Pokračování schůze Poslanecké sněmovny
18. října 2000 v 9.01 hodin

Přítomno: 180 poslanců

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, členové vlády, zahajuji druhý jednací den 28. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám. Prosím, abyste se přihlásili svými identifikačními kartami, případně mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty.

Sděluji, že o omluvení své neúčasti na dnešním jednání požádali tito poslanci: Petr Bendl - rekonvalescence po úrazu, Paulík Vladimír - rehabilitace po operaci, Payne Jiří - zahraniční služební cesta, Kohlíček Jaromír - dlouhodobě plánované lékařské vyšetření, Koháček Petr - dnes odpoledne z osobních důvodů. Dále zde máme tři turisty, pana poslance Milana Ekerta, poslankyni Veroniku Nedvědovou a poslance Pavla Peška - všichni na jednání Meziparlamentní unie v Jakartě.

Z vlády se omlouvá na dnešní den odpoledne a na zítřek pan ministr zemědělství Jan Fencl - účast na jednání CEFTA v Polsku, pan ministr Jan Kavan na dnešní den - konzultace s panem Verheugenem v Bruselu a pan ministr Miloš Kužvart z důvodu dlouhodobě plánované zahraniční cesty.

Dnes budeme pokračovat v projednávání návrhu v prvním čtení - zahájíme bodem 13, potom budou následovat body 16, 18, 20 a další podle schváleného pořadu schůze.

 

Prvním bodem dnešního jednání je bod

 

13.
Vládní návrh zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích
/sněmovní tisk 666/ - prvé čtení

 

Z pověření vlády předložený návrh uvede ministr dopravy a spojů pan Jaromír Schling. Prosím, pane ministře, ujměte se slova.

 

Ministr dopravy a spojů ČR Jaromír Schling: Pane předsedající, dámy a pánové, předkládám Poslanecké sněmovně k projednání v prvním čtení návrh nové právní úpravy podmínek provozu vozidel na pozemních komunikacích. Je to po předchozích dvou zákonech, které se týkaly jednak pravidel provozu a jednak získávání oprávnění k řízení motorových vozidel, již třetí právní předpis, kterým se završují úkoly vyplývající z usnesení vlády č. 338/95 na dlouhodobé posuny výkonů státní správy k občanům a převedení některých správních agend Ministerstva vnitra a útvarů Policie ČR na Ministerstvo dopravy a spojů a okresní úřady.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Promiňte, pane ministře. Chtěl bych především poprosit poslance z vašeho poslaneckého klubu, kteří hlučí nejvíce, ale i kolegy z ODS, aby se zklidnili a vyslechli úvodní vystoupení ministra dopravy. Prosím, pane ministře, pokračujte.

 

Ministr dopravy a spojů ČR Jaromír Schling: Na zmíněné usnesení pak navazovala usnesení vlády č. 622/1997 a č. 623/1997, jimiž byly schváleny věcné záměry zákonů v oblasti dopravně správních agend převáděných do resortu dopravy a spojů tak, jak to odpovídá i obvyklé praxi ve většině zemí Evropské unie.

I když převážná část věcného rozsahu navržené právní úpravy, která se dotýká technických podmínek provozu vozidel na pozemních komunikacích, vychází dnes již ze zavedené a osvědčené právní úpravy zákona č. 38/1995 Sb. a jeho prováděcích předpisů, je v tomto návrhu kladen mimořádný věcný i právní důraz na nově zpracovanou část evidence vozidel, jejíž současná mnohačetná, nepřehledná podzákonná právní úprava nevyhovuje svému účelu.

Evidence silničních vozidel je založena na principu administrativního schválení vozidla státem, včetně jeho identifikace a opatření registračním číslem. Registrační osvědčení stejně jako v zemích EU osvědčuje, že vozidlo je registrováno v příslušném státě. Toto registrační osvědčení je uznáváno v mezinárodní dopravě a je nutné pro registraci v jiném členském státě a má svůj nepostradatelný význam i z hlediska daňových předpisů. Teprve registrací vozidla u příslušného orgánu státu se připouští vozidlo do provozu.

Další část návrhu zákona upravuje technické podmínky, za kterých lze výrobci udělit typové schválení vozidla.

Zákon v souladu s komunitární legislativou rozlišuje

1. národní schvalování,

2. homologaci typu,

3. homologaci typu ES.

K typovému schválení se formou výběru z okruhu předpisů vydaných Evropskou hospodářskou komisí při OSN, předpisů vydaných podle Evropské mezinárodní silniční dohody o přepravě nebezpečných věcí, Dohody o práci posádek vozidel v mezinárodní silniční dopravě a předpisů vydaných Evropským společenstvím vybírá tzv. předpisová základna, která je určující pro schválení typu.

Navržená právní úprava vytváří výchozí základnu pro plné uplatnění systému typových homologací ES, který např. pro nový typ osobních automobilů je v členských státech od r. 1996 povinný.

Jak jsme si ověřili, zákon je v plném souladu s právem EU a je kompatibilní s právním řádem České republiky. Domníváme se, že znamená posílení právních jistot občanů, zejména v oblasti evidence silničních motorových vozidel. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane ministře. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro první čtení poslanec Karel Sehoř.

 

Poslanec Karel Sehoř: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, zákon, který je nám předkládán, zavádí tzv. registr silničních vozidel, upravuje podmínky typového schvalování silničních vozidel, stanoví pravidla pro pravidelné technické prohlídky a měření emisí, zakazuje dovoz a výrobu olovnatého benzinu v České republice a stanoví, že podmínkou způsobilosti není jen technická způsobilost, ale také registrace vozidla a pojištění odpovědnosti za škodu.

Ve výborech jistě bude diskuse na téma "obsah a počet údajů v registru vozidel" a ministerstvo dopravy si také vyhrazuje právo zajišťovat tiskopisy a servis pro stanice technické kontroly, které v minulosti zajišťovaly právnické subjekty. Myslím, že to není správný posun, protože jde o šetření veřejných prostředků. Některé definice pravomoci ministerstva dopravy jsou velmi vágně vyjádřeny, např. odnětí osvědčení při homologaci typu, a dá se snad uvažovat i o tom, že by také stanice technické kontroly a měření emisí mohly být provozovány jako živnosti.

Protože tento zákon souvisí s převodem agend dopravní problematiky z Ministerstva vnitra na Ministerstvo dopravy a spojů a myslím, že tento převod je chvályhodný, doporučuji, aby tento zákon byl postoupen do druhého čtení.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP