(16.20 hodin)

(pokračuje Langer)

Nyní přistoupíme k hlasování o prodloužení lhůty o 20 dnů.

Zahájil jsem hlasování číslo 112. Kdo je pro? Kdo je proti?

Z přítomných 151 pro návrh 113, proti 22. Návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání rozpočtovému výboru, výboru pro veřejnou správu a že lhůta k projednání byla prodloužena o 20 dnů.

Děkuji panu navrhovateli, paní zpravodajce.

 

Dalším bodem je

 

31.
Návrh poslanců Václava Brouska, Waltra Bartoše, Petra Mareše, Václava Pícla
na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 157/2000 Sb.,
o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky do majetku krajů
/sněmovní tisk 727/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

 

Návrh jsme obdrželi jako sněmovní tisk 727, stanovisko vlády k němu jako tisk 727/1.

Upozorňuji, že jednání o tomto návrhu bude probíhat podle § 90 našeho jednacího řádu, který umožňuje vyslovit souhlas s návrhem zákona již v prvním čtení.

Prosím, aby předložený návrh za navrhovatele uvedl poslanec Václav Brousek.

 

Poslanec Václav Brousek: Děkuji, pane místopředsedo. Vážený pane místopředsedo, vážená vládo, dámy a pánové, v letošním roce byl schválen zákon č. 157/2000 o převodu věcí, práv a závazků z majetku České republiky do majetku krajů a v tomto zákoně v příloze 2 jsou uvedena zařízení, která by měla zůstat státu v gesci ministerstva školství. Jsou to také všechny diagnostické ústavy a výchovné ústavy. Bohužel, jeden z nich z tohoto zákona vypadl. Je to výchovný ústav pro děti a mládež v místě, v Ústeckém kraji. Navrhovatelé se tedy snaží toto opomenutí napravit a vzhledem k tomu, že majetky se mají převádět na kraje od počátku roku 2001, navrhují projednání zákona dle § 90 odst. 2 zákona o jednacím řádu, tedy ve zkráceném jednání.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro první čtení pan kolega Vladimír Doležal.

 

Poslanec Vladimír Doležal: Děkuji. Vážený pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, pokusím se být též stručný, stejně jako předkladatel.

Domnívám se, že pan předkladatel přesně řekl, čeho se to týká, a rozvádět tuto krátkou novelku dalšími slovy by byla zbytečná ztráta času. Pouze ho doplním, že vyjádření vlády k návrhu této novely je kladné a je vydáno pod sněmovním tiskem 727/1.

Dovolím si jen krátkou glosu, a to je to, že pomalu a jistě se začíná objevovat, na což jsme upozorňovali, a to je zbytečná rychlost reformy veřejné správy, protože těchto úprav, které vznikly rychlostí a nepřipraveností této reformy, se jistě bude objevovat více, a přiznám se, že to bylo zcela očekávané. Přesto se domnívám, že tato norma by měla být podpořena. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane kolego. Otevírám obecnou rozpravu, do které nemám žádnou přihlášku. Končím obecnou rozpravu.

Nyní rozhodneme, zda v jednání budeme pokračovat tak, aby s návrhem zákona byl vysloven souhlas již v prvním čtení.

Přednesu návrh usnesení: Poslanecká sněmovna souhlasí s pokračováním jednání o sněmovním tisku 727 tak, aby s ním mohl být vysloven souhlas již v prvním čtení.

Odhlásil jsem vás, prosím, abyste se zaregistrovali.

 

Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 113. Kdo je pro? Kdo je proti?

Z přítomných 121 pro návrh 117, proti 2. Návrh byl přijat.

 

Zahajuji podrobnou rozpravu, do které nemám žádnou přihlášku, rozpravu tedy končím. Předpokládám, že ani navrhovatel, ani zpravodaj nechtějí vystoupit. Chtějí v podrobné rozpravě?

Právě před chvílí jsem ji ukončil. Vezmu to, pane kolego, na sebe. Omlouvám se, byla to chyba řídícího schůze, nicméně prosím, abyste mi věnovali pozornost, když se ptám, kdo se hlásí do podrobné rozpravy, abyste se přihlásili. Pan kolega Brousek.

 

Poslanec Václav Brousek: Děkuji. V podrobné rozpravě bych navrhl jednu legislativně technickou úpravu, a to je ve znění zákona, kde je napsáno: zákon ze dne atd., kterým se mění a doplňuje zákon č. 157/2000. Vyškrtli bychom tam "a doplňuje", protože zákon se mění a nedoplňuje. To je legislativně technická úprava. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Ještě pan kolega Doležal.

 

Poslanec Vladimír Doležal: Já bych měl ještě dvě legislativně technické úpravy, a to v čl. 1 v textu v příloze číslo 2 se v části kraj Ústecký na konci doplňují slova takto: doplnit slovo "textu" za slova na konci. V čl. 2 vypustit nadpis. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: To byly dva návrhy. Kdo se další hlásí ještě do podrobné rozpravy? Pan kolega Vymětal.

 

Poslanec Karel Vymětal: Děkuji za slovo. Vzhledem k tomu, že byl změněn název zákona… Promiňte, beru slovo zpět.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Uzavírám podrobnou rozpravu.

Přikročíme k hlasování o celém návrhu zákona. Prosím všechny, kteří chtějí hlasovat, nechť přijdou do Poslanecké sněmovny.

Byl jsem upozorněn některými kolegy, že možná pro čistotu celého procesu by bylo vhodné hlasovat i o legislativně technických. Dobře. Přistoupíme nejprve k nim.

Prosím pana zpravodaje, aby nám je zopakoval, budeme hlasovat o prvním z nich.

 

Poslanec Vladimír Doležal: Přečtu všechny. Navrhuji, zda by nebylo možno hlasovat o nich jako o celku, pokud nebude námitka.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Samozřejmě, pokud nebude námitka, můžeme jako o celku.

 

Poslanec Vladimír Doležal: První legislativně technická úprava je v názvu zákona vypustit slovo "a doplňuje", druhá je v čl. 1 za slova v části kraj Ústecký na konci vložit slovo "textu" a v čl. II návrhu zákona vypustit nadpis.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Je námitka, abychom o nich hlasovali jako o celku? Námitka není.

 

Zahajuji hlasování číslo 114. Kdo je pro? Kdo je proti?

Z přítomných 130 pro návrh 121, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Nyní bychom měli hlasovat o celém návrhu zákona. Přednesu návrh usnesení:

"Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem poslanců Václava Brouska, Waltra Bartoše, Petra Mareše, Václava Pícla na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky do majetku krajů, podle sněmovního tisku 727, ve znění schválených úprav."

***
Přihlásit/registrovat se do ISP