(17.20 hodin)

(pokračuje Kužvart)

Přitom z letošní inventarizace stavu lesních ekosystémů vyplynulo, že se v Národním parku Šumava v lesních porostech nachází v průměru 60 m3 dřevní hmoty na jednom hektaru k zetlení, což je v relaci se situací v okolních zemích.

Chtěl bych konstatovat, že za poslední tři roky došlo na území Národního parku Šumava, na Správě Šumavského národního parku a na správě CHKO Šumava k 37 kontrolám, které měly ekonomické zaměření. Tyto kontroly realizoval ať už Nejvyšší kontrolní úřad, tak finanční úřady, případně kontrolní orgány Ministerstva životního prostředí. Při těchto kontrolách byly pochopitelně zjišťovány dílčí problémy. Nikdy to však nebyl problém, který by měl nějaký systémový charakter.

K tomu, jakým způsobem se nakládá s penězi, nebo naložilo v minulosti, které byly strženy za dřevní hmotu, bych chtěl konstatovat, že veškeré tyto finance, v souladu s tím, že Národní park Šumava je příspěvkovou organizací, se investují zpátky do území národního parku, ať už do péče o les, do budování či údržby informačních středisek, do propagace.

Chtěl bych konstatovat, že to, nač se ptal pan poslanec, je záležitost porušení vnitřní normy, nikoliv obecně závazného právního předpisu a že skutečně naše úvahy - a tady chci odpovědět na poslední otázku, týkající se pomoci helikoptéry, resp. dotace ze Státního fondu životního prostředí na provoz tohoto velmi drahého dopravního prostředku - se zaobírají zhruba tím směrem, že patrně v budoucnu nebude potřeba této trošku zvláštní služby. Na druhou stranu určitá specifika, se kterými oproti zbývajícím třem národním parkům na území ČR se setkáváme, tato specifika podle mého soudu tento prostředek v minulých letech v těch daných podmínkách plně opravňovala.

Shrnu tedy. Příslušný postih, tak jak bylo i zjištění České inspekce životního prostředí, bude pochopitelně učiněn. Stížnosti, které jsme prošetřovali, byly v této části oprávněné. A chtěl bych zdůraznit, že právě tato zjištění byla učiněna institucí, která je také řízena Ministerstvem životního prostředí, tzn. Českou inspekcí životního prostředí. Považuji právě tento moment za zásadní, to znamená z hlediska systému máme tady systém zpětné vazby, a jakmile se zde vyskytne nějaký problém, jsme schopni ho definovat a kvantifikovat. To také chci slíbit na adresu interpelujícího poslance, že příslušná čísla, na která se ptá, tzn. jaký byl objem neoprávněně odvezené hmoty, pochopitelně získá. V pondělí příští týden odbor kontroly provede příslušné šetření na správě Šumavského národního parku.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane ministře. Prosím pana kolegu Ambrozka, aby přednesl svůj doplňující dotaz.

 

Poslanec Libor Ambrozek: Chtěl bych poděkovat panu ministrovi za věcnou odpověď. Doufám, že toto rozhodnutí bude dovedeno až do konce.

Měl bych jen dvě poznámky. Ta první je, že vzhledem k rozhodnutí ministra zasahovat v prvních zónách národního parku, které vyvolalo samozřejmě řadu otázek, je potřeba, aby správa se skutečně chovala přesně tak, jak má, a nedávala zbytečně záminky svým kritikům. O tom svědčí také počet kontrol, které byly na území parku prováděny, a řada z nich oprávněně. To, že ministr rozhodl, ještě neznamená, že správa si může dělat, co chce.

A poznámka druhá. Je opravdu otázkou, řekl bych logickou úvahou, jestli není lepší ponechat dřevo na místě než vydávat desítky milionů korun na dotace vrtulníků, když následný prodej dřeva nemůže náklady zaplatit. Je samozřejmé, že toto dřevo tam ležet nemusí, ale možná z důvodů ekonomických a dejme tomu i ekologických by to asi bylo jednodušší.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Pan ministr již nebude reagovat? Ne, dobře.

Dalším interpelujícím je pan kolega Vilém Holáň, interpelovaným ministrem Petr Lachnit ve věci metodického vedení podřízených úřadů - příklad Ostrava. Prosím, pane kolego.

 

Poslanec Vilém Holáň: Vážený pane ministře, setkávám se čím dál tím častěji s tím, že lidé se práva na úřadech prostě nedovolají. Dám příklad z Ostravy: Úřady vydaly územní rozhodnutí ke stavbě supermarketu uprostřed celkem klidného sídliště, vydaly ho v rozporu s územním plánem. Jde o naprosto nevhodné umístění, dokonce se zásadními překážkami, jimiž jsou především nevyhovující komunikace.

Přezkum, který vaše regionální pracoviště provedlo, nevzal do úvahy ani stanovisko útvaru hlavního architekta města s odůvodněním, že mu to zákon neukládá. Ignorovalo námitky, dokonce zejména tu, že nesvolalo jednání na místě. Úřad si prostě vždycky najde právní kličku, dokonce popře zákon.

Jako ukázku vám přečtu jednu větu z vaší odpovědi na mou stížnost. Ta věta zní: Aplikace ustanovení § 21 odst. 2 až 4 stavebního zákona, které řeší způsob projednávání územní plánovací dokumentace, je v praxi zcela neuskutečnitelná.

Řekněte mi tedy, jak je možné, když ministerstvo považuje nějaký zákon za v praxi zcela neuskutečnitelný, jak potom skutečně s těmi lidmi zachází.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Slovo má pan ministr Petr Lachnit.

 

Ministr pro místní rozvoj ČR Petr Lachnit: Pane předsedající, dámy a pánové. Regionální pracoviště Ministerstva pro místní rozvoj pro ostravskou oblast metodicky řídí činnost na úseku územního plánování a stavebního řádu pracovníky sedmi okresních úřadů, včetně zmiňovaného Magistrátu města Ostravy a stavebních úřadů, které jsou těmto okresům metodicky podřízeny.

Na úseku stavebního řádu je metodická činnost vykonávána na pravidelných dvouměsíčních poradách s pracovníky okresních úřadů, kde jsou pracovníci upozorňováni a seznamováni s novými právními předpisy jednak na úseku stavebního práva a jednak s těmi obecně závaznými právními předpisy, které s rozhodovací činností na tomto úseku bezprostředně souvisejí. V úzké součinnosti s odborem stavebního řádu Ministerstva pro místní rozvoj je poskytován výklad problematických ustanovení obecně závazných právních předpisů.

Metodická činnost na úseku územního plánování je zabezpečována na pravidelných čtvrtletních poradách s okresními úřady v působnosti regionálního pracoviště. V rámci metodické pomoci stavebním úřadům obou stupňů se pracovníci regionálního pracoviště pravidelně zúčastňují seminářů pořádaných okresními úřady dvakrát ročně pro stavební úřady prvního stupně tak, aby byl sjednocen postup v řešení problematiky vedení správních řízení na úseku stavebního řádu a ve výkladu právních pojmů užívaných v obecně závazných právních předpisech. Pracovníci regionálního pracoviště se rovněž zúčastňují seminářů pořádaných okresními úřady pro obce, na které byla přenesena část pravomoci stavebního úřadu dle ustanovení § 124 stavebního zákona, na kterých zodpovídají dotazy vztahující se k uvedené problematice.

Metodická činnost na úseku územního plánování a stavebního řádu je vykonávána i v rámci kontrolní činnosti při kontrolách buď přímo prováděných regionálním pracovištěm Ministerstva pro místní rozvoj pro ostravskou oblast, nebo při kontrolách okresních úřadů na podřízených stavebních úřadech, kterých se dle možností pracovníci regionálního pracoviště zúčastňují.

Podle plánu dozorové činnosti byla regionálním pracovištěm pro ostravskou oblast provedena v roce 2000 kontrola výkonu státní správy na úseku územního plánování a stavebního řádu u Okresního úřadu v Bruntále a stavebního úřadu v Osoblaze.

Operativně je metodická činnost poskytována pracovníkům okresních úřadů a stavebních úřadů prvního stupně telefonicky k jejich konkrétním dotazům. Podobná praxe je zavedena i na ostatním území České republiky v rámci územní působnosti Ministerstva pro místní rozvoj.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP