(16.00 hodin)

(pokračuje Klaus)

Někteří z vás si přejí odhlásit. Prosím tedy, abyste se znovu přihlásili svými identifikačními kartami. A předpokládám, že jsou všichni připraveni, a dám hlasovat.

 

Kdo je pro tento návrh, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 103 z přítomných 180 poslanců 101 pro, 54 proti. Návrh byl přijat. (Potlesk.)

 

Zahajuji tedy podrobnou rozpravu k tomuto návrhu zákona, do které se přihlásil pan poslanec Doktor.

 

Poslanec Michal Doktor: Pane předsedo, v souladu se svým vystoupením v průběhu obecné rozpravy podávám v podrobné rozpravě návrh na zamítnutí tisku 781.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Já si nejsem úplně jist, jestli je to v tomto případě možné, pane poslanče. Já myslím, že v této chvíli už je potřeba hlasovat ano či ne. Tady nevidím možnost zamítání. (Debaty v sále.) Já myslím, že si nemůže už teď v této chvíli, v této zvláštní proceduře, podle mého názoru, v této zvláštní proceduře to nemá žádnou cenu, protože se bude hlasovat ano či ne o tomto zákoně tak jako tak. To není žádné odlišné hlasování. Myslím, že nelze podat pozměňovací ani jiné návrhy, a proto je pouze podrobná rozprava.

Pan poslanec Doktor už vyčerpal. Táži se, kdo se další hlásí do rozpravy. Pan poslanec Exner. Ano.

 

Poslanec Václav Exner: Pane předsedo, já jsem návrh doprovodného usnesení přednesl v obecné rozpravě. Nebudu ho již celý číst, protože je ve stenozáznamu, ale přihlašuji se k němu i v rámci podrobné rozpravy.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Ano. Rozumím, že to je doprovodné usnesení. Táži se, kdo se dále hlásí. (Nikdo se nehlásí.) Dobře. Podrobnou rozpravu, ve které tedy nebyly navrženy žádné takové věci jako oprava dat účinnosti nebo jeho legislativně technické chyby. Žádný návrh tohoto typu nebyl vznesen, proto končím podrobnou rozpravu a přikročíme k hlasování o návrhu celého zákona.

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona o státním dluhopisovém programu k získání finančních prostředků na poskytnutí návratné finanční výpomoci ze státního rozpočtu ke krytí výplaty náhrad ze Zajišťovacího fondu družstevních záložen podle sněmovního tisku 781."

 

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 104 z přítomných 177 poslanců 103 hlasovalo pro, 55 hlasovalo proti. Návrh byl přijat. (Potlesk.)

 

Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas, a tím končím projednávání tohoto návrhu zákona.

 

Prosím vás, budeme dále projednávat bod 31 našeho programu.

 

Promiňte, ano, já jsem zapomněl na ono doprovodné usnesení. Prosím pana předsedu vlády, aby se v samé radosti posadil nicméně a vyslechl ještě a hlasoval o doprovodném usnesení. Pane předsedo vlády, prosím vás. (Potlesk.)

Pan zpravodaj přednese návrh doprovodného usnesení.

 

Poslanec Martin Kocourek: Návrh kolegy Exnera na doprovodné usnesení, o kterém žádá hlasovat jako o celku, protože jinak to podle něj nedává smysl, po částech. Přečtu:

Poslanecká sněmovna žádá vládu, aby na základě odpovědnosti státních institucí za nekvalifikované provádění dohledu, kontroly a výkonu nucené správy nad družstevními záložnami:

1. vyvodila závěry k odstranění nedostatků a k účasti státu na úhradě škod, které tím vznikly řadovým členům těchto záložen;

2. v krátké době navrhla řešení obsahující možné zvýšení náhrad členům nad rámec povinnosti vyplývající z pravidel činnosti zajišťovacího fondu.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Dobře. Já bych poděkoval panu zpravodaji. Doufám, že všichni slyšeli návrh doprovodného usnesení a že je možné o něm dát hlasovat.

 

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 105 z přítomných 178 poslanců 28 pro, 34 proti. Návrh nebyl přijat.

 

Já se omlouvám, že jsem o tom nedal hlasovat hned.

 

Prosím vás, mýlil jsem se v tom, že budeme projednávat bod 31. My jsme přerušili a odročili projednávání bodu 28, kdy pan poslanec Vymětal požádal, abychom projednávali tento bod dále, až bude přítomen ministr Lachnit a ministr Mertlík, což se teď stalo, ale zatím se hlásí pan poslanec Krása. Prosím.

 

Poslanec Václav Krása: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, dovolte, abych přednesl procedurální návrh. Navrhuji z technických důvodů přeřadit bod 32 našeho programu, tj. návrh poslanců Václava Krásy a dalších, sněmovní tisk 733, na zítřejší den jako první bod zítřejšího programu.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Pane poslanče, já tady právě sleduji, že jsme určili první bod po 10. hodině, bod č. 37, a vy byste chtěl, aby první bod v 9 hodin byl bod 32 schváleného pořadu. Ano? (Poslanec Krása souhlasí.) Já to beru jako návrh, o kterém dám neprodleně hlasovat.

Kdo je pro tento návrh, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku.

Souhlasím, že mezitím odešla řada poslanců. Čili já jsem je odhlásil. Prosím, abyste se znova přihlásili. A dávám znovu hlasovat o návrhu pana poslance Krásy o zařazení bodu 32 schváleného pořadu na zítřek 9.00 hod. ráno.

 

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomu návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 107 z přítomných 144 poslanců 79 bylo pro 33 proti. Návrh byl přijat.

 

A nyní se teda vracíme k bodu 28.

 

(28.
Návrh poslanců Pavla Svobody, Cyrila Svobody, Vladimíra Doležala, Pavla Němce
a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření
a státní podpoře stavebního spoření a o doplnění zákona č. 586/1992 Sb.,
o daních z příjmů, ve znění zákona č. 35/1993 Sb.,
se změnami a doplňky provedenými zákonem č. 83/1995 Sb.
/sněmovní tisk 724/ - prvé čtení)

 

Po panu poslanci Vymětalovi byl přihlášen pan poslanec Pilip. Prosím, pane poslanče. Prosím nicméně současně i o to, aby se posadil pan poslanec Svoboda za navrhovatele a paní poslankyně Němcová jako zpravodajka ke stolku zpravodajů.

Slovo má pan ministr Pilip. Ne, pan exministr. Ještě ne ministr Pilip. Prosím. Omlouvám se.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP