(17.40 hodin)

(pokračuje Šojdrová)

Já chápu, že v této chvíli mi nemůžete asi dát lepší odpověď, nicméně bych uvítala, kdyby se Ministerstvo životního prostředí zabývalo efektivitou energetických zdrojů pro právě tyto obce, které jsou odloučené, jsou třeba i v podhorských oblastech atd. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Pan ministr bude ještě reagovat.

 

Ministr životního prostředí ČR Miloš Kužvart: Ta jakási doplňující otázka zazněla, jestli se zabýváme efektivitou. Já bych chtěl před sněmovnou Parlamentu ČR konstatovat, že pochopitelně ano. V minulých letech vedla tzv. plošná plynofikace k velmi výraznému zlepšení stavu ovzduší ve stovkách českých obcí a měst.

To, co nyní je před námi k řešení, je právě otázka buď obcí, které jsou výrazně odlehlé od plynových přípojek, nebo obcí, které jsou velmi malé, takže i tam např. kratší přípojka znamená obrovský nárůst investičních nákladů a pochopitelně jak pro Státní fond životního prostředí, tak pro jeho radu - a chci ještě doplnit do svého úvodu, tato rada je složena nejen z poslanců napříč politickým spektrem, ale i ze zástupců ekonomických resortů - pro tuto radu a nakonec i pro mne jako správce státního fondu je důležitá ekoefektivita. To znamená za vloženou korunu dotace či měkkého úvěru, jaký je ten ekologický efekt daný snížením znečištění ovzduší apod.

Já teď se nechci vyjadřovat přímo k otázce obce Bořenovice, protože tam již cosi bylo učiněno, a na vaši otázku, jak tedy, co jim doporučit z hlediska dodávek plynu, musím odpovědět velmi jednoduše, že nevím. Ale vy jste se ptala, zda se zabýváme efektivitou těchto opatření obecně. Pochopitelně ano. A svědčí o tom i v minulém roce vyhlášené a v tomto roce realizované další programy Státního fondu životního prostředí, tentokrát zaměřené i na tzv. obnovitelné zdroje energií, např. biomasu, termální čerpadla, geotermální energii. A zde ona ekoefektivita je velmi výrazná. Velmi výrazná nejen pro toho konečného uživatele, pro něhož vždy bychom měli naše činnosti realizovat, to znamená, je to výrazně levný zdroj tepla oproti tomu, kdyby se zahrnuly do těch poplatků např. vybudování několikakilometrového přiváděče plynu, ale ono to má další efekty velmi výrazné multiplikační. V oblasti podpory zaměstnanosti, v oblasti péče o krajinu. Protože tam, kde užíváme biomasu jako vlastně palivo pro ty jednotky na spalování biomasy, často kogeneračního charakteru, tak např. na Jindřichohradecku jsem měl tu čest, a to říkám s velikou hrdostí, otevírat kogenerační jednotku právě na biomasu, kde sedm velkých farmářů v okolí má další příjem díky tomu, že prostě prodávají to, co jinak by byl odpad.

A co je zajímavé v obcích, které pochopitelně jsou specifické svou polohou a svým okolím, konkrétně např. zase, také je to z jihu Čech, Hartmanice. Tam jednotka na spalování odpadů z lesního hospodářství - štěpky - znamená, že občané se odpojují od elektrických přímotopů, od plynu. Prostě to všechno ostatní je dražší nežli ten konečný produkt - teplo - z této jednotky, která jinak by pochopitelně tam nikdy nestála nebýt podpory, konkrétně u těch Hartmanic, ze Státního fondu životního prostředí a z fondu PHARE, v tomto případě z programu Cross Border Cooperation, z Přeshraniční spolupráce.

Takže zabýváme se pochopitelně, jak řešit tyto oblasti, které v minulosti nebyly pokryty plošnou plynofikací, ostatně velmi dobře víme, co nás čeká v příštím roce za posun nahoru v cenách plynu i pro malospotřebitele, a ta cesta je jednoznačná a já se ji snažím maximálně propagovat. To znamená biomasa, tepelná čerpadla, geotermální energie. Tudy cesta vede. Je to cesta, která je nejen ekologická, ale i ekonomická. A může v uvozovkách těm budoucím malým obcím velmi, velmi ulehčit jejich život a já budu velmi rád, stejně tak jako rada Státního fondu životního prostředí, když jim tento mimorozpočtový zdroj k tomu napomůže. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane ministře. Dalším interpelujícím je pan kolega Walter Bartoš, interpelovaným ministr školství, mládeže a tělovýchovy Eduard Zeman, a to ve věci převodu nemovitostí na Českou školní inspekci.

 

Poslanec Walter Bartoš: Vážený pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, vážený pane ministře školství. Obracím se na vás s interpelací související s převodem dvou objektů v Tatranské Štrbě, okres Poprad, Slovenská republika, na Českou školní inspekci.

Uvedené objekty původně sloužily škole v přírodě, která byl zálohovou organizací Školského úřadu v Teplicích. Objekt byl převeden asi před třemi měsíci na Českou školní inspekci s tím, že bude sloužit jako školicí středisko pro inspektory a současně bude dále fungovat jako škola v přírodě pro bývalé klienty.

Protože ale Česká školní inspekce bude od příštího roku organizační jednotkou státu neboli ministerstva, nebude moci zřizovat jiné právnické osoby, takže toto zařízení bude muset být pouze její organizační součástí. Stav bude tedy takový, že Česká školní inspekce bude absorbovat v rámci státního rozpočtu prostředky na mzdy a provoz tohoto zařízení, což ovšem, a to chci velmi výrazně zdůraznit, není totéž jako prostředky na vzdělávání inspektorů.

Pokud z provozování školy v přírodě bude nějaký výnos, tak opět ani tyto prostředky nebude možné použít na vzdělávání inspektorů, neboť se musejí stát příjmem státního rozpočtu. To je ze zákona. Výsledkem tedy je, že inspekce sice bude mít slušné zahraniční rekreační zařízení, které ale bude stát nemalé mzdové a provozní prostředky. Bohužel však ani v nejmenším tím nebudou řešeny příležitosti pro vzdělávání školních inspektorů.

Moje otázka na vás, pane ministře, tedy zní, proč nebyly objekty převedeny přímo na ministerstvo školství s tím, že ještě do konce roku by bylo možno toto zařízení převést na právní subjektivitu. Následně by totiž mohlo být provozováno v komerčním režimu a k tomu ještě mohlo sloužit dotovaným pobytům v těch případech, na kterých má samo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zájem. Například zmiňované vzdělávání inspektorů.

Vážený pane ministře, předem vám děkuji za odpověď.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane kolego. Slovo má pan ministr Eduard Zeman. Prosím.

 

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Eduard Zeman: Pane předsedající, dámy a pánové. Musím konstatovat, že kolega Bartoš mě poněkud zaskočil. Tuto kauzu neznám, odpovím písemně.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Ano. I toto může být odpověď ministra a veřejný závazek samozřejmě, jak reagovat. Pan kolega Bartoš ještě chce reagovat. Nikoliv. Dobře.

Dalším interpelujícím je pan poslanec Zdeněk Kořistka. Interpelovaným ministrem ministr průmyslu a obchodu pan doc. Miroslav Grégr, a to ve věci živnostenského zákona.

Prosím pana kolegu Bartoše a pana ministra Zemana, zda by detaily interpelace mohli prodiskutovat mimo jednací sál.

Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Zdeněk Kořistka: Děkuji za slovo. Vážený pane ministře, již dlouho jsem vás neinterpeloval, takže se těším na diskusi s vámi.

Jistě si pamatujete na projednávání živnostenského zákona, kdy jsme byli vámi ujišťováni, že novela je v souladu s EU a že je nutné také upravit především seznam volných živností. Přechodná ustanovení novely zákona ukládají vyměnit cca 2,2 mil. živnostenských listů během tří let.

Usnesení vlády č. 140 z letošního roku, které problematiku řeší, je ovšem absurdní. Mnohé živnostenské listy budou vyměněny pouze kvůli přehozeným slovům, některé předměty podnikání se zcela zamlží, což je v rozporu s § 45 odst. 4 živnostenského zákona, který výslovně požaduje určitost a jednoznačnost předmětu podnikání. Tuto metodiku mj. zpracovalo vaše ministerstvo.

Nikde se neuvádějí finanční náklady této výměny, přitom odhady se pohybují v řádech několika stovek milionů korun. Těch problémů je samozřejmě více a mám je tady zpracované. Při projednávání novely živnostenského zákona nikdy nezaznělo, že tyto výměny během tří let budou zbytečné, protože se připravuje úplně nový živnostenský zákon, který bude tentokrát doopravdy v souladu s právem EU, a transformace volných živností bude spočívat ve vydání pouze jednoho živnostenského oprávnění s uvedením všech předmětů činnosti.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP