(9.20 hodin)

(pokračuje Beneš)

Prosím, aby během projednávání ve druhém čtení bylo zváženo ne poslanci, ale především vládou, kdo tuto funkci bude vykonávat. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče, za velmi zásadní projev a poznámku. Prosím pana zpravodaje.

 

Poslanec Karel Sehoř: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, souhlasím s kolegou Frankem v tom, že tento zákon je předložen velmi opožděně. Druhá věc ovšem je, že návrh tohoto zákona byl začátkem roku k dispozici a vláda ho předkládala do sněmovny s půlročním zpožděním. Jde o to, zda je toto dostatečný důvod pro to, abychom odkládali účinnost všech tří zákonů, jak o nich bylo hovořeno.

V tomto okamžiku, když je návrh zákona k dispozici, měly by být k dispozici i všechny vyhlášky. Jsme si samozřejmě vědomi toho, že existují problémy s konkrétním převodem. Jde o to, zda je termín stihnutelný, zda je na druhé straně potřeba, aby odložení účinnosti bylo až o rok.

Další věc, kterou do toho vložil pan poslanec Beneš, je smysl dočasného převádění na okresy. V tomto okamžiku si myslím, že by se měla Poslanecká sněmovna snažit, aby převod kompetencí, pokud je systematicky správný, byl uskutečněn co nejrychleji. Proto v tomto okamžiku navrhuji, aby sněmovna přijala usnesení o zkrácení projednávání tohoto zákona o 20 dnů. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Kdo se další hlásí do obecné rozpravy? Žádnou přihlášku nevidím, obecnou rozpravu končím.

Nezazněl návrh ani na vrácení, ani na zamítnutí. Budeme se tedy zabývat návrhem na přikázání. Prosím všechny, kteří se hodlají účastnit hlasování, aby se dostavili do sněmovny.

Předseda Poslanecké sněmovny svým rozhodnutím přikázal předložený návrh k projednání hospodářskému výboru. Má někdo jiný návrh? Nemá. Přistoupíme k hlasování.

 

Zahájil jsem hlasování číslo 54. Kdo je pro tento návrh na přikázání? Kdo je proti?

Z přítomných 138 pro návrh 121, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Nyní se budeme zabývat návrhem na zkrácení lhůty k projednávání o 20 dnů.

Zahájil jsem hlasování číslo 55. Kdo je pro? Kdo je proti?

Z přítomných 144 pro 122, proti 3. Návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že návrh byl přikázán k projednání hospodářskému výboru a lhůta k projednání byla zkrácena o 20 dnů.

O slovo požádal předseda poslaneckého klubu ČSSD kolega Škromach.

 

Poslanec Zdeněk Škromach: Vážený pane přesedající, vážené dámy a pánové, měl bych návrh na přesunutí bodu, který je pod bodem č. 16, sněmovní tisk 700 - lázeňský zákon. Při projednávání na minulé schůzi byl tento zákon odsunut z toho důvodu, aby byl projednáván po projednání návrhu zákona o vodách, který byl přesunut na středu 25. 10. jako 4. bod. Je tam pevně zařazen jako 5. bod vládní návrh zákona o zeměměřictví. Navrhuji, aby bod č. 16 byl přesunut až za tyto dva body pevně na 25. 10. jako 6. bod k projednání.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zazněl návrh přesunout stávající bod 16, což je sněmovní tisk 700 - lázeňský zákon na středu 25. 10. jako 6. bod našeho pořadu za vodní zákon a za zákon zeměměřický. Toto je procedurální návrh, o kterém bychom měli rozhodnout hlasováním bez rozpravy.

 

Zahajuji hlasování s pořadovým číslem 56. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti?

Z přítomných 147 pro hlasovalo 132, proti nikdo. Návrh byl přijat. Konstatuji, že jsme tento návrh přesunuli na středu 25. října.

 

Z logiky věci plyne, že se nyní budeme zabývat bodem č. 18, kterým je

 

18.
Vládní návrh zákona o navrácení nezákonně vyvezených kulturních statků
/sněmovní tisk 701/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

 

Upozorňuji, že je navrženo, abychom s návrhem zákona vyslovili souhlas již v prvním čtení.

Z pověření vlády předložený návrh uvede ministr kultury Pavel Dostál. Prosím.

 

Ministr kultury ČR Pavel Dostál: Vážený pane předsedo, pane předsedající, dámy a pánové, předloženým návrhem zákona je pouze technicky a administrativně transformovaná směrnice Evropského hospodářského společenství č. 93 z 15. března 1993 o navrácení kulturních statků neoprávněně vyvezených z členských států Evropské unie, a to ve znění pozdější novely 96 evropské směrnice. Tato směrnice znamená konečně - zdůrazňuji konečně - začátek spolupráce v oblasti ochrany kulturních statků jednotlivých členských států v rámci společného Evropského hospodářského prostoru s volným pohybem zboží.

Princip volného pohybu zboží lze omezit mimo jiné i z důvodu veřejného zájmu na ochraně národních kulturních statků, jež mají uměleckou, historickou nebo archeologickou hodnotu, ovšem pouze za předpokladu, že takové statky budou jako součást tzv. národního pokladu chráněny právními předpisy jednotlivých států. Předmětem předloženého navrhovaného zákona je tedy stanovení postupů umožňujících členským státům nebo České republice navrácení kulturních statků zpět na jejich území, pokud byly nezákonně vyvezeny.

Norma v prvé řadě definuje základní pojmy, zejména co je to kulturní statek, co je to národní kulturní poklad České republiky, co je to nezákonně vyvezený kulturní statek apod. Stanoví ústřední odpovědné orgány a rozsah jejich působnosti, upravuje postup při uplatňování nároků na navrácení nezákonně vyvezených kulturních statků jak v případech, kdy je Česká republika žádajícím státem, ale rovněž tak v případech, kdy je státem dožádaným, tedy kdy jiný stát Evropské unie žádá po České republice navrácení kulturního statku.

V souladu se směrnicí zakotvuje lhůty pro uplatnění nároků na navrácení nezákonně vyvezených kulturných statků v délce 30 let, nebo 75 let, jde-li o kulturní statky, které jsou součástí veřejných sbírek muzeí, knihoven nebo archivů nebo inventářů církevních institucí.

Myslím teď to nejdůležitější - v zájmu zajištění reciprocity se zákon bude vztahovat na takové kulturní statky, které byly nezákonně vyvezeny po 31. prosinci 1992.

To je zcela základní informace o zákonu. Prosím vás o jeho podporu. Děkuji vám za pozornost.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP