(16.10 hodin)

Poslanec Ivan Pilip: Vážený pane předsedo, vážení členové vlády, kolegyně a kolegové, chtěl bych se vyjádřit k tomuto návrhu zákona, zejména v reakci na slova, která zde zazněla od některých poslanců sociální demokracie a od vlády a která se týkají zvýšení mandatorních výdajů, které by následovalo v případě přijetí tohoto návrhu zákona.

Chtěl bych poukázat znovu na to, o čem ve svém úvodním slově informoval předkladatel a co je nutné brát jako určitý závazek i pro mne osobně pro druhé čtení, tzn., že výslednou podobou tohoto hlasování nebude pouze jednorázové zvýšení tohoto příspěvku, nýbrž že v průběhu dalšího projednávání bude doplněno i o návrh mechanismu, který by u tohoto druhu spoření - samozřejmě z právních důvodů ty nové smlouvy - vázal státní dotaci na to, že jsou skutečně využívány za tímto účelem.

Problém se zde táhne dlouhou řadu let, několik minulých vlád zvažovalo, jak ho řešit. Na jedné straně jde o velmi vysoký mandatorní výdaj. Na druhé straně, pokud by byl používán tak, jak vyplývá z jeho názvu, by byl skutečně prostředkem, jak umožnit přitahování dlouhodobějších peněz a jak také podpořit bytovou výstavbu. Pokud by byl ten systém správně nastaven, mohl by to být systém účinnější než ten, který jde do podpory bydlení z titulu mnoha jiných prostředků a mnoha jiných programů.

Pro mne je podmínkou, aby konečná podoba zákona skutečně obsahovala nejen valorizaci podpory stavebního spoření, ale také zpřísnění pravidel, jejich vázání na to, že budou převážně čerpány na stavební spoření a později na výstavbu z těchto prostředků. Myslím, že to zde bylo jasně řečeno. Prosím ty, kteří tento návrh kritizují, aby to brali v úvahu. Pokud se takovéto řešení podaří najít, bude to dobré i pro ty, kteří chtějí, aby se ta částka zvýšila, i pro ty, kteří spoří kvůli výstavbě, i pro ty, kteří se obávají příliš velkého růstu mandatorních výdajů. Tolik na vysvětlenou.

Prosím, aby při konečném hlasování to bylo i případnými kritiky tohoto návrhu zákona, tak jak je navržen v tom prozatímním tisku, vzato v úvahu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane kolego. Kdo se dál hlásí do rozpravy k tomuto bodu? Pokud se nikdo nehlásí, rozpravu končím.

Dávám možnost vystoupit se závěrečným slovem zástupci navrhovatelů. Prosím, pane kolego.

 

Poslanec Pavel Svoboda: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, shrnul bych jen diskusi, která zde zazněla. Zdůraznil bych to, co jsem říkal ve svém úvodním vystoupení, pro ty, kteří by uvítali změkčení tohoto mého návrhu.

Ve své úvodní řeči jsem zmínil dvě možnosti, jak tento návrh zákona upravit. Jedna možnost říká: nechme státní dotaci takovou, jaká je dnes, a navýšení směřujme pouze pro ty - po těch pěti letech - kteří tyto peníze použijí opravdu na stavební účely. Druhá varianta, kterou jsem navrhoval, je: pojďme pokrýt inflaci od roku 1993, kdy tento zákon nabyl účinnosti, která až do těchto chvil činí kolem 65 %. Pojďme pokrýt tuto inflaci nějakým navýšením i té základní částky, kterou bychom poskytovali všem, tzn. těch 4,5 tis. Kč, a zbytek z toho navýšení poskytněme jenom těm, kteří po pěti letech použijí opět pouze na stavební účely.

Mezi těmito dvěma póly se můžeme pohybovat - tím navazuji na svého předřečníka. Myslím, že tento návrh by mohl být přijatelný i pro ty, kteří ho v rozpravě kritizovali. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane kolego. Nyní prosím paní zpravodajku, aby shrnula proběhnuvší rozpravu a seznámila nás s návrhy, o kterých bychom měli rozhodnout hlasováním.

 

Poslankyně Miroslava Němcová: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, kolegyně a kolegové, v rozpravě k našemu tématu vystoupilo dvanáct kolegů a padly zde návrhy jednak na vrácení předkladatelům k přepracování a také návrh na zamítnutí.

Prosím, pane místopředsedo, abyste dal hlasovat.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Prosím, paní kolegyně, abyste zůstala u stolku a přednesla vždy jednotlivý návrh, o kterém budeme hlasovat.

 

Poslankyně Miroslava Němcová: Nejprve prosím, pane místopředsedo, abyste dal hlasovat o tom, že tento návrh zákona bude vrácen předkladateli k přepracování.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Ano, rozhodneme o návrhu na vrácení k dopracování.

Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 108 a ptám se, kdo je pro tento návrh, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Z přítomných 149 hlasovalo pro návrh 49, proti 92. Návrh nebyl přijat.

 

Prosím další návrh.

 

Poslankyně Miroslava Němcová: Dalším návrhem byl návrh na zamítnutí.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování číslo 109. Kdo je pro? Kdo je proti?

Z přítomných 150 pro návrh hlasovalo 47, proti 96. Návrh nebyl přijat.

 

Poslankyně Miroslava Němcová: V tomto případě můžeme hlasovat o třetím z návrhů, a to je o prodloužení projednávání ve výborech o dvacet dnů.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Pro pořádek, tak jak bývá zvykem, bych nejprve hlasoval o návrhu na přikázání a teprve poté o návrhu na případné prodloužení lhůty.

Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání rozpočtovému výboru. Ptám se, zda má někdo jiný návrh.

 

Poslankyně Miroslava Němcová: Ještě upozorním, pane místopředsedo, že paní poslankyně Horníková dávala návrh na přikázání k projednání výboru pro veřejnou správu.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Jiný návrh není.

 

Nejprve budeme hlasovat o rozpočtovém výboru.

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 110. Kdo je pro? Kdo je proti?

Z přítomných 151 hlasovalo pro 140, proti 7. Návrh byl přijat.

 

Zahájil jsem hlasování číslo 111 a ptám se, kdo je pro přikázat tento návrh také výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí. Kdo je proti?

Z přítomných 151 hlasovalo pro návrh 92, proti 31. Návrh byl přijat.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP