(10.00 hodin)

(pokračuje Volák)

Osobně se domnívám, že bychom měli využít této příležitosti a pokusit se udělat alespoň část důchodové reformy, to znamená první krok k tomu, abychom nastolili něco, čemu pracovně říkám pružný odchod do důchodu. Měli bychom sankce za předčasný odchod postavit na úroveň odměny za pozdější odchod, to znamená zvýšit na 6 % ročně vzhledem k procentní části důchodu, měli bychom posunout povinnou délku pojištění z 25 na 35 let a těchto 35 odpracovaných let stanovit jako jedinou podmínku pro odchod do důchodu, měli bychom velmi pomalu, ale přesto účinně urychlit zvyšování administrativního věku do důchodu a zároveň bychom se měli pokusit zvýšit spravedlnost důchodového systému.

Pokud rozhodující část pozměňovacích návrhů, které podám ve druhém čtení a které jsem teď obecně vyjmenoval, nebude přijata, tak Unie svobody v závěrečném hlasování bude hlasovat proti přijetí tohoto zákona, protože je nesmyslný.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Pátrám po další přihlášce, žádnou nevidím. Obecnou rozpravu končím.

Dávám možnost vystoupit se závěrečným slovem navrhovateli, zpravodajce. Navrhovatel nejeví zájem, a proto se budeme zabývat návrhem na přikázání, neboť jsem přesvědčen, že návrh na vrácení ani na zamítnutí nepadl. Padl? Já ty komunisty pořád přehlížím. Omlouvám se. Velká chyba. Návrh na zamítnutí? Prosím paní zpravodajku, aby přesně specifikovala návrh, který předložil pan kolega Štrait.

 

Poslankyně Ludmila Müllerová: Vážený pane předsedající, pan poslanec Štrait předložil návrh na zamítnutí zákona v prvním čtení této novely a posléze - a nevím, jestli to bylo míněno jako podmíněný návrh - odročit do doby, než bude projednávána důchodová reforma v Poslanecké sněmovně.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Rozumím tomu úmyslu, ale bojím se, že je těžko uchopitelný, protože si nedokážu představit bod programu na jednání schůze nazvaný "důchodová reforma". Prosil bych pana poslance Štraita, jestli by mohl svůj návrh na odročení více specifikovat, více konkretizovat, neboť se domnívám jako laik, že problematika důchodové reformy není problematikou jediného zákona, a tudíž je těžké odhadnout konkrétní termín, dokdy by měl být návrh odročen.

 

Poslanec Jaroslav Štrait: Ano, toho jsem si vědom. Dával jsem ho jako alternativní záležitost, to znamená hlasovat teď o zamítnutí zákona a v případě neschválení alternativně odložit do doby, než bude projednávána důchodová reforma jako celek, což není tak vzdálená doba podle mého soudu.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Nechci předjímat výsledek hlasování o zamítnutí, ale kdyby náhodou prošlo, tak se pořád dostáváme ke stejnému problému, a to je stanovení konkrétního termínu, dokdy odročení. Prosím pana předsedu Filipa, aby se pokusil návrh konkretizovat, neboť ho musím poté prohlásit za nehlasovatelný.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Děkuji. Pane předsedající, paní a pánové, poměrně složitým způsobem jsme zvolili komisi pro důchodovou reformu a jsem přesvědčen, že tato komise bude mít nějaký výstup. Lhůta je dána tím, kdy tato komise skončí svoji práci, a pak by předložila návrh k projednání v této komisi, a s touto zprávou komise by se pokračovalo na novele tohoto zákona.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Dobře. Dejme návrh do doby předložení zprávy komise Poslanecké sněmovny pro důchodovou reformu. Stejně věřím, že se k tomu nedostaneme, ale pro pořádek jsme to tak učinit museli.

 

V tuto chvíli, kolegové, máme před sebou hlasování o zamítnutí předloženého návrhu zákona.

Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 58. Kdo je pro tento návrh, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Z přítomných 168 pro hlasovalo 26, proti 134. Návrh nebyl přijat.

 

Nyní návrh na odročení do doby předložení zprávy komise Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky pro důchodovou reformu.

Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 59. Kdo je pro? Kdo je proti?

Z přítomných 170 pro hlasovalo 30, proti 127. Návrh nebyl přijat.

 

Budeme se zabývat návrhem na přikázání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro sociální politiku a zdravotnictví. Má někdo jiný návrh? Jiný návrh není. Přistoupíme k hlasování.

 

Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 60. Kdo je pro tento návrh na přikázání? Kdo je proti?

Z přítomných 170 pro návrh 159, proti 3. Konstatuji, že tento návrh jsme přikázali výboru pro sociální politiku a zdravotnictví.

 

Končím projednávání tohoto bodu. Děkuji paní zpravodajce, panu ministrovi.

 

Přistoupíme k dalšímu bodu, kterým je bod číslo

 

22.
Návrh poslanců Václava Krásy a Milana Zuny na vydání zákona, kterým se mění zákon
č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 634/ - prvé čtení

 

Stanovisko vlády jsme obdrželi jako sněmovní tisk 634/1. Prosím, aby se slova ujal poslanec Václav Krása a předložený návrh uvedl.

 

Poslanec Václav Krása: Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, dámy a pánové, dovolte mi, abych velmi stručně uvedl návrh zákona, který se mění zákon ČNR č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů.

Poslanecká sněmovna schválila dne 16. května letošního roku zákon č. 147/2000 Sb., o okresních úřadech, kterým město Sázava bylo převedeno pod okres Benešov. Z tohoto důvodu předkladatelé zákona navrhují, aby zároveň město Sázava spadalo pod pravomoc Finančního úřadu v Benešově. Je to zároveň i na žádost místních podnikatelů a občanů této obce.

Já se domnívám, že na úvod stačí tuto velmi stručnou novelu takto odůvodnit. V otevřené obecné rozpravě si dovolím navrhnout zkrácení lhůty po projednání. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení poslanec Radim Chytka.

 

Poslanec Radim Chytka: Vážený pane místopředsedo, vážené dámy a pánové, předložená novela zákona, tak jak ji právě před chvílí odůvodnil navrhovatel, je tak jednoduchá, jasná a logická, že jsem ji pochopil i já, a doporučuji ji proto sněmovně propustit do druhého čtení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Toto byl výjimečný okamžik upřímnosti poslance. Otevírám obecnou rozpravu, do které nemám přihlášku. Hlásí se pan kolega Krása.

 

Poslanec Václav Krása: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, dovoluji si navrhnout zkrátit lhůtu po projednání o 30 dní podle § 91 odst. 2 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. Odůvodňuji to tím, že se navrhuje platnost zákona od 1. ledna příštího roku a zkrácením lhůty o 30 dní by se návrh zákona mohl projednat včas. Děkuji.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP