na státní podporu. Prosím, paní kolegyně.

 

Poslankyně Michaela Šojdrová: Děkuji za odpověď, pane ministře. Já vaši pozici naprosto chápu a respektuji nutnost pravidel i jejich dodržování. Na druhé straně bych chtěla slyšet odpověď, jak lze těmto občanům pomoci. Mám nyní na mysli odpověď odbornou ve smyslu, jaký způsob dodávání plynu je možný této obci doporučit tak, aby tato obec byla takto zajištěna, jestliže - jak jste vy sám konstatoval - je přiváděč příliš dlouhý, čili jeho vybudování je neefektivní, a jestliže toto vybudování bylo relativně nejefektivnější, a přesto se nenajdou zdroje, kterými by se pomohlo této obci toto relativně nejefektivnější zásobování plynem zajistit.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP