(16.30 hodin)

(pokračuje Langer)

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 115 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

Z přítomných 132 pro návrh 121, proti jeden. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Děkuji vám, kolegové. Je 16.31 hod. Před blokem ústních interpelací na členy vlády přistoupíme ještě k projednávání bodu

 

33.
Návrh poslanců Václava Krásy, Cyrila Svobody a dalších
na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování
v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 745/ - prvé čtení/

 

Návrh jsme obdrželi jako sněmovní tisk 745, stanovisko vlády k němu jako sněmovní tisk 745/1. Prosím, aby uvedený návrh za navrhovatele uvedl poslanec Václav Krása.

 

Poslanec Václav Krása: Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi, abych vám předložil k posouzení návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů, jak ho máte uvedený v tisku 745.

Sedmého července t. r. schválila Poslanecká sněmovna novelu zákona o politických stranách a hnutích, ve které je i změna odst. 4 § 20. Tato změna znamená, že napříště by nárok na stálý státní příspěvek měly pouze ty politické subjekty, které získaly zastoupení v Poslanecké sněmovně. Předkladatelé návrhu zákona se domnívají, že uvedená změna zákona potlačuje soutěž politických subjektů a společně s nedávno přijatou novelou zákona č. 247/95 Sb., o volbách do Parlamentu ČR, prakticky znemožňuje rovnou soutěž ucházet se o přízeň voličů i takovým politickým subjektům, které mají 3% a vyšší podporu voličů.

Předkladatelé návrhu zákona se domnívají, že současný zákon č. 424/91 Sb., o sdružování v politických stranách a hnutích, nepřiměřeně zužuje soutěž politických subjektů a z dlouhodobého hlediska je toto zúžení nepřijatelné a chybné.

Předložená drobná novela zákona vrací úpravu § 20 odst. 4 do stavu, který platil před platností zákona č. 340, který právě kodifikoval toto diskriminační opatření vůči menším stranám. Pokud Poslanecká sněmovna přijme předložený návrh zákona, bude napříště platit, že nárok na příspěvek budou mít i politické subjekty, které ve volbách do Poslanecké sněmovny získají 3 % a více voličských hlasů.

Vláda České republiky projednala tento návrh zákona a vyslovila s ním nesouhlas, protože se neztotožňuje s názorem předkladatelů, že stávající úprava zákona č. 424/91 Sb. vede k potlačování soutěže politických stran.

Dámy a pánové, předkladatelé návrhu zákona jsou přesvědčeni, že každé silové zasahování do soutěže, tím více do soutěže politických sil, je škodlivé a může mít dopad na politickou situaci a na politickou kulturu v této zemi. Proto věřím, že propustíte předložený návrh zákona do druhého čtení. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro první čtení poslanec Marek Benda.

 

Poslanec Marek Benda: Vážený pane místopředsedo, vážení členové vlády, dámy a pánové, pan navrhovatel tady zevrubně uvedl návrh zákona i stanovisko vlády, která s ním vyslovila nesouhlas. Chtěl bych jen upozornit, že se jedná o změnu, kterou jsme projednávali na jaře t. r. v poslední novele zákona o politických stranách, o které bylo diskutováno na půdě výboru i tady v Poslanecké sněmovně. Díky této navržené změně pak byl návrh zákona vrácen prezidentem republiky a tato sněmovna přehlasovala veto prezidenta republiky, které bylo odůvodněno právě a výlučně touto pasáží.

Já se přiznám, že mi celý návrh připadá trochu lacině proprezidentský, mohu-li to takovým způsobem nazvat, jako trochu laciná snaha vyhovět prezidentskému vetu. Já se neztotožňuji s názorem předkladatelů, že je třeba tento problém řešit. Domnívám se, že je správné řešení, které bylo diskutováno na půdě výboru a které bylo zvoleno v tom smyslu, že pokud politická strana v jedněch volbách nepřekročí onu hranici nezbytnou pro vstup do Parlamentu, pak má nárok na státní příspěvek, a pokud by se tak stalo v opakovaných volbách po sobě, že tento nárok ztrácí. Není nutné ze státního rozpočtu živit politickou stranu, které se nikoliv jednou krátkodobě stane, že neprojde do Poslanecké sněmovny, ale která žije zcela z hlediska nejvyšší politiky mimo politický život. Proto pak se domnívám, že by bylo nejlépe, abychom tento návrh zákona sprovodili ze světa již v prvním čtení, protože si myslím, že byl dostatečně široce diskutován a že byl v této sněmovně již opakovaně v tomto roce i právě při onom vrácení prezidentem republiky posouzen, a to negativním způsobem.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane kolego. Otevírám obecnou rozpravu, do které se přihlásil pan kolega Cyril Svoboda.

 

Poslanec Cyril Svoboda: Vážený pane místopředsedo, vážená vládo, kolegyně a kolegové, já si naopak myslím, že je správné, abychom tento návrh zákona podpořili. Je to přece poctivý signál, který vydáváme, totiž že se otevíráme soutěži politických stran. Náš volební systém je založen na dobrovolném vzniku a soutěži politických stran.

Návrh, který předkládáme, je na samé hranici toho, co rozhodl svým nálezem Ústavní soud. Ústavní soud se zabýval právě touto hranicí 3 % a dokonce ji sám považoval za diskriminující. Já si myslím, že sněmovna může svým rozhodnutím tuto hranici 3 % držet. Avšak vázat stálý příspěvek na to, že strana v dalších volbách získá více než 2 %, je podle mne diskriminující faktor.

Polemizuji tady s tím, co řekl pan kolega Benda, protože když jsme hlasovali o prezidentském vetu, tak jsme byli před trochu jiným problémem, protože jestliže prezident využije svého práva suspenzivního veta, hlasuje se o zákonu jako celku, a tam jsme měli šanci buď vše, nebo nic. Myslím, že sněmovna dobře ví, že novela zákona o politických stranách přinesla velmi mnoho pozitivního a my bychom byli před volbou buď všechno zrušit a začít znovu, nebo najít jiné řešení.

Proto si myslím, že je dobré uznat tento moment a říci společnosti, že jsme pro to, aby vznikaly politické strany, aby mohly soutěžit. Já si myslím, že tato věc nezatíží státní rozpočet, protože politických stran, které mají 3 %, mnoho není. Já si myslím, že to je projev velkorysosti, a z toho důvodu se domnívám, že bychom se takto měli zachovat.

Mám totiž dojem, že společnost nás vidí jako čím dále tím více uzavřenější okruh lidí. Vidí nás jako politické strany v Poslanecké sněmovně, které jsou zahleděny samy do sebe a které nevidí svět za našimi hranicemi.

Prosím o velkorysost. Já si myslím, že tento zákon si zasluhuje naši podporu. Je to pozitivní signál do naší společnosti, je to zákon zcela v souladu s principy našeho ústavního pořádku, takže doufám, že jej podpoříte a že tento zákon bude schválen. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane kolego. Slovo má pan poslanec Marek Benda.

 

Poslanec Marek Benda: Vážený pane místopředsedo, vážení členové vlády, dámy a pánové, přihlásil jsem se ještě jednou, abych mohl zopakovat svůj návrh na zamítnutí, a pokusím se ho stručně odůvodnit.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP