(15.30 hodin)

(pokračuje Vlčková)

Z poznatků praxe vyplývá, že správní princip chráněného nájmu vyvažující zájmy a práva pronajímatelů i nájemců stojí a popř. padá na zmíněné existenci objektivní soudní kontroly. Bez této soudní kontroly by se evidentně princip chráněného nájmu stal naprosto bezcenným pronajímatelem nájemce a bez toho by se stal nájemce jen hříčkou v rukou pronajímatele prakticky bezprávní subjekt. Relativní rovnováha mezi smluvními stranami nájmu by trvale zanikla, a to ve prospěch pronajímatele.

Navrženou novelou je aktuálně ohrožen princip chráněného nájmu a současně jsou ohroženy i zájmy a práva statisíců nájemců nedružstevních bytů. Přijetím novely by také došlo ke zdražení nájemního bydlení.

Vzhledem k uvedeným důvodům navrhuji zamítnutí předloženého poslaneckého návrhu. Děkuji za pozornost a za podporu.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji paní poslankyni Vlčkové. Hlásí se dále někdo do obecné rozpravy? Pan poslanec Jalůvka.

 

Poslanec Josef Jalůvka: Děkuji. Vážená paní předsedající, kolegyně a kolegové, ve stanovisku vlády je této novele vytýkáno, že je koncipována především jako ochrana vlastníků bytových domů. Já bych naopak tento přístup při současné podobě právní úpravy nájmu bytů vítal, protože je jednoznačně nevyvážená. Tím, jakým způsobem zvýhodňuje postavení nájemců, podle mého názoru přispívá skutečně k negativním jevům v bytové oblasti, jako je vysoká zadluženost na nájemném nebo spekulativní jednání nájemců při uplatňování práva na přechod nájmu bytu apod.

Krátce bych se nyní pozastavil nad navrhovaným usnesením § 711. Nejčastějšími důvody pro výpověď z nájmu bytu jsou v praxi uplatňovány důvody, které bych označil jako sankční, tj. důvody spočívající v porušování povinností nájemce. Možná bych sem zařadil i případy, kdy nájemce byt bez vážného důvodu neužívá nebo má bytů více. Opravdu nevím, proč je podle názoru vlády více adekvátní, když břímě podání žaloby a úhrady soudních poplatků musí nést vlastníci. Jsem přesvědčen, že právě tato navrhovaná výměna rolí přispěje k odpovědnějšímu jednání nájemců a nepochybně sníží počet soudních sporů.

Přestože navržená novela neřeší všechny problémy, budu návrh zákona podporovat. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Jalůvkovi. Hlásí se dále někdo do obecné rozpravy? Není tomu tak, končím obecnou rozpravu.

Ptám se pana navrhovatele, zda si přeje přednést závěrečné slovo. Pan poslanec Svoboda si nepřeje přednést závěrečné slovo. Prosím tedy pana zpravodaje.

Na návrh z pléna vás všechny odhlašuji.

 

Poslanec Stanislav Křeček: Vážená paní předsedající, kolegyně a kolegové, velmi bych doporučoval, aby se všichni, kteří hodlají - a to jsme všichni - hlasovat o této problematice a dávat pozměňovací návrhy, alespoň okrajově seznámili s problematikou, protože jde skutečně o vážné věci. To není věc okrajová, ale věc velice vážná, která se dotýká prakticky velkého procenta lidí, prakticky každého z nás. Z některých vystoupení jsme bohužel museli konstatovat, že ti, kteří vystupují, neznají problematiku, nevědí, jaká je úprava nájmů. A to už vůbec nemluvím o problematice nájemního práva v Evropě a v Evropské unii. Podle mezinárodních dohod je bydlení sociální právo. To není smluvní záležitost. Je to sociální právo. Přečtěte si prosím nález Ústavního soudu, kterým byla zrušena vyhláška 176/1993, kde jednoznačně Ústavní soud stanovil, že chráněný nájem je jedním ze sociálních práv a že je povinností státu zajistit ochranu nájemního práva nájemců. Velmi bych prosil, abychom mluvili alespoň s minimální znalostí věci. Teprve potom můžeme samozřejmě se k nějakým rozumným koncům dobrat.

Už dnes můžeme konstatovat, že tento poslanecký návrh otevřel velkou problematiku - píchl do vosího hnízda, jak říkají prostí lidé, otevřel Pandořinu skřínku, jak říkáme my vzdělanci - a já bych byl velmi rád, kdybychom si uvědomili, že Pandořina je skřínka, na jejímž dně zůstala nenávist, nejhorší lidské pudy. Myslím, že bychom měli zvážit návrhy tohoto směru také s ohledem na sociální situaci, ve které se naši lidé nacházejí - že smluvní volnost je krásná věc, ale smluvní volnost za současné situace bydlení je něco, co je příliš teoretické, než abychom si s tím mohli vážně zahrávat. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pane zpravodaji, prosím, zrekapitulujte ještě návrhy, o kterých budeme hlasovat.

 

Poslanec Stanislav Křeček: Já jsem se chtěl, paní předsedající, dotázat, zda je navrhováno, aby tento návrh projednal ústavně právní výbor. Doufám, že je tomu tak.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pane zpravodaji, pokud si dobře vzpomínám, paní poslankyně Vlčková navrhla zamítnutí předloženého návrhu. Myslím, že jiný obdobný návrh nepadl, takže nejdříve se budeme zabývat tímto návrhem, poté návrhem na přikázání.

 

Poslanec Stanislav Křeček: Ano. Ještě byl návrh na prodloužení lhůty, ale především padl návrh na zamítnutí.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: A návrh na projednání v ústavně právním výboru navrhl předseda Poslanecké sněmovny svým rozhodnutím.

 

Poslanec Stanislav Křeček: Takže nejprve hlasujeme o zamítnutí tohoto návrhu.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: O návrhu na zamítnutí rozhodneme v hlasování pořadové číslo 81, které zahajuji. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 81 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 169 vyslovilo 85 a 82 bylo proti.

 

Chvíli počkám, abychom si nevytvořili problémy s výsledky hlasování.

Pan poslanec Mareš se hlásí.

 

Poslanec Petr Mareš: Paní předsedající, kolegyně a kolegové, musím bohužel zpochybnit hlasování. Chtěl jsem se přihlásit z jednoho hlasovacího přístroje na druhý a nepodařilo se mi ho včas spustit. Oba dva - ten, který jsem vypnul, i ten, který jsem se pokusil zapnout - zůstaly vypnuty. Takže jsem nehlasoval, přestože jsem byl přítomen a hlasovat jsem chtěl.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Dám tedy hlasovat o procedurální námitce proti tomuto hlasování.

 

V hlasování pořadové číslo 82 rozhodneme o procedurální námitce pana poslance Mareše.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 82 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 173 vyslovilo 112 a 26 bylo proti.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP