(16.20 hodin)

Poslanec Karel Vymětal: Děkuji za slovo. Vážená paní předsedající, vážení členové vlády, dámy a pánové, předložená novela svým zaměřením je podle mého názoru naprosto v pořádku. Věci, které je třeba urychleně řešit, jsou řešeny. Já bych se věnoval ve svém vystoupení pouze problematice kolaudačního řízení, to znamená § 78 a § 80.

Myslím, že je naprosto správné, že se k účastníkům kolaudačního řízení přidávají vlastníci pozemků, jak o tom bylo hovořeno panem předkladatelem i paní zpravodajkou. Je v tom ale jeden problém. Pan navrhovatel v bodě 7 předložené novely navrhuje, aby v případě řízení s více než 25 účastníky se oznámení o zahájení kolaudačního řízení doručilo účastníkům řízení veřejnou vyhláškou. Myslím, že to je problém, který je třeba dořešit a dotáhnout. Kdyby to zůstalo v platnosti a bylo to schváleno tak, jak je to předloženo, tak by se mohlo docela dobře stát, že vlastník pozemku, který bydlí v Chebu, by se měl o kolaudaci stavby v Olomouci dozvědět veřejnou vyhláškou, vyvěšenou v Olomouci - dejme tomu, že jde o liniovou stavbu. Neměl by šanci. Tito vlastníci by byli diskriminováni proti ostatním vlastníkům, kteří jsou v místě stavby. Proto se domnívám, že toto ustanovení je třeba změnit tak, aby všichni účastníci řízení byli na stejné úrovni a měli stejné právo účastnit se kolaudačního řízení.

Proto jsem toho názoru, že bez ohledu na to, jestli počet účastníků bude do 25, nebo nad 25, by stavební úřad měl všechny známé účastníky řízení a vlastníky pozemků obeslat písemně, a ti, kteří mu nejsou známi, což je možné, to je třeba připustit, by s řízením byli seznámeni veřejnou vyhláškou na úřední desce. Pak by bylo v pořádku, že všichni, kteří jsou známi, by věděli, že řízení probíhá, byli by obesláni, a ti, co nejsou známi, by byli řešeni veřejnou vyhláškou, aby se řízení nenatahovalo do nekonečna.

Kvůli této diskriminaci je mi líto, že není možné, abychom tento zákon v prvním čtení schválili. Nepředkládám to jako námitku, protože na to nemám právo. Jenom to vysvětluji Poslanecké sněmovně, aby to vzala v úvahu. Myslím si totiž, že státní úředníci jsou povinni kmitat kolem občana, nikoliv aby občan se velice pracně domáhal svých práv u státních úřadů.

Já si myslím, že to je řešitelné tak, abychom stihli termín, protože chápu, že je v čase "napnelismus". Na rozdíl od minulého zákona, který jsme projednávali, bych navrhl - konzultoval jsem to s panem navrhovatelem a  on by s tím souhlasil -, aby lhůta pro projednávání ve výborech byla zkrácena o 30 dnů, a tím bychom na příští schůzi mohli dokončit schválení celého zákona. Je to řešitelné velice jednoduchým pozměňovacím návrhem, který mám připravený.

Vzhledem k tomu, že předpokládám, že organizační výbor navrhuje přikázat projednání výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí, navrhl bych v této souvislosti, aby tento tisk byl přikázán také hospodářskému výboru, který stavební zákon vždy projednával, a tam bychom také tuto velice jednoduchou a praktickou úpravu mohli projednat.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji panu poslanci Vymětalovi a prosím jako dalšího přihlášeného poslance Miroslava Beneše.

 

Poslanec Miroslav Beneš: Pane předsedo, členové vlády, dámy a pánové, předkládá se nám návrh novely stavebního zákona a předkládá se nám tak, abychom provedli první čtení podle § 90 odst. 2. Návrh řeší celkem čtyři věci, přičemž dvě jsou podle mého názoru bezproblémové, není u nich žádná zásadní neshoda, ale dvě další vyžadují diskusi. Po dohodě s kolegy z klubu Unie svobody a KDU-ČSL vznáším jménem tří poslaneckých klubů veto tomuto zrychlenému projednávání. Abych prokázal dobrou vůli a možnost rychlého řešení, tak současně navrhuji, po dohodě s předkladatelem, zkrácené projednávání o 30 dnů. Současně prosím, aby návrh mohl být projednán i ve výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Táži se, kdo další se hlásí do obecné rozpravy. Nikdo. Obecnou rozpravu končím.

Rozumím, že bylo vetováno ono zkrácené projednávání. Teď nezbývá, než zahájit podrobnou rozpravu? Ne. Když ne, tak budeme hlasovat pouze o přikázání a o zkrácení lhůty.

Vážení kolegové, je nás tady strašně málo. Odhlašuji vás a prosím, abyste se znovu přihlásili.

 

Dám hlasovat o tom, aby předložený návrh byl přikázán k projednání výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí.

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 93 z přítomných 100 poslanců hlasovalo 98 pro, nikdo proti. Návrh byl přijat.

 

Nyní budeme hlasovat o návrhu pana poslance Beneše zkrátit lhůtu k projednávání o 30 dní. (Zaznívají námitky ze sálu.) Promiňte, pane poslanče, my jsme si předávali řízení schůze a já jsem nebyl informován.

 

Poslanec Karel Vymětal: Děkuji za slovo. Já bych jen zopakoval, že jsem navrhoval přikázat projednání ještě hospodářskému výboru a jako první jsem navrhoval zkrácené projednávání o 30 dnů, k čemuž se pan kolega Beneš připojil.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji.

Takže nyní dám hlasovat o přikázání hospodářskému výboru.

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 94 ze 102 přítomných hlasovalo 78 pro, 20 proti. I tento návrh byl přijat.

 

Nyní budeme hlasovat o návrhu pana poslance Vymětala, ke kterému se připojil pan poslanec Beneš, na zkrácení projednávání o 30 dní.

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 95 z přítomných 105 poslanců hlasovalo 97 pro, 5 proti. Návrh byl přijat.

 

Děkuji. Tím jsme ukončili projednávání tohoto bodu dnešního jednání. Děkuji panu předkladateli i paní zpravodajce.

 

Přistupujeme k bodu

 

39.
Vládní návrh zákona o zvláštní ochraně svědka a dalších osob
v souvislosti s trestním řízením
/sněmovní tisk 697/ - prvé čtení

 

***
Přihlásit/registrovat se do ISP